Ciljni raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019

Rokovnik
Razpis
  1. Koliko projektov lahko prijavim na razpis?
    V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.

  2. Ali je prijavni vlogi potrebno priložiti dokazila npr. izjavo o sodelovanju, zaposlitvi, …?
    Ne. S podpisom prijavne vloge zagotavljate vse, kar je navedeno v točki E – Izjave prijavitelja.

  3. Kje je naveden skupni predvideni obseg sredstev za izvedbo projekta?
    Razpisane teme z opredelitvijo in podrobno obrazložitvijo ciljev, skupno okvirno višino sredstev in celotnim trajanjem projekta ter z navedbo uradne osebe udeleženca, so priloga javnemu razpisu.