Ciljni raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019

Obveščamo vas, da je na podlagi 14. in 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 39. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS št. 43/11 in 6/12; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o CRP) ter na podlagi delnih sklepov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije št. 6316-4/2019-300 z dne 16. 9. 2019, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 631-1/2019/11 z dne 19. 9. 2019, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 631-2/2019/46 z dne 20. 9. 2019,Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 631-10/2019/26 z dne 18. 9. 2019, Ministrstva za javno upravo št. 010-58/2019/17 z dne 19. 9. 2019, Ministrstva za kulturo št. 631-1/2019/13 z dne 17. 9. 2019,  Ministrstva za notranje zadeve št. 631-1/2019/31 z dne 19. 9. 2019, Ministrstva za zunanje zadeve št. 38205-1/2019/4 z dne 25. 9. 2019, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 631-2/2019/12 z dne 17. 9. 2109, Ministrstva za okolje in prostor št. 631-1/2019-14 z dne 20. 9. 2019, Ministrstva za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije št. 353-3/2019-2552-8 z dne 19. 9. 2019, Ministrstva za pravosodje št. 631-1/2019/12 z dne 23. 9. 2019, Ministrstva za zdravje št. 631-2/2019-48 z dne 18. 9. 2019,  Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko št. 631-1/2019/13 z dne 17 9. 2019, Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu št. 53010-1/2019/10 z dne 23. 9. 2019,Ministrstva za zdravje, Urada Republike Slovenije za kemikalije, Ljubljana št. 631-1/2019/25 z dne 23. 9. 2109,Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti št. 00701-2/2019-UN/36 z dne 20. 9. 2019, Zagovornika načela enakosti št. 631-1/2019/54 z dne 20. 9. 2019, Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa št. 631-1/2019-7 z dne 17. 9. 2019, v zadevi Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/19 in 38/19; v nadaljnjem besedilu: Javni razpis CRP 2019) direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel ugotovitveniSklep o izboru prijav za sofinanciranje raziskovalnih  projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019 št. 6316-4/2019-313 z dne 30. 9. 2019.

 

Priloge:

  • Seznam prijav:
    • Rezultati-CRP-2019.xls (format Excel, 31KB)
       
    • List 1: Seznam izbranih in neizbranih prijav po posameznih razpisanih temah z navedbo točk
    • List 2: Seznam projektov z obsegom sredstev po sofinancerjih