Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

      

Sprememba Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS) objavlja spremembo Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024, št. 6316-6/2023-6 z dne 14. 11. 2023 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki je bil dne 14. 11. 2023 objavljen na spletnih straneh ARIS, in sicer:


I.

V 3. točki »Višina sredstev javnega razpisa« se prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:

»Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točk 2.a, 2.b, 2.c, 2.d in 2.e je 15.850.000,00 EUR.

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.a tega javnega razpisa znaša 1.600.000,00 EUR.

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.b tega javnega razpisa znaša 3.750.000,00 EUR.

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.c tega javnega razpisa znaša 3.750.000,00 EUR.

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.d tega javnega razpisa znaša 3.750.000,00 EUR.«.


II.

Naslov 3.1 podtočke se spremeni tako, da se glasi: »3.1. Razrez okvirnih letnih sredstev v okviru točk 2.a, 2.b, 2.c, 2.d in 2.e v višini 15.850.000,00 EUR po ERC vedah«.

Tabela razreza okvirnih letnih sredstev 3.1. podtočke  se spremeni tako, da se glasi:
 

ERC vede Razmerje sredstev na tem javnem razpisu v %
Naravoslovje in tehnika (PE) 47,23 %
Vede o življenju (LS) 29,48 %
Družboslovje in humanistika (SH) 23,29 %
SKUPAJ 100,00 %

V prvem odstavku 3.1 podtočke se povezava »Podatki o kapaciteti ERC ved« nadomesti z novo povezavo »Podatki o kapaciteti ERC ved«.

V drugem odstavku 3.1 podtočke se povezava »Podatki o kapaciteti ERIC področij« nadomesti z novo povezavo »Podatki o kapaciteti ERC področij«.


III.

Tretji in četrti stavek desetega odstavka 6.1.1. podtočke »Osnovni pogoji za prijavitelje in vodje projekta« se spremenita tako, da se glasita: »Če je podoktorand izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, se čas po letu zagovora za vodje projekta ženskega spola za vsakega otroka podaljša za leto in pol, za vodje projekta moškega spola pa za vsakega otroka za čas izrabljenega starševskega dopusta. Čas po letu zagovora se podaljša tudi v primeru dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev, in sicer največ za čas upravičene odsotnosti.«.


IV.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.


V.

Sprememba javnega razpisa se objavi na spletni strani ARIS.

 

Dr. Špela Stres,
direktor

Številka: 6316-6/2023-10
Datum: 8. 1. 2024