Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Poziv za pripravo pogodbene dokumentacije za projekte v okviru Javnega poziva za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem za leto 2009 in Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2009 - razpis in poziv v 2008 (Uradni list RS, št. 79/08)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljnjem besedilu: agencija) je raziskovalnim organizacijam, ki so vključene v izvajanje projektov v okviru »Javnega poziva za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem za leto 2009 in Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2009 - razpis in poziv v 2008 (Uradni list RS, št. 79/08)« poslala dopis v zvezi s pripravo pogodbene dokumentacije za leto 2009.

Pogodbeno dokumentacijo za leto 2009 je potrebno poslati agenciji najkasneje do 22. 4. 2009 in sicer:

  • obrazec ARRS-ZV-RPROJ-DOD2-2009, izpolnjen v skladu s prijavo, kar pomeni, da v obrazec navedete iste izvajalce z enakim številom ur kot v prijavi projekta, preračunanih na 8/12. Člani projektne skupine morajo imeti urejene evidence pri agenciji (% zaposlitve za raziskovalno dejavnost v skladu s predlaganim obsegom ur v projektih in programih, ki jih financira agencija);
  • medsebojni dogovor o delitvi dela in sredstev v primeru, da je več RO izvajalk projekta, za vsa leta izvajanja projekta;
  • pogodbo o sofinanciranju za aplikativne projekte za vsa leta izvajanja projekta.


Preračun števila ur za leto 2009:

1. Tabela preračunov odobrenih letnih raziskovalnih ur:
 

Večji projekt (samo aplikativni)
Cenovna kategorija Odobrene letne raziskovalne (obračunske) ure Preračun odobrenih raziskovalnih (obračunskih) ur za leto 2009 Odobrene letne raziskovalne (obračunske) ure - Klinična medicina Preračun odobrenih raziskovalnih (obračunskih) ur za leto 2009 - Klinična medicina
A 3980 2653 1990 1327
B 3540 2360 1770 1180
C 3100 2067 1550 1033
D 2780 1853 1390 927

 

Manjši projekt
Cenovna kategorija Odobrene letne raziskovalne (obračunske) ure Preračun odobrenih raziskovalnih (obračunskih) ur za leto 2009 Odobrene letne raziskovalne (obračunske) ure - Klinična medicina Preračun odobrenih raziskovalnih (obračunskih) ur za leto 2009 - Klinična medicina
A 1990 1327 995 663
B 1770 1180 885 590
C 1550 1033 775 517
D 1390 927 695 463

 

Podoktorski projekt Odobrene letne raziskovalne (obračunske) ure Preračun odobrenih raziskovalnih (obračunskih) ur za leto 2009
Temeljni 1700 1133
Aplikativni 1275 850
Za gospodarstvo 1700 1133

 
2. Izračun maksimalnih dovoljenih obremenitev strokovno tehničnih sodelavcev - T

T=(a/(a+1))*P
 

P - Obračunske ure projekta
T - Ure tehnikov
a - Delež iz uredbe

   

  Preračun maksimalnih obračunskih ur tehničnih in strokovnih sodelavcev za leto 2009
Cenovna kategorija a Manjši projekt = Večji projekt - Klinična medicina Manjši projekt - Klinična medicina Večji projekt
A 0,10 121 60 241
B 0,20 197 98 393
C 0,30 238 119 477
D 0,35 240 120 480