Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

      
Pogosta vprašanja

Poziv za zbiranje podatkov o vpetosti članov in članic programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS-A3

1. Posredovanje obrazcev ARRS-RPROG-VPETOST-A/2018, ARRS-RPROG-VPETOST-C/2018, ARRS-RPROG-VPETOST-H/2018 in ARRS-RPROG-VPETOST-I/2018.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS je 9. 4. 2018 po elektronski pošti predstojnikom raziskovalnih organizacij razposlala obrazce ARRS-RPROG-VPETOST-A/2018 "Vpetost članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS". V obrazcih so že vpisani člani posameznih programskih skupin (stanje: december 2017).

Če so bili raziskovalci, ki so sedaj člani PS, v letih 2013-2017 zaposleni tudi v drugih RO (ali so lastniki teh RO) in tam niso člani PS, ločeno izpolnijo obrazca ARRS-RPROG-VPETOST-C/2018 in ARRS-RPROG-VPETOST-I/2018 (podatki o listinah, ki so podlaga za prikazana sredstva) ter ju opremijo z naslovom in podpisniki te RO.

Prav tako lahko uporabijo obrazec C v primeru:

  1. ko raziskovalec z RO do leta 2017 ni bil vključen v nobeno PS ali
  2. ko je bil raziskovalec del leta 2017 član PS, decembra 2017 pa ga v PS ni ali
  3. ko se za člana PS popravlja podatke za obdobje 2013-2016 zaradi uskladitve z določili Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, ki je stopil v veljavo 29. 12. 2017.

RO so v izpolnjevanje prejele tudi obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-H/2018, ki je izdelan za toliko PS, kolikor jih je na posamezni RO, in na kateremu RO podajo podatke o listinah, ki so podlaga za prikazana sredstva.

Podrobnejša pojasnila za izpolnjevanje obrazcev so v prilogi.

Vodja raziskovalnega programa mora poskrbeti, da v primeru sodelujočih raziskovalnih organizacij le-te izpolnijo obrazce in jih pošljejo na ARRS.

RO obrazce ARRS-RPROG-VPETOST-A/2018, ARRS-RPROG-VPETOST-C/2018, ARRS-RPROG-VPETOST-H/2018 in ARRS-RPROG-VPETOST-I/2018 podpisane, žigosane in datirane pošljejo najkasneje do 18. 5. 2018 na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Obrazce RO pošljejo tudi po elektronski pošti - obvezno v obliki Excel najkasneje do 18. 5. 2018 na naslov vpetostprogram2018@arrs.si, z navedbo raziskovalne organizacije / programske skupine v zadevi e-sporočila. Za identičnost na oba načina posredovanih obrazcev jamči odgovorna oseba RO s svojim podpisom.

Navedeni rok za oddajo obrazcev ne bo podaljšan, in sicer zaradi izvedbe nadaljnjih aktivnosti agencije, povezanih z uporabo podatkov o A3.

RO so posebej opozorjene, da preverijo predhodno javljene podatke o sredstvih za obdobje 2013-2016 glede na določila novega Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, ki je stopil v veljavo 29. 12. 2017. Pri pripravi podatkov s strani RO je predvsem treba upoštevati spremembe pri virih sredstev, ki jih ARRS upošteva pri izračunu ocene A3, kot npr. določila, da se upoštevajo sredstva kohezijske politike EU, pridobljena v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS), ter pripadajoča nacionalna soudeležba, razen sredstev, pridobljenih za nabavo opreme in gradnjo ali obnovo nepremičnin (sredstva investicij), ne upoštevajo pa se sredstva, pridobljena v okviru Kohezijskega sklada. Postavka MIN je opredeljena kot sredstva, pridobljena iz državnega oziroma občinskih proračunov in drugih javnih virov. Posamezne kategorije virov so bolj natančno opisane. V primeru, da je v kateremkoli posameznem letu zaradi uskladitve z novim pravilnikom potreben popravek, morajo RO vpisati podatke o sredstvih za celotno obdobje 2013–2016, če gre za člana PS na tej RO (za leto 2017 pa na obrazcu A) oziroma za obdobje 2013-2017, če gre za RO dodatne zaposlitve raziskovalca. Podatki, posredovani z obrazci C, bodo nadomestili že posredovane podatke za navedeno obdobje. RO zagotavlja, da so vsi člani njenih PS v letu 2017 seznanjeni z novim pravilnikom zaradi uskladitve in posredovanja podatkov za obdobje 2013-2017 za RO, kjer so raziskovalci dodatno zaposleni.

V primeru, da RO za posameznega raziskovalca ne pošlje obrazca C, zagotavlja, da so že posredovani podatki iz preteklih pozivov usklajeni z določili novega pravilnika. Pravilnost vpisa podatkov pri posameznih raziskovalnih organizacijah ARRS pregleduje v okviru revizij namenske porabe sredstev.

Za RO, ki svojih obrazcev ne bodo vrnile na navedena naslova do predpisanega roka, bo agencija štela, da člani PS v letu 2017 niso bili vpeti v projekte izven financiranja ARRS in bodo pri izračunu A3 upoštevani podatki, ki jih je agencija prejela za leta 2013-2016.

RO pri oddaji podatkov zagotavljajo usklajenost podatkov s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, ki je stopil v veljavo 29. 12. 2017 za člane njihovih PS za obdobje 2013-2017.

Vpetost članov PS se zbira s tem pozivom in ob posameznih razpisih oddaja ni več možna.

2. Posredovanje obrazcev ARRS-RPROG-VPETOST-D/2018 in ARRS-RPROG-VPETOST-J/2018

Obrazci ARRS-RPROG-VPETOST-D/2018 skupaj z obrazci ARRS-RPROG-VPETOST-J/2018 se ne zbirajo s tem pozivom, ampak se pošiljajo ob posameznih razpisih, in sicer za raziskovalce, ki niso člani programske skupine, v skladu s pogoji razpisa.


 

Priloge:

  • Navodila za izpolnjevanje obrazcev ARRS-RPROG-VPETOST:
  • Obrazca ARRS-RPROG-VPETOST-C/2018 in ARRS-RPROG-VPETOST-I/2018, ki sta združena v datoteki ARRS-RPROG-VPETOST-C-I/2018.