Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Metodologija ocenjevanja in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo si. hrano za jutri« za izvedbo javnega razpisa v letu 2011

1.

(merila za ocenjevanje)

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Zagotovimo.si hrano za jutri" (v nadaljevanju: Programski svet) oblikuje predlog izbora projektov na podlagi naslednjih kriterijev in meril:

I. Relevantnost in potencialni vpliv predlaganega projekta (skupaj 20 točk)

 

Relevantnost predlaganega projekta glede na težišča, cilje in poudarke iz tega razpisa 0-10 točk
Potencialni vpliv, ki ga bodo imeli rezultati projekta na povečanje konkurenčnosti Slovenije, večjo socialno kohezivnost ter trajnostni razvoj, skladno z vsebino razpisa 0-5 točk
Rezultati projekta bodo uporabljivi kot podlaga za sprejemanje strateških odločitev, odločitev o oblikovanju politik ali odločitev o strateškem odločanju javnih organov 0-5 točk

 

 II. Raziskovalna ali razvojna kakovost predlaganega projekta (skupaj 20 točk)

 

Znanstveni, tehnološki oz. inovacijski prispevek 0-5 točk
Izvirnost in jasnost zastavljenih ciljev 0-5 točk
Metodološka ustreznost 0-5 točk
Preglednost, merljivost in preverljivost pričakovanih rezultatov 0-5 točk

 

III. Izvedljivost in gospodarnost predlaganega projekta (skupaj 10 točk)
 

Izvedljivost projekta glede sestave in opremljenosti projektne skupine 0-5 točk
Ustreznost predloga višine financiranja projekta glede na zahtevnost projekta, glede na sestavo projektne skupine in predvideno trajanje projekta 0-5 točk

 

2.

(Postopek ocenjevanja)

V postopku ocenjevanja prijav se obravnavajo prijave, ki jih je komisija za odpiranje ocenila kot pravočasne, pravilno označene, upravičene in popolne.

Vodje predlaganih projektov morajo izpolnjevati pogoje za vodjo aplikativnega ali podoktorskega projekta, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (v nadaljevanju Pravilnik o kriterijih).

Predlagatelj določi (imenuje) vsaj dva ocenjevalca, od katerih mora imeti vsaj eden podiplomsko izobrazbo (magisterij ali doktorat), drugi pa najmanj visokošolsko izobrazbo.

Ocenjevalca iz vrst predlagatelja izpolnita ocenjevalni list in ocenita vse kriterije iz 1. točke in sicer z oceno kriterijev in meril, ki so določeni v 1. točki, in kratko utemeljitvijo ocen po kriterijih. Ocenjevalca v ocenjevalnih listih obvezno podata mnenji k oceni prijave, lahko pa v dodatnih predlogih podata tudi utemeljen predlog za morebitno združevanje vsebinsko podobnih projektov in/ali utemeljene predloge za morebitno spremembo trajanja in spremembo obsega predlaganih sredstev za izvedbo projekta. V primeru, da prijavo oceni več ocenjevalcev iz vrst financerjev, se upošteva povprečno število točk ocenjevalcev posamezne prijave.

Predlagatelj v roku, ki ga določi agencija,  agenciji posreduje ocenjevalne liste ocenjevalcev v elektronski in pisni obliki in rezultate ocenjevanja pripravi v obliki skupnega seznama vseh ocenjenih prijav po posameznih težiščih CRP.

Za uvrstitev v izbor projektov je potrebno za vsakega od treh kriterijev prejeti najmanj polovico možnih točk pri posameznem kriteriju.

Programski svet na podlagi rezultatov ocenjevanja določi prijave, ki zahtevajo dodatno presojo na skupnih panelih, ki je oblikovan za posamezno temo. Skupnih panelov se  udeležijo ocenjevalci iz vrst financerjev in pripravijo končni predlog glede uvrstitve prijav.

V primeru predloga združevanja prijav, še zlasti pa ob hkratnem bistvenem skrajšanju trajanja projektov in/ali bistvenem zmanjšanju obsega sredstev, je o tem potrebno obvestiti prijavitelje zadevnih prijav  in ugotoviti izvedljivost in smotrnost take združitve. O izvedljivosti in smotrnosti združevanja projektov se obvezno odloči pred izdajo sklepa o izboru.

Agencija pripravi končni seznam ocenjenih prijav ter ga posreduje v obravnavo Programskemu svetu.

 

 3.

(Postopek izbora)

Programski svet CRP na podlagi skupnega seznama vseh ocenjenih prijav oblikuje in sprejme prednostno listo prijav, ki vključuje vse ocenjene prijave s posebej označenimi prijavami, ki so dosegle prag za uvrstitev v izbor, ki ga določi Programski svet, in prijavami, ki tega praga niso dosegle, pri čemer je potrebno upoštevati, da se za vsako razpisano temo izbere vsaj en projekt, ki je dosegel prag za uvrstitev v izbor in je za vsakega od treh kriterijev prejeti najmanj polovico možnih točk pri posameznem kriteriju.

Prednostna lista poleg ocen projektov po vseh treh kriterijih vključuje tudi obseg potrebnih sredstev za izvedbo posameznega projekta s strani agencije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP), trajanje posameznega projekta ter predloge za združevanje vsebinsko podobnih projektov, pri čemer ne more biti v združevanje vključen projekt, ki ni prestopil praga po kateremkoli od kriterijev.

Prednostno listo v obliki seznama izbranih in neizbranih prijav Programski svet kot predlog Sklepa o izboru projektov posreduje v potrditev MKGP. Programski svet predlog prednostnega seznama za agencijo posreduje v sprejem   direktorju agencije.

 

4.

(Ocenjevalci)

Ocenjevalce določi MKGP. Ocenjevalci so praviloma zaposleni na MKGP, ki je predlagatelj razpisanih tem in so kot strokovnjaki na določenih področjih pristojni za problematiko, ki je predmet razpisane teme. V posebnih primerih je ocenjevalec na predlog MKGP lahko tudi strokovnjak, ki ni zaposlen pri MKGP.

Ocenjevalci izdelajo oceno s komentarjem v pisni in elektronski obliki.

Ocenjevalci izpolnjene ocenjevalne liste ali zbirni seznam, ki vsebuje vse elementa iz ocenjevalnega lista, podpišejo.

Ocenjevalci s posebno pisno izjavo o nepristranskosti in zaupnosti ter izjavo o izločitvi iz postopka v primeru konflikta interesov potrdijo, da bodo s prijavami ravnali kot z dokumenti interne narave in jih ne bodo reproducirali ali drugače razširjali ter da z njihovo vsebino ne bodo seznanjali nepooblaščenih oseb. Po opravljenem ocenjevanju bodo vso originalno dokumentacijo vrnili agenciji, pomožno dokumentacijo uničili, elektronske datoteke pa izbrisali.

Sprejeto na 1. seji v letu 2011 Programskega sveta Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Zagotovimo.si hrano za jutri " dne 13.6.2011.

 

Številka: 6316-6/2011-3