Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

Višina financiranja

      

Na podlagi 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18—ZJF-H) in v povezavi z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/2018) se objavi

Začasna cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2018

  1. Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2018 se začasno, do določitve redne cene ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2018, uporablja vrednost obračunske točke v višini 289,03 EUR ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih oziroma infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 103/15, 27/17 in 8/18).
     
  2. Za pripravo začasnih pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2018 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v EUR:

 

RAZISKOVALNI PROGRAMI

  vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
PLAČ 34.085 34.085 34.085 34.085 34.085 34.085
PRISPEVKOV DELODAJALCA 5.491 5.491 5.491 5.491 5.491 5.491
BLAGA IN STORITEV 9.809 13.838 18.394 23.018 27.421 31.841
AMORTIZACIJE 2.771 5.185 8.772 11.645 14.603 17.561
SKUPAJ 52.156 58.599 66.742 74.239 81.600 88.978

 
RAZISKOVALNI PROJEKTI

  vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
PLAČ 30.855 30.855 30.855 30.855 30.855 30.855
PRISPEVKOV DELODAJALCA 4.964 4.964 4.964 4.964 4.964 4.964
BLAGA IN STORITEV 9.809 13.838 18.394 23.018 27.421 31.841
AMORTIZACIJE 2.771 5.185 8.772 11.645 14.603 17.561
SKUPAJ 48.399 54.842 62.985 70.482 77.843 85.221

 

RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE

  vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
BLAGA IN STORITEV 9.809 13.838 18.394 23.018 27.421 31.841
AMORTIZACIJE 2.771 5.185 8.772 11.645 14.603 17.561
SKUPAJ 12.580 19.023 27.166 34.663 42.024 49.402

 

INFRASTRUKTURNI PROGRAMI

KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV vrednost izražena
v EUR/FTE
PLAČ 19.091
PRISPEVKOV DELODAJALCA 3.077
SKUPAJ 22.168

 
 

Ljubljana: 12. 3. 2018

Prof. dr. József Györkös,
direktor