Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije na podlagi 15. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11, 6/12 in 186/21 – ZZrID) v zvezi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) in v skladu s Sklepom o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023, številka 631-32/2022/15, z dne 31. 3. 2023, sprejme

Usmeritve za pripravo Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023

I.

Usmeritve za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023  (v nadaljnjem besedilu: usmeritve) temeljijo na Strategiji razvoja Slovenije 2030 (Vlada Republike Slovenije, 7. december 2017) in strateških ciljih, opredeljenih v dokumentih razvojnega načrtovanja in drugih gradivih udeležencev CRP, ki pomembno vplivajo na razvoj in so podlaga za oblikovanje in izvajanje CRP.

II.

Osnovni namen Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« je oblikovanje raziskovalnih podlag za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju razvojnih politik javnega interesa ter spremljanju in nadziranju njihovega izvajanja. Predmet Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023 (v nadaljnjem besedilu: Javni razpis CRP 2023) je določen s prioritetnimi vsebinami v okviru petih težišč CRP 2023, ki so v Strategiji razvoja Slovenije 2030 opredeljena kot strateške usmeritve.

Udeleženci CRP 2023 so:

-          Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija),

-          Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (v nadaljnjem besedilu: MZEZ),

-          Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: MNZ),

-          Ministrstvo za obrambo (v nadaljnjem besedilu: MO),

-          Ministrstvo za finance (v nadaljnjem besedilu: MF),

-          Ministrstvo za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: MP),

-          Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (v nadaljnjem besedilu: MGTŠ),

-          Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP),

-          Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljnjem besedilu: MOPE),

-          Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ),

-          Ministrstvo za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: MJU),

-          Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ),

-          Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (v nadaljnjem besedilu: MVZI),

-          Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: MK),

-          Ministrstvo za naravne vire in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MNVP GURS),

-          Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Urad Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: MGTŠ MIRS),

-          Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (v nadaljnjem besedilu: USZS),

-          Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: AVP),

-          Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS),

-          Ministrstvo za digitalno preobrazbo (v nadaljnjem besedilu: MDP),

-          Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (v nadaljnjem besedilu: URSIV),

-          Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljnjem besedilu: MNVP),

-          Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: MVI),

-          Ministrstvo za solidarno prihodnost (v nadaljnjem besedilu: MSP) in

-          Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: MKRR).

 

Težišča so:

Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,

Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,

Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje,

Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje,

Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

III.

Vsebinske prioritete tematskih sklopov po posameznih težiščih, ki so skladne z razvojnimi cilji Strategije razvoja Slovenije 2030, so določene na podlagi predlogov udeležencev: MZEZ, MNZ, MO, MF, MP, MGTŠ, MKGP, MOPE, MDDSZ, MJU, MZ, MVZI, MK, MNVP GURS, MGTŠ MIRS, USZS, AVP, SURS, MDP, URSIV, MNVP, MVI, MSP, MKRR in agencije, v skladu z njihovimi dokumenti razvojnega načrtovanja in drugimi gradivi, ki pomembno vplivajo na razvoj in so podlaga za oblikovanje in izvajanje CRP.

Tematski sklopi v okviru posameznih težišč so naslednji:

1. Zdravo in aktivno življenje,

2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo,

3. Dostojno življenje za vse,

4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete,

5. Gospodarska stabilnost,

6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor,

7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta,

8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo,

9. Trajnostno upravljanje naravnih virov,

10. Zaupanja vreden pravni sistem,

11. Varna in globalno odgovorna Slovenija,

12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve.

 

Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba

Tematski sklopi:

1.1   Zdravo in aktivno življenje,

1.2   Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo,

1.3   Dostojno življenje za vse,

1.4   Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete,

1.7   Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta,

1.8   Nizkoogljično krožno gospodarstvo,

1.9   Trajnostno upravljanje naravnih virov,

1.10    Zaupanja vreden pravni sistem,

1.11   Varna in globalno odgovorna Slovenija.

 

Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse

Tematski sklopi:

2.2   Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo,

2.5   Gospodarska stabilnost,

2.6   Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor,

2.7 Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta,

2.8   Nizkoogljično krožno gospodarstvo,

2.9   Trajnostno upravljanje naravnih virov,

2.10   Zaupanja vreden pravni sistem,

2.11   Varna in globalno odgovorna Slovenija,

2.12   Učinkovito upravljanje kakovostne javne storitve.

 

Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje

Tematski sklopi:

3.1   Zdravo in aktivno življenje,

3.2   Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo,

3.4   Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete,

3.6   Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor,

3.7   Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta,

3.8   Nizkoogljično krožno gospodarstvo,

3.12 Učinkovito upravljanje kakovostne javne storitve.

 

Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje

Tematski sklopi:

4.1   Zdravo in aktivno življenje,

4.8     Nizkoogljično krožno gospodarstvo,

4.9     Trajnostno upravljanje naravnih virov,

4.11 Varna in globalno odgovorna Slovenija.

 

Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja

Tematski sklopi:

5.3 Dostojno življenje za vse,

5.5 Gospodarska stabilnost,

5.6 Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor,

5.10 Zaupanja vreden pravni sistem,

5.11 Varna in globalno odgovorna Slovenija,

5.12 Učinkovito upravljanje kakovostne javne storitve.

Predloge prednostnih tem po posameznih tematskih sklopih sprejme v skladu s temi Usmeritvami Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023«.
 

IV.

Okvirni obseg sredstev za Javni razpis CRP 2023, s trajanjem raziskovalnih projektov od enega do največ 3 leta, je 10.363.000,00 EUR, skladno s proračunskimi možnostmi.

Stroški, ki bodo nastali v zvezi z oblikovanjem in postopkom izvedbe CRP, bodo poravnani skladno s Pravilnikom o financiranju sodelovanja zunanjih sodelavcev v postopkih ocenjevanja raziskovalne dejavnosti št. 007-6/2012-1 z dne 5.10. 2012 in nasl., ki ga je sprejela agencija.
 

V.

Za vse raziskovalne projekte v okviru CRP 2023 zagotavlja sredstva agencija pod pogojem, da je interes za izvedbo teh raziskovalnih projektov izkazan z deležem sofinanciranja s strani MZEZ, MNZ, MO, MF, MP, MGTŠ, MKGP, MOPE, MDDSZ, MJU, MZ, MVZI, MK, MNVP GURS, MGTŠ MIRS, USZS, AVP, SURS, MDP, URSIV, MNVP, MVI, MSP oziroma MKRR. Delež sredstev, ki ga bo iz svojega proračuna zagotavljala agencija, predstavlja največ 50 % skupnih sredstev za izvedbo programa »CRP 2023«. Izjema velja za raziskovalne projekte pri katerih je predlagatelj teme agencija, za katere je lahko delež sredstev agencije tudi 100 %.
 

VI.

Na podlagi ocenjenih prijav Programski svet oblikuje predlog izbora projektov. Skupna ocena prijav se oblikuje na podlagi kriterijev za ocenjevanje predlogov raziskovalnih projektov v okviru CRP: 

-          relevantnosti in potencialnega vpliva predloga projekta,

-          raziskovalne oziroma razvojne kakovosti predloga projekta,

-          izvedljivosti predloga projekta.

Za navedene kriterije se v Metodologiji ocenjevanja in izbora prijav za (so)financiranje CRP (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), določijo kazalci, ki se uporabljajo pri ocenjevanju prijav. Metodologijo na podlagi teh Usmeritev sprejme Programski svet.

Oceno po kazalcih kriterijev izdelajo ocenjevalci, ki jih določi udeleženec razpisanih tem.

Metodologija, ki med drugim vključuje:

-          kazalce in merila za ugotavljanje uspešnosti prijave po navedenih kriterijih,

-          postopek ocenjevanja in izbora prijav,

je obvezni sestavni del razpisne dokumentacije.
 

VII.

Te Usmeritve začnejo veljati z dnem podpisa.

 

Številka: 631-32/2022/16
Datum:   31. 3. 2023

 

    

Dr. Igor Papič,
minister