Raziskovalni programi

Normativni akti

      

Pravilnik je bil v veljavi do 27.03.2006, od 28.03.2009 velja spremenjen in dopolnjen pravilnik.

Prejšnja objava: Uradni list RS, št. 39/2007, z dne 4.5.2007. (v veljavi do 26.02.2008)
 


Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07) ter 16. in 35. člena Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), po predhodnem soglasju ministrice za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, št. 0071-1/2007/54 z dne 27. 2. 2008 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 46. redni seji, dne 27. 2. 2008, sprejel

Pravilnik o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov - v veljavi do 27.03.2009

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa sestavine, pogoje, kriterije, kazalce in merila ter postopek za ocenjevanje kakovosti, financiranje, spremljanje in nadziranje izvajanja raziskovalnih in infrastrukturnih programov

V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. člen
(definicija raziskovalnega programa)

Raziskovalni program predstavlja zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualno vsaj še v naslednjem desetletju, in ki je hkrati toliko pomembno za Republiko Slovenijo, da obstaja državni interes za rezultate dolgoročnega raziskovanja na tem področju.

Raziskovalni program izvajajo programske skupine v javnih raziskovalnih organizacijah, to je v javnih raziskovalnih zavodih, na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (v nadaljnjem besadilu: JRO) ter v raziskovalnih organizacijah s koncesijo (v nadaljnjem besedilu: RO). Programsko skupino sestavljajo raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci. Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja le ene skupine.

Za pripravo in izvedbo raziskovalnega programa sta odgovorna vodja programske skupine in odgovorna oseba JRO oziroma RO.

3. člen
(definicija infrastrukturnega programa )

Infrastrukturni program predstavlja vzdrževanje infrastrukture kot podpore raziskovalni dejavnosti v JRO oziroma RO.

Infrastrukturni program izvaja infrastrukturna skupina, ki jo sestavljajo strokovni in tehnični sodelavci ter raziskovalci iz JRO oziroma iz RO.

Vsaka JRO oziroma RO ima lahko samo en infrastrukturni program, ki mora biti strukturno (glede organizacije, dejavnosti, kadrov) in finančno razdeljen, če se izvaja v več organizacijskih enotah JRO oziroma RO. V tem primeru mora biti struktura opredeljena s pogodbo o sofinanciranju in se lahko letno, na temelju predloga JRO oziroma RO, spremeni.

Za organiziranje in izvajanje infrastrukturnega programa sta odgovorna vodja infrastrukturne skupine in odgovorna oseba JRO oziroma RO.

4. člen
(javna služba)

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS) financira javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, ki jo opravljajo v obliki raziskovalnih programov programske skupine, v obliki infrastrukturnih programov pa infrastrukturne skupine v JRO oziroma RO.

5. člen
(vsebina raziskovalnega programa)

Raziskovalni program vključuje:

 • teoretična izhodišča in raziskovalne vsebine;
 • predvidene osnovne raziskovalne metode;
 • opis pomena raziskovalnega programa za razvoj znanosti v širšem (svetovnem) smislu;
 • opis pomena raziskovalnega programa za trajnostni družbeno-ekonomski in kulturni razvoj Republike Slovenije oziroma za utrjevanje nacionalne identitete ter ohranjanje bogastva naravne in kulturne dediščine;
 • prikaz vpetosti vsebine raziskovalnega programa v mednarodne raziskovalne in razvojne programe oziroma projekte;
 • prikaz vpetosti vsebine raziskovalnega programa v dodiplomske in podiplomske študijske programe na univerzah ter na samostojnih visokošolskih zavodih;
 • pričakovane rezultate raziskovalnega programa;
 • opis raziskovalne opreme in druge raziskovalne infrastrukture;
 • podatke o članih programske skupine ter
 • predviden obseg financiranja.

6. člen
(vsebina infrastrukturnega programa)

Infrastrukturni program vključuje:

 • opis področja in vsebine infrastrukturnega programa;
 • prikaz infrastrukturne podpore raziskovalni dejavnosti;
 • seznam raziskovalne in informacijske opreme ter druge infrastrukture s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti;
 • prikaz sodelovanja infrastrukturne skupine z uporabniki ter drugimi infrastrukturnimi skupinami;
 • podatke o članih infrastrukturne skupine;
 • predviden obseg financiranja in
 • strukturo (organizacijski, kadrovski in finančni vidik) infrastrukturnega programa v primeru, če se izvaja v več organizacijskih enotah JRO oziroma RO.

 
II. PROGRAMSKA IN INFRASTRUKTURNA SKUPINA

7. člen
(sestava programske skupine)

Programsko skupino sestavljajo vodja programske skupine, najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti ter strokovni in tehnični sodelavci iz ene ali več JRO oziroma RO. Če se program izvaja na več JRO in/ali RO, mora biti v vsaki JRO in/ali RO v programski skupini vsaj en raziskovalec z doktoratom.

Raziskovalci morajo imeti doktorat znanosti, izkazane raziskovalne ali razvojne rezultate v zadnjih petih letih in nazive v skladu z obstoječimi predpisi. V programski skupini sodelujejo tudi mladi raziskovalci, ki so financirani iz drugih virov.

Člani programske skupine so lahko vključeni v en sam raziskovalni program.

Vključevanje novih raziskovalcev in strokovnih ter tehničnih sodelavcev v programsko skupino je možno z ustrezno zamenjavo člana programske skupine, dodatnih pa le izjemoma (na primer: ob zaključku doktorskega študija mladega raziskovalca), tako da vključitev novih raziskovalcev in strokovnih ter tehničnih sodelavcev ne zahteva povečanja obsega financiranja. Zamenjave raziskovalcev in strokovnih ter tehničnih sodelavcev v programski skupini je za naslednje leto treba sporočiti ARRS najkasneje ob letnem poročilu. Priložiti je treba utemeljeno pisno obrazložitev in pregled raziskovalnih kapacitet ter obremenitev vseh članov programske skupine. ARRS na predlog vodje programa izpelje zamenjavo oziroma vključitev dodatnega člana, ko zanjo dobi pozitivno mnenje znanstvenoraziskovalnega sveta vede (v nadaljnjem besedilu: ZSV).

8. člen
(sestava infrastrukturne skupine)

Infrastrukturno skupino sestavljajo strokovni in tehnični sodelavci ter raziskovalci v JRO oziroma RO.

Vključevanje novih raziskovalcev in strokovnih ter tehničnih sodelavcev v infrastrukturno skupino je možno z ustrezno zamenjavo člana infrastrukturne skupine, dodatnih pa le izjemoma, tako da vključitev novih raziskovalcev in strokovnih ter tehničnih sodelavcev ne zahteva povečanja obsega financiranja. Zamenjave raziskovalcev in strokovnih ter tehničnih sodelavcev v infrastrukturni skupini je za naslednje leto treba sporočiti ARRS najkasneje ob letnem poročilu. ARRS na predlog vodje programa izpelje zamenjavo oziroma vključitev dodatnega raziskovalca, ko zanjo dobi pozitivno mnenje ZSV.

9. člen
(vodja programske in infrastrukturne skupine)

Vodja programske skupine mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima doktorat znanosti;
 • izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološke-razvojne rezultate v zadnjih petih letih;
 • izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje;
 • mora biti zaposlen v raziskovalni organizaciji, ki izvaja raziskovalni program.

Vodja infrastrukturne skupine je lahko raziskovalec ali strokovni in tehnični sodelavec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je zaposlen v raziskovalni organizaciji, kjer se infrastrukturni program izvaja;
 • ima ustrezno univerzitetno izobrazbo;
 • izkazuje potrebno strokovno znanje;
 • izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje.

10. člen
(odgovornost in pristojnost vodje programske skupine oziroma vodje infrastrukturne skupine)

Vodja programske skupine oziroma vodja infrastrukturne skupine je v sodelovanju z odgovorno osebo JRO oziroma odgovorno osebo RO ter strokovnim organom JRO odgovoren za vsebinsko pripravo in izvedbo raziskovalnega in infrastrukturnega programa. Vodja programske skupine oziroma infrastrukturne skupine je odgovoren in pristojen tudi za:

 • vodenje, organiziranje in koordiniranje dela;
 • razporejanje raziskovalcev, strokovnih in tehničnih sodelavcev na posamezne naloge;
 • izvedbo in realizacijo ciljev;
 • namensko in gospodarno porabo sredstev, ki je urejena z veljavnim predpisom o normativih in standardih za dodeljevanje sredstev na področju raziskovalne dejavnosti;
 • pripravo letnega poročila in poročila, pripravljenega eno leto pred iztekom pogodbe.

 
III. DOLOČITEV STROŠKOV, KI SE FINANCIRAJO IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA

11. člen
(upravičenost financiranja)

JRO oziroma RO mora izkazati upravičenost do proračunskih sredstev za financiranje raziskovalnega oziroma infrastrukturnega programa tako glede dejanske kot tudi namenske porabe sredstev v skladu z veljavnim predpisom o normativih in standardih za dodeljevanje sredstev na področju raziskovalne dejavnosti.

12. člen
(obseg financiranja)

Obseg financiranja programske skupine oziroma infrastrukturne skupine je odvisen od vsebine raziskovalnega oziroma infrastrukturnega programa in števila raziskovalcev ter strokovnih in tehničnih sodelavcev.

Podlaga za izračun obsega financiranja programske skupine oziroma infrastrukturne skupine je opredeljena v veljavnem predpisu o normativih in standardih za dodeljevanje sredstev na področju raziskovalne dejavnosti.

Minimalni obseg financiranja programske skupine v javnih raziskovalnih zavodih je določen s tremi ekvivalenti polne zaposlenosti (v nadaljnjem besedilu: FTE). Minimalni obseg financiranja programske skupine v ostalih JRO oziroma RO je 1,5 FTE. Minimalni obseg financiranja infrastrukturne skupine je 1 plačni del FTE.

Izplačilo plačnega dela FTE je vezano na zaposlitev raziskovalcev oziroma strokovnih in tehničnih sodelavcev v JRO oziroma RO.

13. člen
(dodatno letno sofinanciranje zaradi mednarodnega sodelovanja)

Programsko skupino se lahko dodatno sofinancira, če izkaže sodelovanje v projektih okvirnih programov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU). Programski skupini, ki je vključila v tekoči projekt okvirnega programa EU tudi gospodarsko organizacijo iz Republike Slovenije kot sodelujočo partnerico, se dodatna sredstva povečajo še za 10%.

Letna višina sredstev se določi na podlagi dokazil, ki jih JRO oziroma RO, izvajalka raziskovalnega programa, na podlagi poziva posreduje ARRS, pri čemer se upošteva višina odobrenih sredstev iz tekočih projektov okvirnih programov EU, preračunana na letno vrednost. Programska skupina nameni sredstva iz prejšnjega odstavka za financiranje stroškov blaga in storitev ter amortizacije, nastalih pri izvajanju tega raziskovalnega programa.

14. člen
(dodatno letno sofinanciranje zaradi sodelovanja v pedagoškem procesu)

Za vzpodbujanje sodelovanja raziskovalnega dela s pedagoškim procesom se programsko skupino lahko vsako leto dodatno (so)financira.

Če je programska skupina sestavljena iz raziskovalcev, ki so dodatno zaposleni v visokošolski organizaciji, se odobreni obseg sredstev za programsko skupino poveča. Pri izračunu povečanega obsega sredstev za programsko skupino, se upošteva vsakega raziskovalca v programski skupini, ki je zaposlen v javnem raziskovalnem zavodu ali RO (vsaj 60% polnega delovnega časa) in je na podlagi pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z visokošolsko organizacijo vključen v pedagoški proces oziroma predloži dokazilo, da bo v naslednjem šolskem letu sklenil delovno razmerje s krajšim delovnim časom za pedagoško delo na visokošolski organizaciji kot profesor, docent ali asistent.

Z enakim obsegom sredstev kot programska skupina iz prejšnjega odstavka se financira tudi visokošolska organizacija, kjer poteka pedagoški proces, v katerega so vključeni raziskovalci iz programske skupine iz prejšnjega odstavka. Visokošolska organizacija pripravi na poziv ARRS, na podlagi ustrezne metodologije, ki upošteva kriterije ocenjevanja po tem pravilniku, predlog razdelitve teh sredstev med programske skupine. Samostojna visokošolska organizacija oziroma univerza mora svoj predlog razdelitve sredstev med programske skupine (oziroma raziskovalne skupine, če na samostojni visokošolski organizaciji, ki je javna organizacija oziroma fakulteti ni programske skupine) vsebinsko obrazložiti z navedbo, katere raziskovalne aktivnosti znotraj programskih skupin (oziroma raziskovalnih skupin, če na samostojni visokošolski organizaciji, ki je javna organizacija oziroma na fakulteti ni programske skupine) bo podprla in zakaj.

Če raziskovalni program izvaja visokošolska organizacija in so v programski skupini samo raziskovalci, zaposleni v visokošolski organizaciji, se odobreni obseg sredstev lahko poveča za vsakega visokošolskega raziskovalca, ki je zaposlen v tej visokošolski organizaciji za polni delovni čas (vsaj 60% polne zaposlitve za raziskovalno delo), če je že vključen v pedagoški proces oziroma predloži dokazilo, da bo v naslednjem šolskem letu izvajal pedagoško delo v tej visokošolski organizaciji v okviru redne zaposlitve.

15. člen
(določitev sredstev)

Povečan obseg sredstev za programsko skupino se določi glede na obseg letno prevzetih pedagoških obveznosti na visokošolski organizaciji in je lahko največ 340 ur na raziskovalca, če je pedagoških obveznosti več kot ali enako 20% polne zaposlitve. Če je pedagoških obveznosti manj kot 20% polne zaposlitve, se število dodatnih ur ustrezno zmanjša.

ARRS vsako leto do prvega septembra v skladu z razpoložljivimi sredstvi državnega proračuna in na predlog programskih skupin določi in objavi kvoto raziskovalcev na programsko skupino, ki so deležni vzpodbud v skladu s tem členom.

Predlog o spremembi financiranja programskih skupin, ki ga pripravi JRO oziroma RO, obravnava Znanstveni svet ARRS (v nadaljnjem besedilu: ZSA) in ga predlaga v sprejem Upravnemu odboru ARRS.

 
IV. EVALVACIJSKI KRITERIJI, KAZALCI IN MERILA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI RAZISKOVALNIH IN INFRASTRUKTURNIH PROGRAMOV

16. člen
(kriteriji ocenjevanja)

Kriteriji za ocenjevanje so:

 • raziskovalna kakovost,
 • družbena, ekonomska in kulturna relevantnost,
 • kakovost raziskovalne in razvojne uspešnosti ter
 • upravljavska sposobnost.

17. člen
(merila za ocenjevanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov)

Merila za ocenjevanje so specifična glede na raziskovalno in disciplinarno usmeritev. Pri tem se interdisciplinarnost in medinstitucionalnost upoštevata kot prednost.

Merila za ocenjevanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov določa metodologija o ocenjevanju raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki jo sprejme ZSA.

1. Raziskovalni program

18. člen
(kazalci raziskovalne kakovosti )

Raziskovalna kakovost raziskovalnih programov se ocenjuje z naslednjimi kazalci:

 • znanstvena pomembnost teme;
 • aktualnost teoretičnih izhodišč;
 • metodološka primernost;
 • izvedljivost programa in
 • primernost raziskovalne infrastrukture.

19. člen
(kazalci družbene, ekonomske in kulturne relevantnosti)

Pomen raziskovalnih programov za trajnostni družbeni, ekonomski ter kulturni razvoj Republike Slovenije se ocenjuje z naslednjimi kazalci:

 • stopnja skladnosti vsebine raziskovalnega programa s strateškimi razvojnimi področji in nacionalnimi prioritetami za financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki so opredeljene v Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu;
 • potencialna možnost prenosa rezultatov raziskovalnega programa v prakso na različnih področjih dejavnosti;
 • povečevanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in učinkovitosti drugih dejavnosti;
 • utrjevanje nacionalne identitete ter ohranjanje bogastva naravne in kulturne dediščine;
 • vključenost vsebin raziskovalnega programa v dodiplomske in podiplomske študijske programe na univerzah ter na samostojnih visokošolskih zavodih;
 • dosedanji razvojni uspehi pri iskanju ekonomsko in ekološko učinkovitih rešitev, izvedbi pomembnih družbenih in kulturnih projektov in uresničevanju načel trajnostnega razvoja, ki so kot kazalci raziskovalne in razvojne uspešnosti določeni v 20. členu tega pravilnika v obdobju zadnjih petih let.

20. člen
(kazalci raziskovalne in razvojne uspešnosti)

Za oceno raziskovalne in razvojne uspešnosti vodje programske skupine in raziskovalcev v programski skupini se uporabljajo naslednji kazalci, ki morajo biti dokumentirani s pogodbenimi vrednostmi in z ustreznimi dokazili:

 • prenos znanja v gospodarstvo, klinično prakso in v druge družbene dejavnosti glede na obseg in vrednost pogodbe (na primer: postavitev know-how za novo ali izboljšano tehnologijo, postroj, napravo, storitev ali nov oziroma izboljšan izdelek; računalniški program z ustreznim priročnikom; izdelava celotne dokumentacije ali priročnika, vpeljava specifičnih metod v proizvodnjo; večje ali manjše raziskovalno-razvojne naloge; razvoj novih kultivarjev, vpisanih v tuje sortne liste ali v sortno listo v Republiki Sloveniji ali razvoj priznanih novih kultivarjev in drugo);
 • vpetost programske skupine v dodiplomske in podiplomske študijske programe na univerzah ter na samostojnih visokošolskih zavodih;
 • visokošolski učbeniki;
 • podeljen patent ali prodaja patentnih pravic;
 • razvojno in strokovno delo v podporo znanstvenemu raziskovanju (baze podatkov, indikatorji, specializirani tezavri, slovarji, leksikoni in drugo);
 • razvoj sistemskih, normativnih, programskih, metodoloških in organizacijskih rešitev, vključno z raziskavami, evalvacijami, recenzijami, ekspertizami in elaborati za potrebe posameznih družbenih podsistemov in
 • objavljena strokovna dela.

21. člen
(kazalci upravljavske sposobnosti)

Upravljavske sposobnosti vodje programske skupine se oceni na osnovi naslednjih kazalcev:

 1. primerjave ciljev programa z:
  • uspešnostjo doseženih rezultatov v preteklem obdobju;
  • infrastrukturnim okoljem programske skupine;
  • vpetostjo programske skupine v domača gospodarska in lokalna socialna omrežja in
  • mednarodno vpetostjo programske skupine.
 2. primerjava ocene izvedbe raziskovalnega programa z opredelitvami v veljavnem predpisu o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa.

2. Infrastrukturni program

22. člen
(kazalci kakovosti infrastrukturnega programa)

Kakovost infrastrukturnega programa se ocenjuje z naslednjimi kazalci:

 • pomen infrastrukturnega programa kot podpore za raziskovalno dejavnost in druge uporabnike ter prispevek v višanju ekonomičnosti in tehnološke sodobnosti;
 • raziskovalna in infrastrukturna oprema ter druga infrastruktura in tehnološka zahtevnost;
 • stopnja izkoriščenosti zmogljivosti ter prispevek k izkoriščenosti infrastrukture JRO oziroma RO;
 • sodelovanje z uporabniki in drugimi infrastrukturnimi programi, povezanost v infrastrukturna omrežja ter druge infrastrukturne reference.

 
V. POSTOPKI ZA OCENJEVANJE RAZISKOVALNIH IN INFRASTRUKTURNIH PROGRAMOV LETO PRED IZTEKOM ROKA FINANCIRANJA

23. člen
(poziv)

Postopek za ocenjevanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov se začne v letu pred iztekom roka financiranja s sklepom za izdajo poziva JRO oziroma RO. Sklep za izdajo poziva sprejme direktor ARRS.

V sklepu iz prejšnjega odstavka se določi, da ARRS pozove JRO oziroma RO, da v 30. dneh dostavijo vlogo na poziv, skupaj z zahtevano dokumentacijo in dokazili.

V vlogi iz prejšnjega odstavka mora JRO navesti tiste raziskovalne in infrastrukturne programe, ki naj bi se financirali v prihodnjem obdobju. Ta odstavek ne velja za RO.

24. člen
(vsebina poziva)

Poziv JRO oziroma RO (v nadaljnem besedilu: vlagatelj), vsebuje:

 • naziv in naslov ARRS;
 • pravno podlago za izvedbo poziva;
 • predmet poziva;
 • določilo o upravičenih vlagateljih in pogojih, ki jih morajo izpolnjevati;
 • kriterije za ocenjevanje raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov;
 • pozivno dokumentacijo z navedbo vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev;
 • obseg sredstev;
 • obdobje financiranja;
 • rok za predložitev vlog in način predložitve;
 • rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o ocenah;
 • kraj, čas in ime osebe, kjer lahko zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo;
 • odgovorno osebo za dajanje informacij v času veljavnosti poziva.

25. člen
(pozivna dokumentacija)

Vlagatelj se prijavi na poziv z vlogo skladno s pozivno dokumentacijo.

Podatki se predložijo na obrazcih pozivne dokumentacije, ki jih določi ARRS in z dokazili, ki jih mora vlagatelj priložiti.

ARRS mora v času poziva omogočiti vlagateljem dostop do obrazcev pozivne dokumentacije in na zahtevo predati obrazce pozivne dokumentacije.

V pozivni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo omogočili vlagatelju izdelati popolno vlogo.

Obrazci in navodila morajo biti javno dosegljivi na spletni strani ARRS.

26. člen
(vodenje postopka)

Evalvacijski postopek koordinira in organizira ARRS, izvajajo pa ga ZSA ter njegova strokovna telesa v skladu z veljavnim predpisom, ki ureja organizacijo in pristojnosti strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti. Direktor ARRS pooblasti javnega uslužbenca, ki je na ARRS zadolžen za področje raziskovalnih in infrastrukturnih programov (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba) za koordinacijo in organizacijo evalvacijskega postopka ter spremljanje izvajanja financiranja raziskovalnih in infrastrukturnih programov.

27. člen
(komisija za odpiranje vlog)

Za odpiranje in pregled prispelih vlog imenuje direktor najmanj dvanajstčlansko komisijo za odpiranje vlog. Vsaj šest članov komisije mora biti zaposlenih na ARRS.

Za pravočasno vloženo se šteje vloga, ki je na ARRS prispela v roku, določenem v pozivu.

ARRS potrdi sprejem vloge na posebnem obrazcu o prejemu vloge. En izvod potrjenega obrazca o prejemu vloge se izroči predlagatelju.

28. člen
(naloge komisije za odpiranje vlog)

Komisija za odpiranje vlog na seji, ki jo skliče predsednik komisije za odpiranje vlog, ugotavlja pravilno označenost, pravočasnost, upravičenost oseb, ki lahko vložijo vlogo na poziv in popolnost vlog.

29. člen
(zapisnik komisije za odpiranje vlog)

Komisija za odpiranje vlog mora voditi zapisnik o odpiranju vlog, ki vsebuje predvsem:

 • naslov, prostor in čas odpiranja vlog;
 • predmet poziva;
 • imena navzočih predstavnikov komisije za odpiranje vlog;
 • imena oziroma nazive vlagateljev, ki so vložili vloge, po vrstnem redu odpiranja vlog;
 • ugotovitve pravilne označenosti, pravočasnosti, upravičenosti prijavitelja in popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili pravilno označene, pravočase, upravičene in popolne vloge.

Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije za odpiranje vlog.

30. člen
(nepopolna dokumentacija - dopolnitev prijav)

Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 8 dni. Hkrati komisija za odpiranje vlog opozori vlagatelja, da v nasprotnem primeru ne bo upravičen do financiranja iz državnega proračuna v skladu s tem pravilnikom.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije. Zoper sklep je v roku osmih dni od vročitve dovoljena pritožba, o kateri odloči posebna komisija, ki jo imenuje direktor agencije. Odločitev komisije je dokončna. Predložena dokumentacija se z dokončnostjo sklepa arhivira.

31. člen
(internost podatkov in dokumentacije)

Podatki in dokumentacija, ki jih vsebujejo vloge, se v času trajanja izbora za financiranje programov, obravnavajo kot interno gradivo.

32. člen
(posredovanje dokumentacije)

Prijave, ki jih je komisija ocenila kot pravočasne, pravilno označene, upravičene in popolne, uradna oseba posreduje v evalvacijski postopek. V evalvacijskem postopku sodelujejo ocenjevalci in druga strokovna telesa, ki jih določa veljavni predpis o strokovnih telesih za področje raziskovalne dejavnosti.

33. člen
(ocenjevalci in strokovna telesa)

Vsebino raziskovalnega programa ocenijo domači in tuji ocenjevalci na podlagi metodologije o ocenjevanju raziskovalnih programov. Vsebino infrastrukturnega programa ocenijo domači ocenjevalci na podlagi metodologije o ocenjevanju infrastrukturnih programov. Sestava občasnega strokovnega telesa je določena v metodologijah za ocenjevanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov.

Vodje programov pripravijo predstavitve programov, ki se jih udeleže člani občasnega strokovnega telesa za ocenjevanje raziskovalnih programov (v nadaljnjem besedilu: strokovno telo), ocenjevalci ter predstavniki ZSV.

Po predstavitvi člani strokovnega telesa oziroma ocenjevalci za vsako ocenjevalno skupino izpolnijo ustrezne ocenjevalne rubrike, ki vsebujejo številčno(e) oceno(e) po posameznih elementih (kazalcih), in sicer na podlagi evalvacijskega gradiva in ocenjevalnih obrazcev, ki so jih pred-izpolnili. Člani strokovnega telesa oziroma ocenjevalci vse svoje ocene tudi kratko opisno utemeljijo oziroma komentirajo posamezne elemente ocenjevanja.

Člani strokovnega telesa oziroma ocenjevalci in predstavniki ZSV, sodelujejo na panelni obravnavi posameznih programov. Naloga predstavnika ZSV v postopku ocenjevanja je vodenje razprave na javnih predstavitvah raziskovalnih programov, koordinacija dela strokovnega telesa oziroma ocenjevalcev, vodenje panela in priprava poročila s panela z navedbo konkretnih ocen in vrstnega reda obravnavanih raziskovalnih programov.

Rezultat obravnave na panelu je ocenitev raziskovalnih programov in rangiranje (vrstni red) programov znotraj ocenjevalne skupine.

34. člen
(Znanstveni svet agencije)

Strokovno telo posreduje ZSA v obravnavo predloge ocenjenih in finančno ovrednotenih raziskovalnih in infrastrukturnih programov. ZSA predlog ocenjenih in finančno ovrednotenih raziskovalnih in infrastrukturnih programov lahko z ustrezno argumentacijo, ki temelji na ocenjevalnih kriterijih, dopolni in potrdi dokončni predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama za izbor raziskovalnih in infrastrukturnih programov. Pri tem uposteva politiko na podrocju raziskovalne dejavnosti in prioritete, dolocene v Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu in usmeritve, dolocene s strani Sveta za konkurencnost. Predlog vključuje povečanje, zmanjšanje, enak obseg ali ukinitev financiranja posameznih programskih in infrasturkturnih skupin, ali financiranje morebitnih novih programskih in infrastrukturnih skupin v naslednjem obdobju.

Predlog posameznega programa mora temeljiti na veljavnem predpisu o normativih in standardih za dodeljevanje sredstev na področju raziskovalne dejavnosti. Direktor ARRS posreduje predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama za izbor raziskovalnih in infrastrukturnih programov Upravnemu odboru ARRS v sprejem.

35. člen
(upravni odbor)

Upravni odbor s sklepom odloči o izboru in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.

36. člen
(obvestilo o rezultatih izbora)

ARRS obvesti vlagatelje o rezultatih izbora raziskovalnih in infrastrukturnih programov. Obvestilo o rezultatih izbora vsebuje podatke o raziskovalnih in infrastrukturnih programih in višini sredstev.

37. člen
(pritožba)

Vlagatelj ima v 8. dneh od prejema obvestila pravico vložiti pritožbo. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje vlog ter sama ocena predloga raziskovalnega oziroma infrastrukturnega programa. Predmet pritožbe je lahko samo kršenje postopka izbora ali očitna napaka. Ocena predloga je lahko predmet pritožbe samo v primeru, ko se prijavitelj v pritožbi sklicuje na konkretno kršitev postopka izbora.

Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji.

38. člen
(rešitev pritožbe)

Direktor ARRS imenuje komisijo za pritožbe, ki pripravi predlog odločitve o pritožbi. Direktor predlog odločitve o pritožbi pošlje Upravnemu odboru v sprejem.

Upravni odbor o pritožbi odloči v 30. dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka. Upravni odbor mora svojo odločitev obrazložiti. Odločitev Upravnega odbora o pritožbi je dokončna.

V 15. dneh od sprejema odločitve Upravnega odbora odgovorna oseba obvesti vlagatelja o rešitvi pritožbe. V obvestilu mora navesti razloge za odločitev.

Po sprejeti odločitvi iz drugega odstavka tega člena in obvestilu vlagateljem direktor ARRS objavi sprejeto listo raziskovalnih in infrastrukturnih programov na spletni strani ARRS.

 
VI. POGODBA O FINANCIRANJU RAZISKOVALNEGA OZIROMA INFRASTRUKTURNEGA PROGRAMA

39. člen
(sklenitev pogodbe)

Za izvedbo raziskovalnega oziroma infrastrukturnega programa sklene ARRS z vlagateljem pogodbo o financiranju (v nadaljnjem besedilu: pogodba).

40. člen
(sestavine pogodbe)

S pogodbo se določijo:

 • predmet pogodbe (sestavine raziskovalnega oziroma infrastrukturnega programa),
 • čas financiranja v intervalih do šest let (3, 4, 5 ali 6 let) z redno možnostjo nadaljevanja,
 • sredstva za izvajanje predmeta pogodbe za eno leto,
 • način izplačevanja vključno z elementi sedme alineje 6. člena tega pravilnika,
 • pravice in obveznosti pogodbenih strank,
 • način ugotavljanja izpolnitev pogodbenih obveznosti,
 • sankcije v primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti,
 • način spremljanja in nadzora izvajanja pogodbe,
 • odgovorno osebo za spremljanje in izvajanje pogodbe,
 • splošne pogodbene določbe.

41. člen
(podpis pogodbe)

Predlog pogodbe pošlje ARRS vlagatelju v podpis.

Vlagatelj mora vrniti podpisano pogodbo z izpolnjeno pogodbeno dokumentacijo v 8. dneh od prejema.

Za dodatno letno financiranje na podlagi 13. in 14. člena tega pravilnika se sklenejo posebne pogodbe.

42. člen
(odprava pogodbenih pomanjkljivosti)

Če uradna oseba ARRS ugotovi, da pogodbena dokumentacija ni ustrezno izpolnjena, v 8. dneh obvesti vlagatelja o pomanjkljivostih in ga pozove, da odpravi pomanjkljivosti v 8. dneh. Če vlagatelj ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, se šteje, da je umaknil vlogo za financiranje programa.

 
VII. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM RAZISKOVALNEGA IN INFRASTRUKTURNEGA PROGRAMA

43. člen
(način spremljanja in nadzorovanja)

ARRS izvaja nadzor nad raziskovalnimi in infrastrukturnimi programi v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi predpisi ARRS na področju raziskovalne dejavnosti.

ARRS spremlja in nadzoruje izvajanje raziskovalnih programov na podlagi letnega poročila in poročila, pripravljenega eno leto pred iztekom pogodbe, ki vsebujeta kazalce raziskovalne in razvojne uspešnosti programov ter finančnega poročila o namenski porabi sredstev po pogodbah.

ARRS spremlja in nadzoruje izvajanje infrastrukturnih programov na podlagi letnega poročila in poročila pripravljenega eno leto pred iztekom pogodbe, ki vsebujeta kazalce kakovosti infrastrukturnega programa ter finančnega poročila o namenski porabi sredstev po pogodbah.

JRO oziroma RO predloži poročila na obrazcih, ki jih predpiše direktor ARRS.

Analizo letnih poročil raziskovalnih in infrastrukturnih programov (v nadaljnjem besedilu: analiza) izdelajo ZSV na podlagi metodologije za vsakoletno spremljanje izvajanja raziskovalnega in infrastrukturnega programa, ki jo sprejme ARRS v skladu s kriteriji in kazalci, ki jih določa ta pravilnik.

ZSA na podlagi predložene analize lahko predlaga vlaganja v pozitivno izstopajoče raziskovalne in infrastrukturne programe v naslednjem letu v okviru financiranja vseh programov ARRS.

Redno spremljanje dela programskih skupin izvaja tudi matična JRO oziroma RO. Vsaki dve leti izvede evalvacijo raziskovalnega dela v skladu z metodologijo, h kateri mora dati soglasje ZSA. Metodologija mora biti v skladu s predpisom ARRS, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti.

Če je v JRO oziroma RO več programskih skupin, je lahko posledica evalvacije prerazporeditev sredstev med programskimi skupinami, vendar največ v okviru +/-10% za vsako programsko skupino brez povečanja skupnih sredstev za vse programske skupine v JRO oziroma RO.

Predlog o spremembi financiranja programskih skupin, ki ga pripravi JRO oziroma RO, obravnava ZSA in ga predlaga v sprejem Upravnemu odboru.

44. člen
(obremenitve raziskovalcev)

ARRS v okviru poročila iz prejšnjega člena ali po pisnem pozivu pridobi od odgovorne osebe JRO oziroma RO tudi stanje in poročilo o finančni angažiranosti in plačni obremenjenosti posameznih raziskovalcev in strokovno-tehničnih sodelavcev iz državnega proračuna v okviru programske skupine in infrastrukturne skupine za tekoče in prihodnje leto.

45. člen
(uporaba infrastrukture)

JRO in RO morajo nuditi zmogljivosti (raziskovalna oprema nad vrednostjo 50.000 Eurov) ter storitve infrastrukturne skupine, sofinancirane kot javne službe v JRO oziroma RO, pod najugodnejšimi pogoji vsem zainteresiranim RO in JRO v primerih, ko te zmogljivosti in storitve potrebujejo za izvajanje raziskovalnih programov ali projektov, (so)financiranih s strani državnega proračuna.

Za uporabo zmogljivosti infrastrukturne skupine morajo imeti JRO in RO izdelane cenike, ki so javno objavljeni.

 
VIII. USTANOVITEV IN UKINITEV TER SPREMEMBA OBSEGA FINANCIRANJA RAZISKOVALNIH OZIROMA INFRASTRUKTURNIH PROGRAMOV

46. člen
(ustanovitev, ukinitev in sprememba programa)

V skladu s proračunskimi možnostmi lahko ARRS vsako leto sama ali na predlog JRO pozove JRO, da predlagajo nove raziskovalne in infrastrukturne programe oziroma spremenijo (povečajo ali zmanjšajo) obstoječe raziskovalne in infrastrukturne programe. V ta namen izvede ARRS ocenjevalni postopek po tem pravilniku.

Predvideno povečanje sofinanciranja stroškov delovanja raziskovalnih in infrastrukturnih programov mora biti opredeljeno v letnem finančnem načrtu ARRS, bodisi da ta temelji na proračunskih ali na drugih virih financiranja in usklajeno z Nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in politiko na področju raziskovalne dejavnosti, ki jo določi Vlada Republike Slovenije oziroma ministrstvo, pristojno za znanost.

Vsebina, postopek, priprave, evalvacije in izbor je takšen, kot ga določa ta pravilnik. Predlogi novih programov morajo izkazovati dolgoročno pomembnost za Republiko Slovenijo.

Trajanje financiranja na novo sprejetih programov v ciklusu financiranja obstoječih programov se prilagodi ciklusu financiranja obstoječih programov, tako da je prvo obdobje ustrezno krajše.

Razlogi za ukinitev raziskovalnih in infrastrukturnih programov so lahko vsebinski, interes po združitvi in podobno.

 
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

47. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Uradni list RS št. 12/05 in 39/07).

48. člen
(veljavnost tega pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 23/2008, z dne 08.3.2008.


Predsednik Upravnega odbora
prof. dr. Tadej Bajd

 
Številka: 007-37/2007-1
Datum: 27. 2. 2008
EVA: 2007-1647-0007