Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Aneksi k pogodbam za raziskovalne projekte za leto 2005

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je s 01.01.2005 prevzela od pristojnega ministrstva vse pravice in obveznosti glede financiranja raziskovalnih projektov.

V zvezi s financiranjem raziskovalnega dela v letu 2005 je ARRS 31. januarja 2005 razposlala univerzam in raziskovalnim organizacijam v podpis anekse pogodb in zahtevke za izplačila za januar 2005 o izvajanju in financiranju temeljnih in/ali aplikativnih projektov, ki potekajo v letu 2005.

ARRS prosi univerze in raziskovalne organizacije, da podpisane anekse in zahtevke vrnejo v čim krajšem možnem času. Organizacije, ki bodo vrnile podpisane anekse in zahtevke do 4. 2. 2005 bodo prejele nakazila predvidoma do 10. 2. 2005. Vse ostale obrazce naj RO pošljejo na ARRS najkasneje do 1. 3. 2005.

Pri tem naj upoštevajo naslednje:

 1. Anekse in zahtevke podpišejo navedene odgovorne sebe in požigosajo vsak izvod originalno.
   
 2. V skladu s tretjo alinejo 2. člena pogodbe morajo imet izvajalci projekta (če jih je več) med seboj sklenjen dogovor o delitvi dela in sredstev. Dokument je sestavni del pogodbene dokumentacije in ga organizacije posredujejo na ARRS.
   
 3. Priloženi so obrazci ARRS-DOD2-RP-2005/A in B. V obrazce so vnesene projektne skupine in njihove pripadajoče raziskovalne ure iz leta 2004. Preveriti je potrebno ali skupine ustrezajo in vnesti potrebne korekture ali zamenjave. Število ur sodelujočih RO se ne sme razlikovati od sklenjenega dogovora o delitvi dela in sredstev.
   
 4. Preveriti ali je v primeru aplikativnega projekta pogodba o sofinanciranju veljavna v letu 2005, sicer je potrebno posredovati novo pogodbo.
   
 5. Podpisane in požigosane anekse in zahtevke (vse izvode) mora RO posredovati do zahtevanega roka na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
   
 6. Izpolnjene obrazce ARRS-DOD2-RP-2005/A in B je potrebno dostaviti najkasneje do 01.03.2005. Nepravilno in nepopolno izpolnjeni obrazci bodo vrnjeni v dopolnitev in popravek vodji projekta.
   
Obrazci: