Raziskovalni programi

Novice, obvestila

Rezultati evalvacije letnih poročil raziskovalnih programov za leto 2004

Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije nalaga Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.96/2002) in Pravilnik o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Uradni list RS, št. 12/2005) vsakoletno evalvacijo rezultatov raziskovalnih programov, ki jih izvajajo programske skupine v javnih raziskovalnih zavodih, na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter na podlagi koncesije programske skupine, organizirane pri pravnih osebah zasebnega ali javnega prava. Vsakoletno spremljanje raziskovalnih programov temelji na spremljanju raziskovalne uspešnosti, družbeno-ekonomske in kulturne relevantnosti, kakovosti raziskovalne usposobljenosti, razvojne uspešnosti in upravljalske sposobnosti.

Navedeni pravilnik določa, da analizo letnih poročil raziskovalnih rezultatov pripravijo ekspertna telesa agencije, na podlagi metodologije za vsakoletno spremljanje izvajanja raziskovalnega programa, ki jo sprejme ARRS. Na podlagi kvantitativnih kazalcev in podatkov ter kvalitativnega ocenjevanja dosežkov programskih skupin, ki so ga opravili znanstveno–raziskovalni sveti posameznih ved, je Nacionalni znanstveno–raziskovalni svet analiziral 244(*) programskih skupin, opozoril na nekatere manj uspešne, in ocenil kot najbolj pozitivno izstopajoče naslednje programske skupine (po znanstvenih vedah):
 

Številka
programa
Vodja programa Naslov
P1-0291 Josip Globevnik Analiza in geometrija
P1-0040 Dragan D. Mihailović Dinamika kompleksnih nanosnovi
P1-0153 Boris Pihlar Raziskave in razvoj analiznih metod in postopkov
P1-0104 Radovan Komel Funkcijska genomika in biotehnologija za zdravje
P1-0208 Danijel Kikelj Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin
P2-0197 Marko Topič Polprevodniška elektronika
P2-0228 Tadej Bajd Analiza in sinteza gibanja pri človeku in stroju
P2-0246 Sašo Tomažič Algoritmi in optimizacijski postopki v telekomunikacijah
P2-0105 Marija Kosec Elektronska keramika, nano, 2D in 3D strukture
P2-0223 Alojz Poredoš Prenos toplote in snovi
P3-0083 Tatjana Avšič-Županc Odnosi parazitskega obstajanja
P4-0085 Franc Batič Aplikativna botanika, genetika in ekologija
P4-0165 Maja Ravnikar Rastlinska fiziologija in biotehnologija
P5-0106 Darko Štrajn Edukacijske raziskave
P5-0096 Boris Majcen Nova razvojna strategija Slovenije v EU
P5-0168 Anuška Ferligoj Družboslovna metodologija, statistika in informatika
P6-0252 Slavoj Žižek Filozofske raziskave
P6-0262 Jože Krašovec Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji
P6-0235 Rajko Bratož Slovenska zgodovina

 
Ti programi oziroma njihovi izvajalci bodo imeli prednost pri vseh razpisih agencije v letošnjem letu. Letna ocena je tudi podlaga za financiranje v prihodnjem obdobju in je zavezujoče gradivo pri evalvaciji leto pred iztekom financiranja.
 

(*) v tej številki niso zajete programske skupine, ki imajo pogodbe s pričetkom 1.7.2004 in v tej fazi niso bile evalvirane. Gre za 18 skupin s področij medicinskih ved.