Raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi določb četrtega odstavka 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05), 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 -uradno prečiščeno besedilo), Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006 do 2010 (Uradni list RS, št. 3/06) in 3. člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03) minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja

Sklep o določitvi vsebine in obsega raziskovalne dejavnosti, za katero se razpiše javni razpis za podelitev koncesije v letu 2007

I.

V letu 2007 naj se določijo tri (3) koncesije in sicer na naslednjih raziskovalnih področjih:

  1. tehnika - infrastruktura

V letu 2007 se ustanovi nov infrastrukturni program na področju tehnike, ki predstavlja vzdrževanje infrastrukture kot podpore raziskovalni dejavnosti na področju popularizacije in promocije znanosti, navduševanje mladih in starih za učenje in pomoč pri navduševanju mladih za študij naravoslovnih in tehničnih, izvedba izobraževanja za učitelje naravoslovnih in tehničnih predmetov, izvedba dogodkov z nameni promocije znanosti in izvedba tekmovanj z nameni popularizacije znanosti.

Obseg financiranja naj se izvede v okvirni višini xxxxxx EUR ( cc. 2 plačna FTE in materialni stroški ter amortizacija), ki se zagotovi v finančnem načrtu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS v okviru postavke znanost mladini.

  1. družboslovje - sociologija

V letu 2007 se ustanovi nov raziskovalni namenjena družboslovnemu raziskovalnemu programu, ki bi se osredotočil na proučevanje procesov prenosa in uporabe znanja v organizacijskem oz. podjetniškem okviru.

Pri nas je eden od pomembnih vidikov vstopa v družbo in gospodarstvo temelječe na znanju, pospeševanje ustanavljanja visokotehnoloških podjetij, ki so odvisna od prenosa znanja in kreativnega okolja. Družboslovje, še zlasti sociologija z ustreznimi poddisciplinami in specializacijami, je še posebej poklicano, da osvetli institucionalne in komunikacijske spodbude in ovire v vzpostavljanju kooperativnega odnosa med producenti in uporabniki znanja. Posebej je potrebno izpostaviti tudi pomen intermediarnih (podpornih) struktur (tehnološki parki, inovacijski inkubatorji, tehnološke platforme...), ki zagotavljajo stabilnejši okvir za simbiozo podjetništva in raziskovanja.

Raziskovalna skupina, ki bo delala na tem programu bi morala imeti mednarodne reference, vključena pa bi morala biti tudi v domače okolje. Razvijati in preizkušati bi morala različne teoretske in doktrinarne pristope, uporabljati bi morala metodološki pluralizem (triangulacijo) in upoštevati interdisciplinarna spoznanja.

Obseg financiranja naj se izvede v okvirni višini xxxxxx EUR ( cc. 1.5 plačna FTE in materialni stroški ter amortizacija), ki se zagotovi v finančnem načrtu Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

Obrazložitev:

Skladno z določbami četrtega odstavka 38. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05) število in vrste koncesij vsako leto določi minister, pristojen za znanost, na podlagi Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.

Skladno z določbami 3. člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 48/03) minster, pristojen za znansot, v skladu z nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in letno politiko ministrstva s sklepom določi vsebino in obseg raziskovalne dejavnosti, za katero se razpiše javni razpis za podelitev koncesije. Vsebina sklepa se nanaša na opredelitev področij državno izraženega interesa za financiranje javne službe.

S predmetnim sklepom je minister za visoko šosltvo, znanost in tehnologijo tako, na podlagi Resolucije o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006 do 2010 (Ur. l. RS, št. 3/06) ter skladno z določbami četrtega odstavka 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02 in 115/05) in 3. člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 48/03), določi vsebino in obseg raziskovalne dejavnosti, za katero se razpiše javni razpis za podelitev koncesije v letu 2007.

Glede na vse navedeno je predmetni sklep v celoti utemeljen.

Dr. Jure Zupan

Minister