Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), v skladu z Usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov za javni razpis in javni poziv v letu 2012, št. 430-38/2012/2 ter na podlagi 4. člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/2003) in Sklepa o javnem razpisu za podelitev koncesij v letu 2012 za raziskovalne in infrastrukturne programe, št. 430-38/2012/1, z dne 5. 6. 2012, objavlja

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je izbira koncesionarja za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov.

Okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah za raziskovalne programe (izražen kot % programov), ki se financirajo kot koncesionirana raziskovalna dejavnost v raziskovalnih organizacijah s koncesijo, in katerih financiranje se konča 31. 12. 2012, je določen v Sklepu o javnem razpisu za podelitev koncesij v letu 2012 za raziskovalne in infrastrukturne programe, št. 430-38/2012/1, z dne 5. 6. 2012, in sicer:

 

 Veda Raziskovalni programi koncesionarjev, v % raziskovalnih programov, ki se iztečejo z 31. 12. 2012
Naravoslovje 3
Tehnika 20
Medicina 41
Biotehnika 6
Družboslovje 7
Humanistika 23
Skupaj (vse vede) 100

 Dejanski razrez po znanstvenih vedah se določi v ocenjevalnem postopku glede na število in kvaliteto prijav.

 1. Začetek in obdobje trajanja koncesije

Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financiranja raziskovalnih programov je 1. 1. 2013.

Izbrane koncesionirane raziskovalne programe bo agencija financirala za obdobje treh, štirih, petih ali šestih let. Obdobje financiranja bo za posamezni raziskovalni program določeno glede na rezultate evalvacije. Izbranemu koncesioniranemu raziskovalnemu programu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar pomeni, da bo s tem določen letni obseg raziskovalnih ur za vsa leta trajanja raziskovalnega programa.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Koncesija na področju raziskovalne dejavnosti se podeli raziskovalni organizaciji, ki nima statusa javne raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO s koncesijo) ter izpolnjuje pogoje, predpisane s Pravilnikom o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/2003 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik o koncesiji) in Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12 - v nadaljnjem besedilu: pravilnik o postopkih).

Javni razpis je namenjen RO s koncesijo, ki se jim v letu 2012 iztečejo pogodbe o financiranju raziskovalnih programov, sklenjene za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2012.

Upravičenim prijaviteljem, ki bodo predlagali raziskovalne programe, bodo sredstva dodeljena okvirno v obsegu, kolikor znaša skupni obseg financiranja raziskovalnih programov, ki se bodo na RO s koncesijo zaključili v letu 2012.

 1. Pogoji za izbor koncesionarja

Pogoji za izbor koncesioniranih raziskovalnih programov so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11),  pravilniku o koncesiji in pravilniku o postopkih. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Pogoje, ki jih mora izpolnjevati raziskovalna organizacija za podelitev koncesije, konkretizira 17. člen pravilnika o koncesiji, in so naslednji:

 • da je pravna oseba, vpisana v evidenco agencije;
 • da izpolnjuje pogoje po zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti ter po izvršilnih predpisih, izdanih na podlagi tega zakona za opravljanje dejavnosti, za katero se razpisuje koncesija;
 • da zagotavlja zaposlitev zadostnega števila raziskovalcev oziroma strokovnih in tehničnih delavcev ter zagotavlja ustrezno vodenje izvajanja koncesionirane dejavnosti;
 • da ima ustrezno opremo, prostore in infrastrukturo za podporo izvajanja koncesionirane raziskovalne dejavnosti;
 • da zagotavlja kakovostno izvajanje koncesionirane raziskovalne dejavnosti.
   

5.1. Pogoji za vodjo raziskovalnega programa

Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta, ki jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik o kriterijih za vodjo projekta) ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-1/2011-7 z dne 4. 6. 2012 (v nadaljnjem besedilu: metodologija) dosegati mejne vrednosti vsote kvantitativnih ocen (A1, A2 in A4  ter A1, A2, A3 in A4), ki so določene za vsako vedo oziroma področje, in sicer:

A1+A2+A4  = 3,5  naravoslovje 

A1+A2+A4  = 2,5  tehnika

A1+A2+A4  = 1,5 medicina, farmacija in geologija

A1+A2+A4  = 2,5 biotehnika in biologija  

A1+A2+A4  = 1,5 družboslovje

A1+A2+A4  = 2,0 humanistika

in

A1+A2+A3+A4  = 5,5  naravoslovje  

A1+A2+A3+A4  = 5,0  tehnika in A3 (GOSP) = 0,2

A1+A2+A3+A4  = 2,5 medicina, farmacija in geologija

A1+A2+A3+A4  = 3,5 biotehnika in biologija

A1+A2+A3+A4  = 2,0 družboslovje in klinična medicina

A1+A2+A3+A4  = 2,5 humanistika

A1+A2+A3+A4  = 4,5 interdisciplinarno

Vodja raziskovalnega programa mora za vse vede izpolnjevati pogoj: A'  je več kot 0.

Ena tretjina članov programskih skupin (raziskovalcev), ki vključuje tudi vodjo programa, mora za vse vede izpolnjevati pogoj: A'  je več kot 0.

 1. Kriteriji in merila za ocenjevanje

Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci, merila za ocenjevanje in metoda ocenjevanja predlogov raziskovalnih programov so definirani v pravilniku o postopkih, v pravilniku o kriterijih za vodjo projekta in v metodologiji (v poglavjih A. Splošno in H. Raziskovalni programi).

Oba dokumenta sta sestavni del razpisne dokumentacije in sta objavljena na spletni strani agencije.

Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov so opredeljeni v 68. členu pravilnika o postopkih, in sicer:

 • raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev
 • družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev
 • raziskovalna oziroma razvojna kakovost prijave
 • relevantnost in potencialni vpliv prijave
 • izvedljivost predloga

Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (ocene A1, A2 in A4) in za posamezno znanstveno vedo oziroma področje, ki so opredeljene v metodologiji, pridobi in izračuna agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (ocene A1, A2 in A4).

Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na podlagi metodologije (ocena A3) je agencija pridobila neposredno od raziskovalnih organizacij za vse, ki so že člani programskih skupin. Agencija bo za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so vpisani v obrazce ARRS-RPROG-VPETOST-A/2012 in ARRS-RPROG-VPETOST-C/2012, na katerih so odgovorne osebe s podpisom jamčile za točnost podatkov.

Predlagani vodje in člani raziskovalnih programov, ki še niso člani nobene programske skupine, vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2012, objavljen na spletni strani agencije in ga do 23. 7. 2012 do 12:00 oddajo po elektronski pošti na naslov vpetostprogram-2012-D@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis za raziskovalne programe – podatki za vpetost« mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana,

ravno tako do 23. 7. 2012 do 12:00. Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ali član še ni vključen v programsko skupino.

Obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2012 je sestavni del razpisne dokumentacije in je objavljen na spletni strani agencije.

 1. Prijava na javni razpis

Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012) izpolnjuje na spletnem portalu agencije eObrazci.

Sestavni del prijavne vloge je ustrezno število prilog A in B, v katerih prijavitelj navede sestavo programske/ih skupin/e in razporeditev raziskovalnih ur med člane programske skupine. Prijavitelj na spletnem portalu v prilogi A navede sestavo programske skupine prijavitelja tako, da izpolni Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012-A. V primeru več izvajalcev raziskovalnega programa prijavitelj za vsakega od teh izpolni prilogo B na Obrazcu ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012-B. Prijavne vloge na portalu ni možno oddati dokler ni/so izpolnjena/e priloga/e A in B.

V primeru prijave nadaljevanja raziskovalnega programa, ki se izteče v letu 2012, je prijava na javni razpis sestavljena iz  Prijavne vloge (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012) in Poročila o rezultatih raziskovalnega programa za obdobje 2009 – 2012 (Obrazec ARRS-RPROG-JP-VP/2012 – v nadaljnjem besedilu: poročilo o rezultatih). Oba obrazca se izpolnjujeta na spletnem portalu agencije eObrazci. Prijavne vloge na portalu ni možno oddati dokler ni oddano poročilo o rezultatih.

Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v RO s koncesijo, zastopniki RO s koncesijo, pooblaščenci zastopnikov RO s koncesijo in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:

 • z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
 • z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO s koncesijo ali agencija).

Razpisna dokumentacija vsebuje tudi naslednje dokumente:

 • Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012: Prijavna vloga,
 • Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012-A: Razporeditev raziskovalnih ur v programski skupini prijavitelja,
 • Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012-B: Razporeditev raziskovalnih ur v programski skupini izvajalca raziskovalnega programa,
 • Obrazec ARRS-RPROG-JP-VP/2012: Poročilo o rezultatih raziskovalnega programa za obdobje 2009 – 2012,
 • Sklep o javnem razpisu za podelitev koncesij v letu 2012 za raziskovalne in infrastrukturne programe, št.  430-38/2012/1, z dne 5. 6. 2012.

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.           

Prijavna obrazca se istočasno izpolnjujeta v slovenskem in angleškem jeziku - izpolnjena morata biti v obeh jezikih.

Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina predloga raziskovalnega programa šteje za poslovno skrivnost.  

 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa za izvajanje koncesionirane javne službe

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za leto 2013 za realizacijo tega razpisa in Javnega poziva za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009 – 2012, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, znaša 6.000.000,00 EUR. Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.

Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 103/11), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni program je 17 ur.

 1. Način plačila koncesionarja za izvajanje koncesionirane raziskovalne dejavnosti

Koncesionar bo za izvajanje koncesionirane raziskovalne dejavnosti plačan v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, na podlagi odločbe o podelitvi koncesije.

Koncesijsko pogodbo bo s koncesionarjem sklenila agencija. 

 1. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja

Znanstveni svet agencije pripravi predlog finančno ovrednotenega izbora koncesionarjev, na podlagi katerega minister, pristojen za znanost, izda odločbo o podelitvi koncesije.

 1. Način, oblika in rok za predložitev prijav

V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga izvaja RO s koncesijo, v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega programa, se prijave oddajo skladno z 11.1. in 11.2. točko tega razpisa.

V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga RO s koncesijo izvaja poleg javne raziskovalne organizacije, v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega programa (v nadaljnjem besedilu: matična JRO), mora RO s koncesijo prijavo (prijavno vlogo in poročilo o rezultatih) na javni razpis oddati le v papirnati obliki. RO s koncesijo to stori tako, da natisnjeno prijavo, ki jo je matična JRO skladno z določili Javnega poziva za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009 – 2012, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, oddala na spletnem portalu agencije eObrazci, posreduje na agencijo. Prijava, ki jo RO s koncesijo odda v papirnati obliki na javni razpis, mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe RO s koncesijo, vodje raziskovalnega programa in žigom RO s koncesijo ter v skladu z roki in določili tega razpisa (tretji in četrti odstavek 11.2. točke tega razpisa).

11.1. Oddaja prijavne vloge in poročila o rezultatih z digitalnim podpisom

Prijava na javni razpis se kot prijavna vloga na obrazcu ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012 in poročilo o rezultatih na obrazcu ARRS-RPROG-JP-VP/2012 izpolnita in oddata na spletni portal agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oz. pooblaščena oseba RO in vodja raziskovalnega programa). Prijave (prijavne vloge in poročila o rezultatih) morajo biti oddane do vključno 23. 7. 2012 do 12:00.

Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog in poročil o rezultatih ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je oddana na spletni portal ARRS eObrazci do 23. 7. 2012 do 12:00.

11.2. Oddaja prijavne vloge in poročila o rezultatih brez digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega programa nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in v papirnati obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe RO s koncesijo in vodje raziskovalnega programa ter žigom RO s koncesijo.

Obe obliki prijave, elektronska in papirnata, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Papirnate prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah, z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA - RAZPIS ZA PROGRAME" in obvezno oznako prijave s spletnega portala ARRS eObrazci (ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012/...), z oznako vede na ovojnici (prepišite vedo iz 6. točke prijavne vloge) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana v papirnati in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je v elektronski obliki oddana na spletni portal ARRS eObrazci do 23. 7. 2012 do 12:00 in v papirnati obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 23. 7. 2012 do 12:00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno po pošti iz Slovenije do 23. 7. 2012 (poštni žig).

11.3. Popolnost prijave

Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 11.1. - elektronska; točka 11.2. - elektronska in papirnata) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku.

 1. Datum odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijavnih vlog bo v sredo, 25. 7. 2012 ob 10:00 na sedežu agencije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene prijave.

Nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) in prepozno oddanih oziroma prispelih prijav, komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo vrnila prijaviteljem.

Nepopolne prijave bodo obravnavane skladno s pravilnikom o koncesiji.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo obveščeni o izboru koncesioniranih raziskovalnih programov predvidoma v mesecu decembru 2012.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

14.1. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

14.2. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (g. Marko Belavič, tel. št.: 01/400-59-41 in ga. Silvia Bodanec, tel. št.: 01/400-59-34).

 

Številka: 6316-1/2012-4
Datum: 18. 6. 2012

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
dr. Franci Demšar
direktor

Objavljeno v Ur.l.RS, št. 47/2012, z dne 22.06.2012.

Pozivna dokumentacija: