Ciljni raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« v letu 2022

Na podlagi drugega odstavka 32. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21); v nadaljnjem besedilu: ZZrID), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/22), četrtega odstavka 39. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS št. 43/11, 6/12 in 186/21 – ZZrID) v zvezi z drugimi in tretjim odstavkom 100. člena ZZrID ter na podlagi delnih sklepov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) št. 6316-2/2022-452 z dne 19. 9. 2022, Ministrstva za zunanje zadeve št. 511-37/2022/1 z dne 23. 9. 2022, Ministrstva za notranje zadeve št. 430-383/2022/9 z dne 19. 9. 2022, Ministrstva za obrambo št. 631-3/2022-21 z dne 23. 09. 2022, Ministrstva za finance št. 631-1/2021/15 z dne 19. 9. 2022, Ministrstva za pravosodje št. 631-1/2022/23 z dne 15. 9. 2022, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 631-23/2021/15 z dne 16. 9. 2022, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 631-38/2021/16 z dne 15. 9. 2022, Ministrstva za okolje in prostor št. 631-7/2021-2550-15 z dne 22. 9. 2022, Ministrstva za infrastrukturo št. 371-13/2021/36 z dne 19. 9. 2022, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 631-2/2022/2 z dne 21. 9. 2022, Ministrstva za javno upravo št. 010-144/2021/30 z dne 21. 9. 2022, Ministrstva za zdravje št. 631-1/2022/11 z dne 22. 9. 2022, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 631-32/2021/27 z dne 15. 9. 2022, Ministrstva za okolje in prostor, Geodetske uprave Republike Slovenije št. 353-1/2022-2552-5 z dne 15. 9. 2022, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urada Republike Slovenije za meroslovje št. 6400-4/2021/33 z dne 19. 9. 2022, Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa št. 3711-2/2021/48 z dne 19. 9. 2022, Ministrstva za kulturo št. 631-5/2021-3340-26 z dne 28. 9. 2022 in Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo št. 631-1/2022/16 z dne 14. 9. 2022, v zadevi Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« v letu 2022 (Uradni list RS, št. 38/22), je agencija sprejela ugotovitveni Sklep o izboru prijav za sofinanciranje raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« v letu 2022 št. 6316-2/2022-468 z dne 30. 9. 2022.

 


Prilogi:

 • Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« v letu 2022:

   

 • Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« v letu 2022:
 • Seznam prijav:
  • Rezultati-CRP-2022.xlsx (format Excel, 440KB)
    
  • List 1:Seznam izbranih prijav po posameznih razpisanih temah z navedbo točk
  • List 2: Seznam projektov z obsegom sredstev