Ciljni raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2018

Obveščamo vas, da je na podlagi 14. in 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A in 21/18- ZNOrg), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 39. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS št. 43/2011 in 6/12), Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020, z dne 8. 6. 2011 in Sprememb in dopolnitev Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020, z dne 24. 5. 2018, Usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2018 št. 631-18/2018/2 z dne 28. 5. 2018, ter na podlagi delnega sklepa Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije št. 6316-4/2018-61 z dne 17. 9. 2018 in delnega sklepa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 631-2/2018/13 z dne 4. 10. 2018, v zadevi Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2018 (Uradni list RS, št. 41/18) direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel ugotovitveni Sklep o izboru prijav za sofinanciranje raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2018, št. 6316-4/2018-62 z dne 5. 10. 2018.


Prilogi:

  • Seznam prijav:
    • CRP-hrana-2018.xls (format Excel, 21KB)
       
    • List 1: Seznam izbranih in neizbranih prijav po posameznih razpisanih temah z navedbo točk
    • List 2: Seznam projektov z obsegom sredstev po sofinancerjih