Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/2007 in 9/11 ), 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 128. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), in 72. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98, 67/2002, 110/2007) ter na podlagi 7. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11) minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejmejo

Sklep o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020

ki določa obliko in način izvedbe ter financiranja Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« (v nadaljevanju: CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« ) za obdobje od 2011 do 2020, in sicer:

 1. Cilj izvajanja in financiranja CRP «Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020 je z izvajanjem raziskovalnih projektov v okviru tega programa nuditi ustrezno raziskovalno podporo sektorju za izvajanje temeljnih razvojnih nalog, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja ter za doseganje ciljev iz Strategije razvoja Slovenije. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, prehrana in podeželje so področja posebnega družbenega pomena, ki prispevajo k kvaliteti življenja in ekonomski učinkovitosti, okoljskemu ter socialnemu ravnovesju. Ta družbeni interes se uveljavlja z oblikovanjem in razvojem znanj.

  Javni interes na področju ciljev iz prejšnjega odstavka je mogoče zagotoviti le z oblikovanjem posebnih razvojnih programov, kjer se ob definiranju družbenih prioritet njihovo zagotavljanje uresničuje z načrtovanimi in ciljnimi raziskavami. Temeljne družbene prioritete, zapisane v nacionalnih strateških dokumentih, so zagotavljanje konkurenčnosti in trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja. Resorno ministrstvo zagotavlja uresničevanje teh ciljev preko javnih evropskih in nacionalnih politik in instrumentov. Cilje na področju raziskovanja pa uresničuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) skupaj z ministrstvom, pristojnim za znanost. Vzpostavitev skupnega ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« je neposredno orodje nacionalne kmetijsko gozdarske politike in znanstvene politike za obdobje 2011 do 2020.

  CRP «Zagotovimo.si hrano za jutri« predstavlja pomemben instrument povezovanja potreb države in raziskovalne sfere na posebej določenih prednostnih temah, ki so pomembne za odločanje v zvezi z razvojnimi usmeritvami kmetijske politike na posameznem področju javnega interesa ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja.
   
 2. Okvir za oblikovanje prednostnih tem za obdobje 2011 do 2020 predstavljajo težišča:
   
  1. Prehranska varnost Slovenije
   Cilj: Zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane;
    
  2. Konkurenčnost proizvodnje hrane in obnovljivih naravnih virov
   Cilj: Povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, gozdarstva, ribištva in živilstva;
    
  3. Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri
   Cilj: Trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom gozdarstvom in ribištvom povezanih javnih dobrin;
    
  4. Razvoj podeželja
   Cilj: Zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja, ki temeljijo na strateških ciljih razvoja kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja, opredeljenih v Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva, Resoluciji o nacionalnem gozdnem programu, Strategiji prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam in ki tematsko in problemsko ustrezajo tudi naslednjima prioritetama SRS: (i) Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast in (ii) Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.
    
 3. Raziskovalni projekti v okviru navedenih težišč bodo izbrani na podlagi javnih razpisov CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« po metodologiji prijavljanja, vrednotenja in financiranja projektov, ki bo omogočala čimbolj transparentno, učinkovito in koristno uporabo javnih sredstev za raziskovalno delo v funkciji uresničevanja ciljev CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«. Izvedba prvega javnega razpisa je predvidena za leto 2011, za obdobje do leta 2020 pa se bodo, glede na proračunske možnosti in uspešnost javnega razpisa v letu 2011, financerji dogovorili o možnosti izvedbe nadaljnjih štirih razpisov.

  Usmeritve za določitev raziskovalnih prioritet razpisov na posameznih težiščih izhajajo iz prednostnih programskih usmeritev Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva, Resolucije o nacionalnem gozdnem programu ter Strategije prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam. V okviru težišč se glede na skupne razvojne cilje in glede na pristojnosti resorja pri uresničevanju teh ciljev oblikujejo in razpišejo prednostne teme CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« kot podlaga za izbiro raziskovalnih projektov.

  Prednostne teme morajo biti oblikovane tako, da se nanašajo na ključne razvojne probleme na področju, ki ga zajema težišče in za reševanje katerega je potrebno dobiti raziskovalno podporo.
   
 4. Naloge koordinatorja CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« izvaja MKGP.

  Izvajalec nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS), ki v okviru teh nalog izvaja tudi naloge, ki so vezane na pripravo in izvedbo razpisov CRP. Te naloge ARRS izvaja na podlagi Usmeritev za pripravo javnega razpisa »Zagotovimo.si hrano za jutri« (v nadaljevanju: Usmeritve), ki jih za izvedbo posameznega javnega razpisa skupaj sprejmeta Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: MVZT) ter MKGP.

  Usmeritve vključujejo osnovne elemente:
  • okvirni obseg sredstev, ki jih za izvedbo posameznega javnega razpisa CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« zagotavljata MVZT in MKGP,
  • prednostne tematske sklope in teme javnega razpisa in
  • osnovne elemente evalvacijskega postopka za izbor prijavljenih projektov.
    
 5. Usklajevalne postopke v zvezi z vsemi tremi osnovnimi elementi Usmeritev v sodelovanju z MVZT in ARRS vodi MKGP.
   
 6. Okvirni obseg sredstev za javni razpis CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2011, s trajanjem projektov do največ 3 leta, je 6.000.000,00 EUR, skladno s proračunskimi možnostmi.
   
 7. Sredstva za izvajanje CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«, bo zagotavljalo MVZT ter MKGP iz proračunskih sredstev za ta namen. Delež sredstev, ki ga bo iz svojega proračuna zagotavljal MVZT, predstavlja največ 40% skupnih sredstev za izvedbo programa CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«. Deleži bodo natančneje določeni z vsakokratnimi Usmeritvami posameznega javnega razpisa. Vsi projekti v okviru CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« so sofinancirani iz sredstev proračuna MVZT, pod pogojem, da je interes za izvedbo teh projektov izkazan z deležem financiranja s strani MKGP. Način izvedbe financiranja izbranih projektov CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«, se uredi s pogodbo.
   
 8. Projekti izbranih izvajalcev se financirajo na podlagi pogodbe, sklenjene med izvajalcem, MKGP in ARRS. Pogodba vključuje letni obseg sredstev ARRS in MKGP v okviru CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« in podrobneje ureja način izvajanja in financiranja projektov, dinamiko financiranja, spremljanje in nadziranje izvajanja projektov v skladu s sprejetim programom izvajanja projektov ter nadziranje namenske porabe sredstev.
   
 9. ARRS sofinancira izbrane izvajalce s sredstvi, ki jih s strani MVZT pridobi na podlagi redne letne pogodbe o financiranju programa dela ARRS.
   
 10. Postopke oblikovanja razpisa in postopke izbora projektov na podlagi razpisa vodi Programski svet CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« (v nadaljevanju: Svet CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«).

  Svet CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« sestavlja 9 članov. V njem so enakomerno zastopani strokovnjaki za vprašanja, ki sodijo v okvir težišč CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« in so lahko predstavniki MKGP ali/in zunanji strokovnjaki za ta vprašanja.

  Člane Sveta CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« imenuje minister pristojen za znanost in sicer šest (6) članov na predlog MKGP, dva (2) člana na predlog ARRS in enega (1) člana na predlog MVZT, za obdobje štirih (4) let.

  Sedež Sveta CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« je na ARRS, ki zagotavlja tudi sekretarja sveta in sredstva za njegovo delovanje.
   
 11. Svet CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« vodi predsednik, ki je imenovan s Sklepom o imenovanju Programskega sveta CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« s strani ministra, pristojnega za znanost, na predlog MKGP ter je praviloma tudi njen predstavnik.
   
 12. Svet CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«:
  • sprejme predlog seznama izbranih in neizbranih prijav, skupaj s predlogom deleža sredstev za izvedbo izbranih projektov, z navedbo sredstev posebej za ARRS in posebej za MKGP,
  • sprejema prioritetne teme za potrebe javnih razpisov CRP;
  • sprejme metodologijo,
  • sprejme seznam ocenjevalcev;
  • določi člane Programskega Sveta, ki so v okviru CRP-a zadolženi za posamezno težišče CRP;
  • v skladu z metodologijo sodeluje v postopku ocenjevanja in izbora prijav ter pripravlja predloge finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav po posameznih težiščih CRP;
  • razpravlja o vsebinskih in strokovnih vprašanjih, vezanih na uresničevanje ciljev CRP in na raziskovalne projekte, s katerimi se CRP izvaja;
  • opravlja druge naloge, določene s pravilnikom CRP.
    
 13. ARRS ob upoštevanju določb tega Sklepa izvede Razpis CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2011.

 

Datum: 8. 6. 2011

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Gregor Golobič
minister
Številka zadeve: 631-23/2011-1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Dejan Židan
minister
Številka zadeve: 631-7/2011/3

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

dr. Franci Demšar
direktor
Številka zadeve: 6316-6/2011-1