Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije je na podlagi 43. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23), 28. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22; v nadaljnjem besedilu: Splošni akt o postopkih (so)financiranja) v zvezi s petim odstavkom 47. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/23) ter sklepa Znanstvenega sveta Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije št. 6316-14/2022-232 z dne 19. 9. 2023, v zadevi Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023 sprejela individualne sklepe o izboru prijav, s katerimi je odločila, ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje na podlagi Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023.

Na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023 je prispelo 1048 pravočasnih, popolnih in v predpisani obliki izpolnjenih prijav. 31 prijav na javni razpis ni izpolnjevalo razpisnih pogojev, zato jih je agencija s sklepom zavrnila. Dve izmed navedenih prijav sta bili naknadno, na podlagi odločitve v ugovornem postopku, sprejeti v ocenjevanje. Po odstopu štirih prijaviteljev od prijave, je bilo v ocenjevanje in v obravnavo na mednarodni panel uvrščenih 1015 prijav. Za (so)financiranje je bilo izbranih 234 raziskovalnih projektov, od tega 14 raziskovalnih projektov v sodelovanju s partnerskimi agencijami.

Prijaviteljem, ki so prijavili projekt v sodelovanju s tujimi raziskovalci na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH oziroma na podlagi sporazuma WEAVE z avstrijsko agencijo FWF, švicarsko agencijo SNSF, poljsko agencijo NCN, flamsko agencijo FWO, hrvaško agencijo HRZZ, češko agencijo GACR oziroma luksemburško agencijo FNR, ARIS izda individualne sklepe o rezultatih izbora prijav (izbrani in neizbrani) po potrditvi oziroma zavrnitvi sofinanciranja skupnega projekta s strani NKFIH, FWF, SNSF, NCN, FWO, HRZZ, GAČR oziroma FNR in posodobi objavo rezultatov na spletni strani.

 

Priloga:

  • Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023: