Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 15. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11)) in v skladu s Sklepom o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri«« v obdobju 2011 do 2020 (številka sklepa: 631-23/2011-1 z dne 8.6.2011) minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo sprejme

Usmeritve za pripravo javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2011

1.

Usmeritve temeljijo na:

 • Strategiji razvoja Slovenije (SRS)(30.06.2005), ki je krovna nacionalna razvojna strategija in širši okvir za določitev vsebinskih prioritet Ciljnih raziskovalnih programov;
 • strateških ciljih opredeljenih v sektorskih dokumentih: Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva,  Resoluciji o nacionalnem gozdnem programu,  Strategiji prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam in predstavljajo okvir za določitev vsebinskih prioritet Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2011 (v nadaljevanju: razpis CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« 2011);
 • Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije (RISS), ki predstavlja temeljni dokument za izvedbo razvojne politike na področju raziskovalne dejavnosti;

II.

Osnovni namen CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« je z izvajanjem raziskovalnih projektov v okviru tega programa nuditi ustrezno raziskovalno podporo sektorju za izvajanje temeljnih razvojnih nalog, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane  in podeželja ter za doseganje ciljev iz Strategije razvoja Slovenije. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, prehrana in podeželje so področja posebnega družbenega pomena, ki prispevajo h kvaliteti življenja in ekonomski učinkovitosti, okoljskemu ter socialnemu ravnovesju.

Ker je osnovni namen CRP oblikovanje raziskovalnih podlag  za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju razvojnih politik javnega interesa ter spremljanju in nadziranju njihovega izvajanja, je predmet razpisa CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« 2011 določen s prioritetnimi vsebinami v okviru štirih težišč CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«., in sicer:

 1. Prehranska varnost Slovenije
  Cilj: Zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane;
 2. Konkurenčnost proizvodnje hrane in obnovljivih naravnih virov
  Cilj: Povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, gozdarstva, ribištva in živilstva;
 3. Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri
  Cilj: Trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom gozdarstvom in ribištvom povezanih javnih dobrin;
 4. Razvoj podeželja
  Cilj: Zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja,

Težišča CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« 2011-2020  odgovarjajo tudi dvema razvojnima prioritetam SRS razvojnima prioritetama SRS, in sicer: (i) Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast  in (ii) Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.

Vsebinske prioritete, prikazane v tematskih sklopih v okviru posameznih težišč CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«, so določene na podlagi predlogov resornega ministrstva.

Tematski sklopi

Tematski sklopi v okviru posameznih težišč CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« sledijo strateškim ciljem, opredeljenih v sektorskih dokumentih in SRS  in so naslednji:

1. Težišče: Prehranska varnost Slovenije

stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane;

tematski sklopi:

2. Težišče: Konkurenčnost proizvodnje hrane in obnovljivih naravnih virov

Povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, gozdarstva, ribištva in živilstva;

tematski sklopi:

3. Težišče: Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri

Trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom gozdarstvom in ribištvom povezanih javnih dobrin;

tematski sklopi:

4. Težišče: Razvoj podeželja

Zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja,

tematski sklopi:

Predmet razpisa s temami po posameznih tematskih sklopih in v skladu s temi Usmeritvami sprejme Programski svet CRP "»Zagotovimo.si hrano za jutri«". 

III.

Skupna okvirna vrednost razpisa za celotno obdobje trajanja projektov je 6.000.000,00 EUR.

Projekti lahko trajajo od enega do največ treh let. Triletne projekte morajo prijavitelji posebej utemeljiti.

IV.

Za vse projekte v okviru CRP "»Zagotovimo.si hrano za jutri« 2011 zagotavlja sredstva ARRS, pod pogojem, da je interes za izvedbo teh projektov izkazan z deležem financiranja s strani MKGP.

Delež sredstev ARRS predvidoma ne bo presegal 40 % celotne vrednosti razpisa, pri tem pa je delež sredstev za posamezen izbran projekt lahko različen.

V.

Na podlagi ocenjenih prijav Programski svet oblikuje predlog izbora projektov. Skupna ocena izbora prijav se oblikuje na podlagi kriterijev za ocenjevanje predlogov projektov v okviru CRP:  relevantnosti in potencialnega vpliva predloga projekta, raziskovalne oziroma razvojne kakovosti predloga projekta ter izvedljivosti predloga projekta. Za navedene kriterije se v metodologiji določijo kazalci, ki se uporabljajo pri ocenjevanju prijav.

Oceno po kazalcih kriterijev izdelajo ocenjevalci s strani predlagateljev razpisanih tem.

Ocenjevanje in izbor projektov natančneje določa Metodologija ocenjevanja in izbora prijav za (so)financiranje CRP, ki jo na podlagi teh Usmeritev sprejme Programski svet.

Metodologija, ki vključuje predvsem:

 • kazalce in natančnejša merila za ugotavljanje uspešnosti prijave po navedenih kriterijih ter
 • postopek ocenjevanja in izbora prijav,

je obvezni sestavni del razpisne dokumentacije.

VI.

Te usmeritve začnejo veljati naslednji dan po podpisu, uporabljajo pa se za pripravo razpisa v letu 2011.

Številka: 430-93/2011/1
Datum:   15.6.2011

Gregor Golobič
minister