Ciljni raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021

Obveščamo vas, da je na podlagi 14. in 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06–uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 39. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS št. 43/11 in 6/12; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o CRP) ter na podlagi delnih sklepov: Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) št. 6316-2/2021-460 z dne 20. 8. 2021, Ministrstva za finance (v nadaljnjem besedilu: MF) št. 410-100/2021/16 z dne 24. 8. 2021, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: MGRT) št. 631-2/2021/17 z dne 26. 8. 2021, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ) št. 631-21/2020/39 z dne 18. 8. 2021, Ministrstva za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: MZI) št. 371-13/2021/10 z dne 20. 8. 2021, Ministrstva za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: MJU) št. 010-198/2020/30 z dne 26. 8. 2021, Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (v nadaljnjem besedilu: UVRSIV) št. 010-198/2020/30 z dne 26. 8. 2021, ki je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost št. 00701-21/2021, z dne 20. 07. 2021 in ki je dne 31.7.2021 prevzel naloge Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost kot organa v sestavi Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: MNZ) št. 430-1587/2020/42 z dne 24. 8. 2021, Ministrstva za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: MP) št. 631-2/2020/24 z dne 23. 8. 2021, Ministrstva za okolje in prostor, Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MOP GURS) št. 00703-5/2021-2552-1 z dne 23. 8. 2021, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: SVRK) št. 631-3/2020/24 z dne 25. 8. 2021, Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (v nadaljnjem besedilu: USZS) št. 5314-1/2021/17 z dne 25. 8. 2021, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: MIRS) št. 010-2/2021/9 z dne 24. 8. 2021, Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS) št. 960-15/2021 z dne 24. 8. 2021 in Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: UVTP) št. 631-1/2021/24 z dne 25. 8. 2021, v zadevi Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021 (Uradni list RS, št. 86/21; v nadaljnjem besedilu: Javni razpis CRP 2021) direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel ugotovitveni Sklep o izboru prijav za sofinanciranje raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021 št. 6316-2/2021-575 z dne 30. 8. 2021.


Prilogi:

 • Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021:

   

 • Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021:
 • Seznam prijav:
  • Rezultati-CRP-2021.xlsx (format Excel, 26 KB)
    
  • List 1: Seznam izbranih in neizbranih prijav po posameznih razpisanih temah z navedbo točk
  • List 2: Seznam projektov z obsegom sredstev po sofinancerjih