Ciljni raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06–uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 39. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS št. 43/11 in 6/12) ter na podlagi delnih sklepov: Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije št. 6316-2/2021-460 z dne 20. 8. 2021, Ministrstva za okolje in prostor št. 631-5/2020-2550-40 z dne 9. 9. 2021, Ministrstva za obrambo št. 631-2/2021-33 z dne 1. 9. 2021, Ministrstva za zdravje št. 631-21/2020-16 z dne 25. 8. 2021, Ministrstva za zunanje zadeve št. 07011-2/2021/5 z dne 30. 8. 2021, Urada predsednika Republike Slovenije št. 015-00-50/20-22 z dne 24. 8. 2021, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 631-25/2021/5 z dne 23. 8. 2021, Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti št. 09504-1/2021-UN/18 z dne 23. 8. 2021 in Ministrstva za kulturo št. 631-1/2021/28 z dne 23. 8. 2021, v zadevi Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021 (Uradni list RS, št. 86/21), je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel ugotovitveni Sklep o izboru prijav za sofinanciranje raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CREP 2021« v letu 2021 št. 6316-2/2021-676 z dne 9. 9. 2021.


Prilogi:

 • Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021:

   

 • Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021:
 • Seznam prijav:
  • Rezultati-CRP-2021-II.xlsx (format Excel, 22 KB)
    
  • List 1: Seznam izbranih in neizbranih prijav po posameznih razpisanih temah z navedbo točk
  • List 2: Seznam projektov z obsegom sredstev po sofinancerjih