Raziskovalni projekti

Normativni akti

      

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006 - 2010 (ReNRRP) (Uradni list RS 3/2006), sprejetimi proračunskimi sredstvi v okviru Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za financiranje raziskovalne dejavnosti ter na podlagi splošnih pravnih aktov Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, se pri izvedbi razpisa za raziskovalne projekte v letu 2011 za (so)financiranje raziskovalnih prioritet upoštevajo naslednje usmeritve:

 

Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v okviru javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov, izvedenega v letu 2010, za sofinanciranje v letu 2011

I.

(Obseg in pričetek financiranja)

Pri izvedbi javnih razpisov v letu 2011 se za (so)financiranje raziskovalnih projektov upošteva obseg sredstev, določen s proračunom Republike Slovenije ter finančnim načrtom Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS). Pri izvedbi javnega razpisa in prevzemanju obveznosti se upoštevajo določila Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011), razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije za leto 2011 in v finančnem načrtu agencije za leto 2011.

II.

(Vsebinske prioritete)

Pri dodeljevanju projektov naj ARRS upošteva prioritetna področja, ki jih določa Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006 – 2010, pri čemer naj bo poseben poudarek na:

  • uporabnosti rezultatov raziskav, ki mora biti razvidno iz pričakovanega dolgoročnega vpliva projektov na gospodarski in družbeni razvoj;
  • neposredno sodelovanje z gospodarstvom, izraženega prek realnega sofinanciranja raziskovalnega dela;
  • projektih, pri katerih gospodarstvo izkazuje večje realno sofinanciranje;
  • projektih, v katerih sodelujejo raziskovalne institucije iz različnih sektorjev.

Med izbranimi projekti mora biti vsaj 15% takšnih, katerih nosilci so mlajši raziskovalci (največ 7 aktivnih let po zagovoru doktorata).

ARRS izbere najmanj 10 % podoktorskih projektov v skladu z navedenimi prioritetami.

ARRS v 30 dneh po zaključku izbornega postopka o rezultatih in analizi upoštevanja naštetih vsebinskih prioritet obvesti ministrstvo.

Gregor GOLOBIČ
Minister