Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu (za leto 2023)

Cilj Javnega razpisa za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu (za leto 2023), (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), je povračilo stroškov znanstvenih objav, ki so bile objavljene v odprtem dostopu (v nadaljnjem besedilu: stroški APC), kot inovativno orodje za promocijo slovenske znanosti in je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020, Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št. 49/22) in omogoča približevanje načelom Načrta S (angl. Plan S) (https://www.scienceeurope.org/coalition-s/).

Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov, ki so bili plačani med 2. 9. 2022 in 1. 6. 2023.

Znanstvene objave morajo biti v skladu s Splošnim aktom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, razvrščene vsaj v kategoriji A' glede na seznam BIBLIO-A z dne 9. 6. 2023. Znanstvene objave, objavljene v odprtem dostopu, morajo vsebovati navedbo ARIS kot (so)financerja znanstvenoraziskovalnega dela, iz katerega izhaja znanstvena objava, in izpolnjevati ostale razpisne pogoje.

ARIS je na javni razpis prejela 330 pravočasnih prijav. ARIS je zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev s sklepom direktorja zavrnila 31 prijav, za preostale prijave pa pripravila predlog finančno ovrednotenega seznama prijav in predložila v obravnavo znanstvenemu svetu ARIS. Znanstveni svet ARIS je predlog obravnaval in ga s sklepom o predlogu sklepa o izboru prijav potrdil. Znanstveni svet ARIS je poleg sprejema predloga o izboru prijav za povračilo stroškov znanstvenih objav, podal tudi mnenje glede specifik objavljanja znanstvenih člankov v odprtem dostopu, ki ga je ARIS kot sporočilo zainteresirani javnosti na svoji spletni strani tudi objavila.

ARIS je za povračilo stroškov APC odobrila 299 prijav. Vsota vseh uveljavljanih zneskov stroškov APC ne presega razpisanih sredstev javnega razpisa, zato se uveljavljani zneski priznajo v celoti.

 

Priloga: 

  • Seznam odobrenih prijav Javnega razpisa za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu (za leto 2023):