Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije na podlagi 15. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11, 6/12 in 186/21 – ZZrID) v zvezi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23) in v skladu s Sklepom o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2024« v letu 2024, številka 303-180/2023-3360-12, z dne 8. 4. 2024 sprejme

 

Usmeritve za pripravo Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2024« v letu 2024

I.

Usmeritve za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2024« v letu 2024  (v nadaljnjem besedilu: usmeritve) temeljijo na Strategiji razvoja Slovenije 2030 (Vlada Republike Slovenije, 7. december 2017) in strateških ciljih, opredeljenih v dokumentih razvojnega načrtovanja in drugih gradivih udeležencev CRP, ki pomembno vplivajo na razvoj in so podlaga za oblikovanje in izvajanje CRP.

II.

Osnovni namen Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2024« je oblikovanje raziskovalnih podlag za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju razvojnih politik javnega interesa ter spremljanju in nadziranju njihovega izvajanja. Predmet Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2024« v letu 2024 (v nadaljnjem besedilu: Javni razpis CRP 2024) je določen s prioritetnimi vsebinami v okviru petih težišč CRP 2024, ki so v Strategiji razvoja Slovenije 2030 opredeljena kot strateške usmeritve.

Udeleženci CRP 2024 so:

 •  Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija),
 •  Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: MNZ),
 •  Ministrstvo za obrambo (v nadaljnjem besedilu: MO),
 •  Ministrstvo za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: MP),
 •  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (v nadaljnjem besedilu: MGTŠ),
 •  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP),
 •  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljnjem besedilu: MOPE),
 •  Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljnjem besedilu: MNVP),
 •  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ),
 •  Ministrstvo za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: MJU),
 •  Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ),
 •  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (v nadaljnjem besedilu: MVZI),
 •  Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: MVI),
 •  Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: MK),
 •  Ministrstvo za digitalno preobrazbo (v nadaljnjem besedilu: MDP),
 •  Ministrstvo za solidarno prihodnost (v nadaljnjem besedilu: MSP),
 •  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: MKRR),
 •  Ministrstvo za notranje zadeve, Policija (v nadaljnjem besedilu: MNZ, Policija),
 •  Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljnjem besedilu: MP, URIKS),
 •  Ministrstvo za naravne vire in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MNVP, GURS),
 •  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Urad Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: MGTŠ, MIRS),
 •  Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (v nadaljnjem besedilu: USZS),
 •  Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: AVP).

Težišča so:
Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje,
Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje,
Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

III.

Vsebinske prioritete tematskih sklopov po posameznih težiščih, ki so skladne z razvojnimi cilji Strategije razvoja Slovenije 2030, so določene na podlagi predlogov udeležencev MNZ, MO, MP, MGTŠ, MKGP, MOPE, MNVP, MDDSZ, MJU, MZ, MVZI, MVI, MK, MDP, MSP, MKKR, MNZ Policija, MP URIKS, MNVP GURS, MGTŠ MIRS, USZS in AVP, v skladu z njihovimi dokumenti razvojnega načrtovanja in drugimi gradivi, ki pomembno vplivajo na razvoj in so podlaga za oblikovanje in izvajanje CRP.

Tematski sklopi v okviru posameznih težišč so naslednji:

1. Zdravo in aktivno življenje,

2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo,

3. Dostojno življenje za vse,

4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete,

5. Gospodarska stabilnost,

6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor,

7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta,

8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo,

9. Trajnostno upravljanje naravnih virov,

10. Zaupanja vreden pravni sistem,

11. Varna in globalno odgovorna Slovenija,

12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve.

 

Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba

Tematski sklopi:

1.1. Zdravo in aktivno življenje
1.2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
1.3. Dostojno življenje za vse
1.4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete
1.7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta
1.8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo
1.9. Trajnostno upravljanje naravnih virov
1.10. Zaupanja vreden pravni sistem
1.11. Varna in globalno odgovorna Slovenija

Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse

Tematski sklopi:

2.5. Gospodarska stabilnost
2.6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor
2.7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta
2.9. Trajnostno upravljanje naravnih virov
2.11. Varna in globalno odgovorna Slovenija

Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje

Tematski sklopi:

3.2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
3.4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete
3.12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve

Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje

Tematski sklopi:

4.8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo
4.9. Trajnostno upravljanje naravnih virov
4.11. Varna in globalno odgovorna Slovenija

Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja

Tematski sklopi:

5.6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor
5.10. Zaupanja vreden pravni sistem
5.11. Varna in globalno odgovorna Slovenija
5.12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve

Predloge prednostnih tem po posameznih tematskih sklopih sprejme v skladu s temi Usmeritvami Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2024«.

IV.

Okvirni obseg sredstev za Javni razpis CRP 2024, s trajanjem raziskovalnih projektov od enega do največ 3 leta, je 9.191.128,00 EUR, skladno s proračunskimi možnostmi.

Stroški, ki bodo nastali v zvezi z oblikovanjem in postopkom izvedbe CRP, bodo poravnani skladno s Pravili o določitvi plačila za strokovno delo recenzentov in članov strokovnih teles ARRS št. 007 6/2023 1 z dne 20. 4. 2023.

V.

Za vse raziskovalne projekte v okviru CRP 2024 zagotavlja sredstva agencija pod pogojem, da je interes za izvedbo teh raziskovalnih projektov izkazan z deležem sofinanciranja s strani MNZ, MO, MP, MGTŠ, MKGP, MOPE, MNVP, MDDSZ, MJU, MZ, MVZI, MVI, MK, MDP, MSP, MKKR, MNZ Policija, MP URIKS, MNVP GURS, MGTŠ MIRS, USZS oziroma AVP. Delež sredstev, ki ga bo iz svojega proračuna zagotavljala agencija, praviloma ne presega 50 % skupnih sredstev za izvedbo programa CRP 2024. Izjema velja za raziskovalne projekte pri katerih je predlagatelj tem agencija, za katere je lahko delež sredstev agencije tudi 100 %.

VI.

Na podlagi ocenjenih prijav Programski svet oblikuje predlog izbora projektov. Skupna ocena prijav se oblikuje na podlagi kriterijev za ocenjevanje predlogov raziskovalnih projektov v okviru CRP: 

 •  relevantnosti in potencialnega vpliva predloga projekta,
 •  raziskovalne oziroma razvojne kakovosti predloga projekta,
 •  izvedljivosti predloga projekta.

Za navedene kriterije se v Metodologiji ocenjevanja in izbora prijav za (so)financiranje CRP (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), določijo kazalci, ki se uporabljajo pri ocenjevanju prijav. Metodologijo na podlagi teh Usmeritev sprejme Programski svet.

Oceno po kazalcih kriterijev izdelajo ocenjevalci, ki jih določi udeleženec razpisanih tem.

Metodologija, ki med drugim vključuje:

 •  kazalce in merila za ugotavljanje uspešnosti prijave po navedenih kriterijih,
 •  postopek ocenjevanja in izbora prijav,

je obvezni sestavni del razpisne dokumentacije.

VII.

Te Usmeritve začnejo veljati z dnem podpisa.

 

Številka: 303-180/2023-3360-13
Datum:   8. 4. 2024

 

Dr. Igor Papič,
minister