Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 11. in 67.a člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 in 78/20; v nadaljevanju: pravilnik o postopkih), 22.a člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03, 20/14, 56/16 in 67/17; v nadaljevanju: pravilnik o koncesijo), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo 1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 9/19) ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17.12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 in 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020 ter, objavlja

 

Javni poziv za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov v zvezi s pandemijo COVID-19

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
 

 1. Predmet javnega poziva

Predmet Javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov v zvezi s pandemijo COVID-19 (v nadaljevanju: javni poziv) je dodatno financiranje raziskovalnih programov za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti z namenom razvoja novih spoznaj, ki bodo pripomogla k obvladovanju, zdravljenju in preprečevanju COVID-19, in sicer na naslednjih petih tematikah, ki so razvrščene v dve skupini tematik:
 

 • prva skupina tematik (tematiki A in B):


Tematika A:

Epidemiološki, bazični in klinični aspekti SARS-CoV-2, COVID-19 in pridruženih bolezni

Opis tematike A:

Medicina je v prvi liniji boja proti COVID-19. Pokazala se je njena moč pri obvladovanju epidemije, zdravljenju in diagnostiki. Vendar so se pokazale tudi pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno v primeru novih epidemij zmanjšati oziroma odpraviti. Strokovnjaki za viruse in virusne bolezni ter za njihovo diagnostiko, zdravljenje in preprečevanje morajo natančno osvetliti povzročitelja in dogodke v gostitelju v času okužbe, in s tem povečati možnosti vpliva na potek in izid bolezni ter njenega preprečevanja. Osnovni namen tega tematskega sklopa je proučevanje genetskih značilnosti in patogeneze SARS-CoV-2, načinov prenosa in širjenja okužbe ter spoznavanje dejavnikov, ki vplivajo na potek in zdravljenje COVID-19. Pri tem so pomembne tudi imunološke raziskave, ki omogočajo določevanje imunskega statusa okuženih oseb ter prepoznavanje bolnikov s težko obliko COVID-19. V slovenskem prostoru so prisotne raziskovalne skupine, ki so se na osnovi svojih dosedanjih raziskav in poznavanja delovanja znanih cepiv in terapevtikov na druge viruse, sposobne vključiti v raziskave njihovega delovanja na SARS-CoV-2, kakor tudi v raziskave in razvoj novih cepiv in terapevtikov in njihovo testiranje na živalskih in celičnih modelih.

 

Tematika B:

Diagnostični, terapevtski in preventivni pristopi pri obvladovanju COVID-19

Opis tematike B:

Čeprav so diagnostični COVID-19 testi na razpolago, je glede na obseg pandemije in potreb nujen razvoj novih tehnologij za hitro detekcijo virusa in sistemov, ki vključujejo genetske in serološke COVID-19 diagnostične teste in identifikacijo novih diagnostičnih markerjev. Razumevanje molekularnih osnov/mehanizmov delovanja SARS-CoV-2 in patologije bolezni predstavlja temelj za raziskave in razvoj cepiv in terapevtikov. V danih razmerah imajo povsod prednost raziskave in razvoj cepiv/terapevtikov z večjo možnostjo hitre klinične aplikacije in zahtevajo multidisciplinarni pristop. Pomemben aspekt pri obvladovanju COVID-19 predstavlja tudi poznavanje zaščitnih materialov in razvoj specialne medicinske opreme. Tako kot razvoj cepiv in terapevtikov s čim večjo možnostjo hitre uporabe v kliniki, tudi te vrste raziskav zahtevajo sodelovanje kliničnih oddelkov in različnih laboratorijev z bazičnimi in aplikativnimi raziskavami. K diagnostiki lahko prispevajo tudi inovativne slikovne in druge fizikalne tehnike.

 

 • druga skupina tematik (tematike C, D in E):

Tematika C:

Empirične raziskave in modeliranje obnašanja ljudi ob ukrepih omejevanja stikov

Opis tematike C:

Omejevanje stikov je glavni način nadzorovanja epidemije COVID 19, ki ga bo v nadaljevanju potrebno v obliki, ki čim manj posega v normalno življenje, vzdrževati do priprave cepiva ali odkritja zdravila. Zato so potrebne raziskave odnosa ljudi do ukrepov, njihovih navad in zbiranje podatkov, tudi takih, pridobljenih z uporabo informacijske tehnologije in iz obstoječih podatkovnih baz ob striktnem upoštevanju zakonodaje. Matematično modeliranje stikov in mreženja ljudi lahko bistveno prispeva k smiselnim ukrepom za omejevanje epidemije.

 

Tematika D:

Primerjalna analiza kriznih strategij, politik in ukrepov oblasti v odzivu na pandemijo COVID-19 ter njihovih rezultatov v evropskih državah in globalno

Opis tematike D:

Države in njihove oblasti so se na različne načine, z različnimi kriznimi strategijami, politikami in ukrepi (na različnih ravneh in področjih) odzvale na pandemijo COVID-19, različni pa so bili tudi uspehi in rezultati teh strategij, politik in ukrepov. Ključni cilji raziskovanja so ugotoviti (zlasti s primerjalnim raziskovanjem – študije primerov, primerjalne študije), kakšne so bile specifične okoliščine v posameznih državah, katere okoliščine in zakaj so vplivale na izbrane pristope, strategije, politike in ukrepe, kako so bili ti pristopi strategije, politike in ukrepi zasnovani in oblikovani, kakšno je bilo krizno upravljanje, kateri so bili pričakovani cilji ter kako in v kolikšni meri so jih v posameznih državah uresničili, kakšne so bile družbene in ekonomske posledice ter cena, pa tudi kako merijo in presojajo njihovo uspešnost, na katere specifične ciljne populacije so bili usmerjeni, kako in koliko so prispevali k uspešnejšemu zaustavljanju pandemije in njenemu premagovanju, kakšni so njihovi prispevki k izhodu iz krize in k zasnovi novih razvojnih konceptov ter mehanizmov in sistemov, ki bodo prispevali k boljši pripravljenosti in odpornosti družb na soočanje z morebitnimi podobnimi epidemijami, pandemijami in podobnimi krizami ter kako bodo izboljšali potrebne kapacitete. Osrednji namen tega tematskega sklopa je na podlagi raziskovalnih rezultatov oblikovati usmeritve, priporočila in predloge, ki bi slovenski državi omogočili, da se v prihodnosti uspešno sooča s podobnimi izzivi.

 

Tematika E:

Etične, pravne in druge družbene dimenzije poseganja v človekove pravice in temeljne svoboščine ter problemi sorazmernosti njihovega omejevanja glede na različne nevarnosti in grožnje v okviru pandemije COVID-19, glede na izjavljene cilje in pričakovane rezultate ter glede na dejanske posledice

Opis tematike E:

Že v preteklih krizah, kot so bili grožnja terorizma, ekonomska kriza in intenzivni množični migracijski in begunski tokovi, so oblasti pogosto med ukrepi, ki naj bi učinkovito prispevali k večji varnosti ljudi in družb, k njihovi stabilnosti in razvoju, uporabile pristope, strategije in ukrepe, ki so na različne načine omejevali človekove pravice in svoboščine. Praviloma so ljudem pojasnjevali, da se morajo odreči določenim pravicam in svoboščinam ter sprejeti njihovo omejevanje, da bi se lahko uspešneje spopadli z izzivi, da bi zagotovili boljšo varnost in stabilnost, hkrati pa so zatrjevali, da so ti ukrepi in omejitve začasni in omejeni ter bodo po koncu kriz odpravljeni. Raziskave kažejo, da se te obljube in zagotovila večinoma niso uresničili, ukrepi in omejitve pa so postali trajni. Podobno reakcijo držav in oblasti zaznavamo tudi ob krizi, povezani s pandemijo COVID-19. Namen raziskovanja je proučiti etične, pravne in druge družbene dimenzije tovrstnih omejevalnih ukrepov, njihovo dejansko učinkovitost ter njihov vpliv na družbeni razvoj in demokracijo v posameznih okoljih, zlasti pa razviti stroge kriterije in ustrezne demokratične postopke za presojo in sprejem takšnih ukrepov.

Raziskave morajo izhajati iz področja in ekspertize raziskovalnega programa, za katerega prijavitelj odda prijavo na javni poziv.

Raziskave morajo biti povezane s pandemijo, biologijo, zdravljenjem ali preprečevanjem COVID-19 ali s krepitvijo sposobnosti družb za soočanje s podobnimi krizami, kar bo upoštevano v postopku ocenjevanja prijav.
 

 1. Subjekti javnega poziva

Javni poziv je namenjen javnim raziskovalnim organizacijam (javnim raziskovalnim zavodom ter univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila Republika Slovenija; v nadaljevanju: JRO) in raziskovalnim organizacijam s podeljeno koncesijo za izvajanje raziskovalnega programa (v nadaljevanju: RO s koncesijo), ki imajo za leto 2020 odobreno financiranje raziskovalnih programov. 

Agencija poziva matične raziskovalne organizacije (JRO in RO s koncesijo), ki so kot upravičen subjekt javnega poziva opredeljene v prejšnjem odstavku, da oddajo prijavo na javni poziv. Na javni poziv je možno oddati tudi prijavo za raziskovalni program, za katerega je na podlagi poziva agencije k možnosti prilagoditve ali preusmeritve raziskav v obstoječem obsegu financiranja raziskovalnega programa z dne 31. 3. 2020 matična raziskovalna organizacija posredovala izpolnjen obrazec Program dela raziskovalnega programa (pandemija COVID-19), če v primeru odobritve dodatnih sredstev tega javnega poziva ne bo prišlo do dvojnega financiranja istih raziskav.

Prijava matične raziskovalne organizacije se šteje kot prijava za vse izvajalce posameznega raziskovalnega programa.

 

 1. Opredelitev tematike - pogoj

Prijavitelj lahko v prijavi navede le eno od tematik, navedenih v 2. točki javnega poziva.

Če prijavitelj v prijavi ne bo označil tematike ali bo označil več kot eno tematiko, se zaradi neizpolnjenega pogoja iz prejšnjega odstavka prijava ne posreduje v ocenjevanje, prijava pa se zavrne s sklepom direktorja agencije.

 

 1. Elementi ocenjevanja prijav

Za ocenjevanje prijav na tematikah, opredeljenih v 2. točki javnega poziva, se uporabljajo kriteriji iz drugega odstavka 33. člena pravilnika o postopkih oziroma drugega odstavka 67.a člena pravilnika o postopkih, in sicer:

 • Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost,
 • Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav,
 • Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja.

 

Za ocenjevanje prijav po kriteriju »Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost« se uporabljajo naslednji kazalniki:

 • Ustreznost naslavljanja pomembnih raziskovalnih izzivov (kazalnik 4.1.);
 • Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom, in ustreznost ciljev (kazalnik 4.3);
 • Izvirnost zamisli (kazalnik 4.4.).

 

Za ocenjevanje prijav po kriteriju »Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav« se uporabljata naslednja kazalnika:

 • Potencialni vpliv na razvoj na področju gospodarstva, družbenih in kulturnih dejavnosti (kazalnik 5.1.);
 • Pomen za razvoj znanosti oziroma stroke (kazalnik 5.4.).

 

Za ocenjevanje prijav po kriteriju »Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja« se uporablja naslednji kazalnik:

 • Izvedljivost znanstvenega pristopa (kazalnik 6.3.).

 

Merila za ocenjevanje prijav so definirana v metodologiji (v poglavju H. Raziskovalni programi, točka VIII. Elementi ocenjevanja prijav pri tematskih pozivih).

Največje število točk, ki jih prijava lahko dobi za posamezni kriterij je 5,0. Vsak kriterij se oceni z oceno od 0 do 5 na pol točke natančno.

 

 1. Ocenjevanje in izbor prijav

Ocenjevanje in izbor prijav, vključno z določitvijo povečanega obsega financiranja raziskovalnih programov, bo agencija izvedla na način in po postopku, opredeljenem v 67.a členu pravilnika o postopkih, Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 12. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17.12. 2018, 6319-2/2013-57 z dne 4.2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 in 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020 (v nadaljevanju: metodologija) in javnem pozivu.

 

6.1. Ocenjevalni postopek

Ocenjevalni postopek izvajata Občasno strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov v zvezi s pandemijo COVID-19 (v nadaljevanju: OST), ki ga imenuje Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA), in panel. Panel, ki ga imenuje direktor agencije, sestavljajo člani OST ter tuji člani panela s seznama recenzentov agencije, ki jih predlaga OST.  

Vsako prijavo raziskovalnega programa ocenita najmanj dva člana panela, pri čemer mora posamezno prijavo oceniti najmanj en tuji član panela. Član panela prijavo ocenjuje po posameznih kriterijih ocenjevanja, navedenih v 4. točki javnega poziva, tako da izpolni ocenjevalni obrazec, ki vsebuje številčne ocene. Član panela k številčni oceni za vsak posamezen kriterij poda tudi opisno oceno, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno.

Na plenarni seji panel najprej uskladi ocene posameznih prijav raziskovalnih programov. Oceno prijave panel uskladi tako, da za vsak posamezen kriterij poda usklajene številčne in opisne ocene, seštevek teh ocen pa predstavlja skupno oceno prijave. Po uskladitvi ocen prijav panel oblikuje predlog prednostnega seznama prijav, vključno s predlogom višine finančnih sredstev.

Pri oblikovanju predloga prednostnega seznama prijav panel hkrati upošteva, da se v postopek za določitev obsega financiranja oziroma izbora prijav lahko uvrsti prijava raziskovalnega programa, ki v postopku ocenjevanja prijav pri vsakem kriteriju ocenjevanja prijav doseže oceno najmanj 3,0 točke. Prijava, ki v postopku ocenjevanja pri kateremkoli kriteriju ocenjevanja ne doseže ocene najmanj 3,0 točke, se na predlog ZSA zavrne s sklepom direktorja ali v primeru RO s koncesijo z odločbo ministra, pristojnega za znanost.

Pri oblikovanju predloga prednostnega seznama prijav panel razvrsti prijave znotraj obeh skupin tematik iz 2. točke javnega poziva, in sicer po padajočem vrstnem redu skupne ocene prijave, pri čemer za vsako tematiko iz 2. točke javnega poziva na prednostni seznam uvrsti najmanj dve prijavi z najvišjo skupno oceno prijave.

Na plenarni seji panela sodeluje tudi opazovalec, ki ga imenuje ZSA.

 

6.2. Izbor prijav in določitev povečanega obsega financiranja

Letni obseg povečanja financiranja raziskovalnih programov znaša po predlogu prijavitelja 40.000 EUR, 80.000 EUR ali 120.000 EUR. Panel pri oblikovanju predloga prednostnega seznama prijav, ki vključuje tudi predlog višine finančnih sredstev za posamezne prijave, ki jih predlaga v financiranje, upošteva razpoložljiva sredstva javnega poziva. Če raziskovalni program, ki je upravičen do dodatnega financiranja, izvaja več RO, se dodatna sredstva dodelijo v skladu z delitvijo, ki jo prijavitelj navede v prijavi. Dodeljena sredstva bodo v skladu s ceno ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020 preračunana v raziskovalne ure in zaokrožena navzdol na celo raziskovalno uro.

Predlog prednostnega seznama prijav, vključno s predlogom višine finančnih sredstev, ki ga oblikuje panel, OST pošlje v obravnavo ZSA, ki na tej podlagi sprejme predlog sklepa o izboru prijav. Na podlagi predloga sklepa ZSA za JRO direktor agencije sprejme obrazložen sklep o izboru prijav in prijaviteljem JRO izda individualno obvestilo o rezultatih javnega poziva. Odločbo o dodatnem financiranju za RO s koncesijo na predlog ZSA sprejme ministrica, pristojna za znanost, v skladu z določbami podzakonskega akta, ki ureja koncesijo za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti.

Če raziskovalni program izvaja več RO, povečan obseg financiranja izvajalci raziskovalnega programa ne morejo prerazporejati iz ene v drugo RO.

 

 1. Okvirna višina sredstev javnega poziva

Predvideni obseg razpoložljivih sredstev za povečanje financiranja raziskovalnih programov za leto 2020 znaša 3.000.000 EUR, od tega znaša obseg razpoložljivih sredstev za prvo skupino tematik iz 2. točke javnega poziva 2.400.000 EUR, za drugo skupino tematik pa 600.000 EUR.

Javni poziv bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi. Dodeljena sredstva se štejejo med sredstva za financiranje raziskovalnih programov.

 

 1. Obdobje financiranja

Financiranje raziskovalnih programov v povečanem obsegu sredstev se izvede za leti 2020 in 2021.

 

 1. Pozivna dokumentacija in pravne podlage

Pozivna dokumentacija in pravne podlage vsebujejo naslednje:

 • Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo 1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 9/19);
 • Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 in 78/20);
 • Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03, 20/14, 56/16 in 67/17);
 • Metodologija ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 in 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020;
 • Obrazec ARRS-RPROG-JP-COVID19-Prijava/2020: Prijava za povečanje financiranja raziskovalnega programa (COVID-19), priponka ARRS-RPROG-JP-COVID19-Prijava-2020-program-dela-slo:  Program dela za dodatna sredstva (v slovenskem jeziku) in priponka ARRS-RPROG-JP-COVID19-Prijava-2020-program-dela-ang:  Program dela za dodatna sredstva (v angleškem jeziku).

 

Navedeni dokumenti in pravne podlage so sestavni del pozivne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije (http://www.arrs.si/sl/razpisi/).

 

 1. Prijava na javni poziv 

Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu: Obrazec ARRS-RPROG-JP-COVID19-Prijava/2020.

K prijavnemu obrazcu mora prijavitelj priložiti program dela za dodatna sredstva v slovenskem (ARRS-RPROG-JP-COVID19-Prijava-2020-program-dela-slo) in angleškem jeziku (ARRS-RPROG-JP-COVID19-Prijava-2020-program-dela-ang), in sicer v ločenih priponkah.

V slovenski različici priloge k prijavi (ARRS-RPROG-JP-COVID19-Prijava-2020-program-dela-slo) mora prijavitelj, ki je na poziv agencije k možnosti prilagoditve ali preusmeritve raziskav v obstoječem obsegu financiranja raziskovalnega programa z dne 31. 3. 2020 kot matična raziskovalna organizacija posredoval izpolnjen obrazec Program dela raziskovalnega programa (pandemija COVID-19) (v nadaljevanju: prilagojen program dela), izpolniti tudi 9. točko, ki ni predmet ocenjevanja prijave in v kateri opredeli ali se bo vsebina prilagojenega programa dela namesto v obstoječem obsegu financiranja izvedla v okviru povečanja financiranja raziskovalnega programa, če bo prijava na javni poziv izbrana v financiranje.

 

10.1. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Matična raziskovalna organizacija, ki v letu 2020 izvaja raziskovalni program, odobren s strani agencije oziroma z veljavno koncesijsko odločbo, lahko na javni poziv posreduje prijavo za povečanje financiranja raziskovalnega programa. Če se raziskovalni program izvaja na dveh ali več RO, prijavo odda le matična raziskovalna organizacija, pri čemer vodja raziskovalnega programa in zakoniti zastopnik prijavitelja (matične RO) s podpisom prijave zagotavljata, da so o oddaji prijave za povečanje financiranja raziskovalnega programa seznanjeni in se z njo strinjajo vsi izvajalci raziskovalnega programa.

 

10.2. Izpolnjevanje prijave na spletnem portalu agencije eObrazci

Prijavni obrazec se izpolnjuje na spletnem portalu agencije eObrazci (v nadaljnjem besedilu: spletni portal).

Spletni portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala prijavitelja, zakoniti zastopniki prijavitelja, pooblaščenci zastopnikov prijavitelja in dodatni uporabniki.

Prijava na spletni portal je možna na dva načina:

 • z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),

 • z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s spletnega portala, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev prijavitelja ali agencija).

 

10.3. Oddaja prijav – način, oblika in rok

Prijavo na javni poziv se lahko odda v eni od oblik, določenih v točki 10.4. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom) ali točki 10.5. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).

Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan pozivnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

 

10.4. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijava se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-RPROG-JP-COVID19-Prijava/2020 na spletnem portalu agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja raziskovalnega programa).

Prijava mora biti oddana do vključno 16. 6. 2020 do 14:00. Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 16. 6. 2020 do 14:00.

 

10.5. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega programa nimata kvalificiranega digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavna vloga ARRS-RPROG-JP-COVID19-Prijava/2020) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zakonitega zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega programa ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA - POZIV ZA POVEČANJE RPROG 2020" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Prijava brez kvalificiranega digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 16. 6. 2020 do 14:00 in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 16. 6. 2020 do 14:00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 16. 6. 2020 do 14:00 (upošteva se poštni žig).

 

 1. Popolnost prijave

Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki (točka 10.4. ali točka 10.5. javnega poziva) ter vsebuje obe zahtevani prilogi (v slovenskem in angleškem jeziku), kot določa javni poziv. 

 

 1. Pogoji dopolnjevanja prijav

Dopolnjevanje prijave je možno v primeru manjših odstopanj od pozivne dokumentacije, ki v skladu s postavljenimi kriteriji ocenjevanja prijav raziskovalnih programov ne vplivajo na vsebino prijave ali ocenjevanje glede na preostale prijave, ki so prispele na javni poziv.

 

 1. Datum odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijav bo 18. 6. 2020 ob 10:00 na sedežu agencije odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.

Nepravilno označenih in prepozno oddanih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala.

Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s pravilnikom o postopkih in pravilnikom o koncesiji.

 

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega poziva

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega poziva obveščeni predvidoma v juliju 2020.

 

 1. Kontaktne osebe

Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delavnik od 9:00 do 12:00 ali preko elektronske pošte na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktne osebe so Silvia Bodanec (tel. 01/400-59-34, e-naslov: silvia.bodanec@arrs.si), Ernesta Mlakar (tel. 01/400-59-74, e-naslov: ernesta.mlakar@arrs.si) in Urša Novak (tel. 01/400-59-40, e-naslov: ursa.novak@arrs.si).

 

 

Številka: 6316-8/2020-5
Datum: 1. 6. 2020

 

Prof. dr. Blaž Zmazek,
v. d. direktorja

 

Pozivna dokumentacija in pravne podlage vsebujejo naslednje: