Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije na podlagi drugega odstavka 32. člena v povezavi z 12. členom, v zvezi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21), 6. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11, 6/12 in 186/21 – ZZrID), skladno s Pozivom za posredovanje predlogov prednostnih raziskovalnih tem za pripravo Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023«, z dne 21. 11. 2022, sprejme

 

Sklep o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023


Sklep o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023 določa obliko in način izvedbe ter financiranja Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023 (v nadaljevanju: CRP 2023), in sicer:

 1. Namen izvajanja in financiranja CRP 2023 je z izvajanjem usmerjenih raziskovalnih projektov v okviru tega programa nuditi ustrezno raziskovalno podporo vladi za temeljne razvojne naloge, ki so nujne za izboljšanje razvoja Slovenije. CRP 2023 predstavlja pomemben instrument povezovanja potreb države in raziskovalne sfere na posebej določenih prednostnih temah, ki so pomembne za odločanje v zvezi z razvojnimi politikami na posameznem področju javnega interesa ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja.
 1. Udeleženci CRP 2023 so:

-          Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija),

-          Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (v nadaljnjem besedilu: MZEZ),

-          Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: MNZ),

-          Ministrstvo za obrambo (v nadaljnjem besedilu: MO),

-          Ministrstvo za finance (v nadaljnjem besedilu: MF),

-          Ministrstvo za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: MP),

-          Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (v nadaljnjem besedilu: MGTŠ),

-          Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP),

-          Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljnjem besedilu: MOPE),

-          Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ),

-          Ministrstvo za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: MJU),

-          Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ),

-          Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (v nadaljnjem besedilu: MVZI),

-          Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: MK),

-          Ministrstvo za naravne vire in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MNVP GURS),

-          Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Urad Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: MGTŠ MIRS),

-          Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (v nadaljnjem besedilu: USZS),

-          Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: AVP),

-          Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS),

-          Ministrstvo za digitalno preobrazbo (v nadaljnjem besedilu: MDP),

-          Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (v nadaljnjem besedilu: URSIV),

-          Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljnjem besedilu: MNVP),

-          Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: MVI),

-          Ministrstvo za solidarno prihodnost (v nadaljnjem besedilu: MSP) in

-          Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: MKRR).

 1. Okvir za oblikovanje prednostnih tem predstavljajo težišča kot širša tematska področja raziskav, ki so skladno s Strategijo razvoja Slovenije 2030 opredeljena kot strateške usmeritve za doseganje kakovostnega življenja in na podlagi razvojnih dokumentov udeležencev CRP povezujejo več sektorskih področij na osnovi ključnih razvojnih prioritet Republike Slovenije ter predstavljajo skupen programski okvir za izbor in izvajanje raziskovalnih projektov.

Težišča so:

Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,

Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,

Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje,

Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje,

Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Cilji in področja javnega interesa, ki definirajo težišče po udeležencih CRP, so razvojni cilji Slovenije iz Strategije razvoja Slovenije 2030, in sicer:

       Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba:

1.1   Zdravo in aktivno življenje,

1.2   Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo,

1.3   Dostojno življenje za vse,

1.4   Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete,

1.7   Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta,

1.8   Nizkoogljično krožno gospodarstvo,

1.9   Trajnostno upravljanje naravnih virov,

1.10    Zaupanja vreden pravni sistem,

1.11   Varna in globalno odgovorna Slovenija.

 

       Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse:

2.2   Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo,

2.5   Gospodarska stabilnost,

2.6   Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor,

2.7 Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta,

2.8   Nizkoogljično krožno gospodarstvo,

2.9   Trajnostno upravljanje naravnih virov,

2.10   Zaupanja vreden pravni sistem,

2.11   Varna in globalno odgovorna Slovenija,

2.12   Učinkovito upravljanje kakovostne javne storitve.

 

       Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje:

3.1   Zdravo in aktivno življenje,

3.2   Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo,

3.4   Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete,

3.6   Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor,

3.7   Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta,

3.8   Nizkoogljično krožno gospodarstvo,

3.12 Učinkovito upravljanje kakovostne javne storitve.

 

Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje:

4.1   Zdravo in aktivno življenje,

4.8     Nizkoogljično krožno gospodarstvo,

4.9     Trajnostno upravljanje naravnih virov,

4.11 Varna in globalno odgovorna Slovenija.

 

Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja:

5.3 Dostojno življenje za vse,

5.5 Gospodarska stabilnost,

5.6 Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor,

5.10 Zaupanja vreden pravni sistem,

5.11 Varna in globalno odgovorna Slovenija,

5.12 Učinkovito upravljanje kakovostne javne storitve.

 1. Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« (v nadaljnjem besedilu: Javni razpis »CRP 2023«) bo temeljil na strateških ciljih, opredeljenih v Strategiji Republike Slovenije 2030 in v dokumentih razvojnega načrtovanja in drugih gradivih udeležencev Javnega razpisa »CRP 2023«.
   
 2. Raziskovalni projekti bodo v okviru navedenih težišč izbrani na podlagi Javnega razpisa CRP 2023, v skladu s Pravilnikom o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 6/12 in 186/21 – ZZrID) (v nadaljevanju: Pravilnik o CRP) in Metodologijo ocenjevanja in izbora prijav na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023 (v nadaljnjem besedilu: metodologija), kar omogoča transparentno, učinkovito in koristno uporabo javnih sredstev za raziskovalno delo v funkciji uresničevanja ciljev CRP 2023.

V okviru težišč se, glede na skupne razvojne cilje in glede na pristojnosti posameznih udeležencev pri uresničevanju teh ciljev, oblikujejo prednostne teme CRP kot podlaga za izbiro raziskovalnih projektov.

Prednostne teme morajo biti oblikovane tako, da se nanašajo na ključne razvojne probleme na področju javnega interesa, ki ga zajema težišče, in za reševanje katerega je potrebno dobiti raziskovalno podporo.

 1. Naloge koordinatorja CRP 2023 izvaja MVZI. Izvajalec nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem CRP 2023 je agencija, ki v okviru teh nalog izvaja tudi naloge, ki so vezane na pripravo in izvedbo razpisa CRP. Te naloge agencija izvaja na podlagi Pravilnika o CRP in Usmeritev za pripravo javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023 (v nadaljnjem besedilu: usmeritve), ki so podlaga in okvir za pripravo in izvedbo razpisa in ki jih na podlagi nabora predlogov prednostnih tem udeležencev CRP, sprejme MVZI.

Usmeritve vključujejo osnovne elemente:

 • okvirni obseg sredstev, ki jih za izvedbo javnega razpisa CRP 2023 zagotavljajo: MZEZ, MNZ, MO, MF, MP, MGTŠ, MKGP, MOPE, MDDSZ, MJU, MZ, MVZI, MK, MNVP GURS, MGTŠ MIRS, USZS, AVP, SURS, MDP, URSIV, MNVP, MVI, MSP, MKRR in agencija.
 • tematske sklope.
   
 1. Okvirni obseg sredstev za Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023 s trajanjem raziskovalnih projektov od enega do največ 3 leta je 10.363.000,00 EUR, skladno s proračunskimi možnostmi.

Stroški, ki bodo nastali v zvezi z oblikovanjem in postopkom izvedbe CRP, bodo poravnani skladno s Pravilnikom o financiranju sodelovanja zunanjih sodelavcev v postopkih ocenjevanja raziskovalne dejavnosti št. 007-6/2012-1 z dne 5.10. 2012 in nasl., ki ga je sprejela agencija.

 1. Sredstva za izvajanje CRP 2023 bodo zagotavljali udeleženci in agencija iz proračunskih sredstev za ta namen. Delež sredstev, ki ga bo iz svojega proračuna zagotavljala agencija, predstavlja največ 50 % skupnih sredstev za izvedbo programa CRP 2023. Vsi raziskovalni projekti v okviru CRP 2023 so sofinancirani iz sredstev agencije, pod pogojem, da je interes za izvedbo teh raziskovalnih projektovizkazan z deležem financiranja s strani MZEZ, MNZ, MO, MF, MP, MGTŠ, MKGP, MOPE, MDDSZ, MJU, MZ, MVZI, MK, MNVP GURS, MGTŠ MIRS, USZS, AVP, SURS, MDP, URSIV, MNVP, MVI, MSP oziroma MKRR. Pri raziskovalnih projektih, katerih predlagatelj tem je agencija, je lahko delež sredstev agencije tudi 100 %.
   
 2. Agencija sofinancira izbrane izvajalce s sredstvi, ki jih s strani MVZI pridobi na podlagi redne letne pogodbe o financiranju programa dela agencije.
   
 3. Raziskovalni projekti izbranih izvajalcev se sofinancirajo na podlagi pogodbe, sklenjene skladno z določbami Pravilnika o CRP.
   
 4. Postopek oblikovanja razpisa in postopek izbora projektov na podlagi razpisa vodi Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« (v nadaljnjem besedilu: Programski svet CRP 2023).
   
 5. Programski svet CRP 2023 sestavlja triindvajset članov.

Člane Programskega sveta CRP 2023 imenuje minister, pristojen za znanost izmed predlogov udeležencev in na predlog agencije. Predsednik Programskega sveta CRP 2023 je predstavnik koordinatorja CRP (to je MVZI) in je imenovan na njegov predlog. Člani in predsednik so imenovani za obdobje štirih let.

 1. Naloge Programskega sveta CRP 2023 so:

-          sprejme prioritetne teme za potrebe javnih razpisov CRP;

-          sprejme metodologijo ocenjevanja in izbora prijav;

-          sprejme seznam ocenjevalcev;

-          določi člane Programskega sveta CRP 2023, ki so v okviru CRP-a zadolženi za posamezno težišče CRP;

-          v skladu z metodologijo sodeluje v postopku ocenjevanja in izbora prijav;

-          sprejme predlog seznama izbranih in neizbranih prijav po posameznih težiščih CRP, skupaj s predlogom deleža sredstev za izvedbo izbranih raziskovalnih projektov, z navedbo sredstev posebej za agencijo in posebej za vsakega drugega udeleženca CRP;

-          razpravlja o vsebinskih in strokovnih vprašanjih, vezanih na uresničevanje ciljev CRP in na raziskovalne projekte, s katerimi se CRP izvaja;

-          opravlja druge naloge, določene s pravilnikom CRP.

 1. Način dela Programskega sveta CRP 2023 določa poslovnik, ki ga sprejme Programski svet CRP 2023 na prvi seji z večino glasov navzočih članov.
   
 2. Sedež Programskega sveta CRP 2023 je na agenciji, ki zagotavlja tudi sekretarja Programskega sveta CRP 2023.
   
 3. Agencija ob upoštevanju določb tega Sklepa izvede Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023.

 

Številka: 631-32/2022/15
Datum:   31. 3. 2023

 

Dr. Igor Papič,
minister