Raziskovalni programi

Predstavitev ocenjevanja prijav

 1. Prijava

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS objavi javni poziv in javni razpis za financiranje raziskovalnih programov. Na javni poziv in javni razpis lahko prijavitelji (matične RO) oddajo prijavo za:

 • raziskovalne programe, ki se jim v letu objave javnega poziva oziroma razpisa izteče obdobje financiranja,
 • preoblikovanje raziskovalnih programov (združitev, razdružitev ali drugi načini preoblikovanja raziskovalnih programov) ali
 • nov raziskovalni program.

Javni poziv je namenjen javnim raziskovalnim organizacijam, tj. javnim raziskovalnim zavodom  ter univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila Republika Slovenija (JRO). Javni razpis je namenjen raziskovalnim organizacijam, ki nimajo statusa JRO (RO s koncesijo).

Tipi prijav:

 • Nadaljevanje obstoječega programa
 • Nova prijava – preoblikovanje programov
 • Nova prijava

Vzorec prijave

 1. Ocenjevanje prijav

Znanstveni svet agencije (ZSA) imenuje Občasno strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov (OST). Člani OST ne smejo biti v navzkrižju interesov. Navzkrižje interesov izvira iz neposrednega sorodstvenega razmerja, zaposlitvenega razmerja ali raziskovalnega sodelovanja zavezanca za navzkrižje interesov z raziskovalcem, ki sodeluje s predmetom ocenjevanja v postopku ocenjevanja, ter tudi v drugih okoliščinah, ki vzbujajo dvom o nepristranskosti in objektivnosti.

Poglavitne naloge OST so:

 • izbira tujih recenzentov,
 • pregled in obravnava gradiva iz ocenjevalnega postopka,
 • potrditev usklajenih skupnih ocen prijav ocenjenih raziskovalnih programov ter
 • oblikovanje in sprejem predloga prednostnega seznama prijav za posredovanje v odločanje ZSA.

Recenzent v ocenjevalnem obrazcu za vsak kriterij ocenjevanja poda številčno oceno in obrazložitev, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno.

Sledi usklajevanje mnenj recenzentov. Za vsak posamezen kriterij ocenjevanja recenzenta uskladita številčne in opisne ocene, pri čemer recenzent, ki ima funkcijo poročevalca, odda usklajeno oceno prijave, ki jo mora potrditi tudi drugi recenzent. Seštevek usklajenih ocen po posameznih kriterijih ocenjevanja predstavlja skupno oceno prijave.

Ocenjevanje prijav poteka preko portala eObrazci. Vsako prijavo raziskovalnega programa ocenita dva tuja recenzenta. Agencija posreduje prijavo v oceno tretjemu recenzentu v primeru, da pravočasno ne prejme usklajene ocene dveh recenzentov.  

Recenzenti ocenjujejo prijave na podlagi petih kriterijev. Vsak kriterij je ovrednoten s 5 točkami, najvišje možno število točk je 25. V izbor za financiranje se lahko uvrsti prijava, ki je v postopku ocenjevanja prijav dosegla najmanj 14,01 točk.

 1. Določitev obsega financiranja raziskovalnih programov

Podlaga za določitev obsega financiranja raziskovalnih programov, ki so v postopku ocenjevanja prijav so rezultati vrednotenja programskih skupin. Vrednotenje programskih skupin izvede agencija za vse raziskovalne programe, financirane v letu ocenjevanja prijav.

Glede na rezultate vrednotenja se obseg financiranja raziskovalnih programov lahko:

 • poveča,
 • ohrani ali
 • zmanjša.

Višino zmanjšanja obsega določi ZSA in znaša od 3 % do 20 %.

Do povečanja financiranja je v obdobju do izteka financiranja raziskovalnega programa upravičena programska skupina, ki ima oceno A po najmanj enem merilu znanstvenega in najmanj enem merilu relevančnega kriterija.

Za zmanjšan obseg sredstev programov je možna prerazporeditev sredstev znotraj RO na tiste raziskovalne programe, ki jim je obseg financiranja dovoljeno povečati v skladu z rezultati vrednotenja programskih skupin.

 1. Izbor prijav

Po zaključenem postopku ocenjevanja prijav OST oblikuje in Znanstvenemu svetu agencije v odločanje posreduje predlog prednostnega  seznama prijav. ZSA sprejme predlog sklepa o izboru prijav.

Na podlagi sklepa ZSA direktor agencije sprejme sklep o izboru prijav JRO in izda individualna obvestila o izboru prijave JRO.

Za prijave RO s koncesijo odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje koncesioniranih raziskovalnih programov na podlagi predloga ZSA izda minister, pristojen za znanost.

Rezultati javnega poziva in javnega razpisa se objavijo na spletnih straneh agencije.

 1. Pravna sredstva

Zoper odločitev o izboru prijav JRO je možno vložiti ugovor. Predmet ugovora je lahko samo kršenje postopka izbora ali očitna napaka. Ocena je lahko posredno predmet ugovora samo, če se prijavitelj v ugovoru sklicuje na konkretno kršitev postopka izbora ali očitno napako. Zoper odločitev ministra, pristojnega za znanost, lahko RO s koncesijo sproži upravni spor.


Dodatne informacije:

 1. POGOJI
 2. ELEMENTI ZA OCENJEVANJE PRIJAV
 3. KRITERJI ZA VREDNOTENJE PROGRAMSKIH SKUPIN

SLOVAR POJMOV:

RO – raziskovalna organizacija

JRO – javna raziskovalna organizacija

RO s koncesijo – raziskovalna organizacija, ki nima statusa RO in izvaja raziskovalni program na podlagi podeljene koncesije ministra, pristojnega za znanost

OST – Občasno strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov (člena 24 in 219)

ZSA – Znanstveni svet agencije (člen 19)

ZRRD - Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti

FTE - ekvivalent polne zaposlitve; pomeni izvajanje raziskovalne dejavnosti ene osebe za polni delovni čas za eno leto, tj. 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela (člen 4/26)

A1/2 – pomembni dosežki (člen 35)

A' – zelo kvalitetni dosežki (člen 35)

A" – izjemni dosežki (člen 35)

A1 – točke iz objav (člen 35)

A1 minimalni – minimalna vrednost parametra A1 za vedo oziroma posamezno področje, določena v metodologiji (poglavje A. Splošno, podpoglavje III., točka 1)

CI – število čistih citatov (člen 35)

CI minimalni – minimalna vrednost parametra CI za vedo oziroma posamezno področje, določena v metodologiji (poglavje A. Splošno, podpoglavje III., točka 2)

A3 – sredstva izven ARRS (člen 35)

A3 minimalni – za vodje raziskovalnih programov je enak 0 (metodologija, poglavje A. Splošno, podpoglavje III., točka 3)