Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 10. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 , 6/12 in 186/21 –ZZrID), v zvezi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21), je Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« na 1. seji dne, 10. 3. 2022, sprejel

 

Metodologijo ocenjevanja in izbora prijav na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« v letu 2022

1.

(Kriteriji in merila za ocenjevanje)
 

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« (v nadaljnjem besedilu: Programski svet) oblikuje predlog izbora projektov na podlagi naslednjih kriterijev, kazalcev in meril:

 

I. kriterij: Relevantnost in potencialni vpliv predlaganega projekta (skupaj največ 20 točk)
 

Kazalec Merilo
Relevantnost predlaganega projekta glede na težišča, cilje in poudarke iz tega razpisa 0-5 točk
Potencialni vpliv, ki ga bodo imeli rezultati projekta na povečanje konkurenčnosti Slovenije, večjo socialno kohezivnost ter trajnostni razvoj, skladno z vsebino razpisa 0-5 točk
Uporabnost rezultatov projekta kot podlaga za sprejemanje strateških odločitev, oblikovanje politik in/ali za prenos znanja v prakso 0-10 točk

 

II. kriterij: Raziskovalna oziroma razvojna kakovost predlaganega projekta (skupaj največ 20 točk)

II. a  Raziskovalna kakovost predlaganega projekta

Kazalec Merilo
Znanstveni, tehnološki oz. inovacijski prispevek 0-10 točk
Izvirnost in jasnost zastavljenih ciljev 0-5 točk
Metodološka ustreznost 0-5 točk

 

II. b  Razvojna kakovost predlaganega projekta

Kazalec Merilo
Preglednost, merljivost in preverljivost pričakovanih rezultatov 0-10 točk
Izvirnost in jasnost zastavljenih ciljev 0-5 točk
Metodološka ustreznost 0-5 točk

III. kriterij: Izvedljivost predlaganega projekta (skupaj največ 10 točk)
 

Kazalec Merilo
Izvedljivost projekta glede sestave in opremljenosti projektne skupine 0-5 točk
Ustreznost predloga višine financiranja projekta glede na zahtevnost projekta, glede na sestavo projektne skupine in predvideno trajanje projekta 0-5 točk

 

2.

(Ocenjevalci)

Ocenjevalce določijo udeleženci CRP - predlagatelji razpisanih tem. Ocenjevalci so praviloma zaposleni pri udeležencu razpisa, ki je predlagatelj razpisanih tem, in so kot strokovnjaki na določenih področjih pristojni za vsebine, ki so predmet razpisane teme. Ocenjevalec je lahko na predlog predlagatelja razpisane teme CRP tudi strokovnjak, ki ni zaposlen pri udeležencu CRP.

Prijave ocenjujeta dva ocenjevalca, ocenjevalec raziskovalne kakovosti in ocenjevalec razvojne kakovosti. Vsaj eden od ocenjevalcev mora imeti doktorat znanosti, drugi pa najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7 raven. Če imata oba predlagana ocenjevalca doktorat znanosti, udeleženec CRP določi, kateri izmed ocenjevalcev bo ocenjeval raziskovalno kakovost predlaganega projekta in kateri razvojno kakovost predlaganega projekta.

Ocenjevalec raziskovalne kakovosti projekta ocenjuje kriterije in kazalce iz 1. točke te metodologije na Ocenjevalnem listu A (ARRS-RPROJ-CRP-OL-A-2022):


I. Relevantnost in potencialni vpliv predlaganega projekta (skupaj največ 20 točk)

 

Kazalec Merilo
Relevantnost predlaganega projekta glede na težišča, cilje in poudarke iz tega razpisa 0-5 točk
Potencialni vpliv, ki ga bodo imeli rezultati projekta na povečanje konkurenčnosti Slovenije, večjo socialno kohezivnost ter trajnostni razvoj, skladno z vsebino razpisa 0-5 točk
Uporabnost rezultatov projekta kot podlaga za sprejemanje strateških odločitev, oblikovanje politik in/ali za prenos znanja v prakso       0-10 točk

 

II. Raziskovalna oziroma razvojna kakovost predlaganega projekta (skupaj največ 20 točk)

II.a  Raziskovalna kakovost predlaganega projekta

Kazalec Merilo
Znanstveni, tehnološki oz. inovacijski prispevek 0-10 točk
Izvirnost in jasnost zastavljenih ciljev 0-5 točk
Metodološka ustreznost 0-5  točk

III. Izvedljivost predlaganega projekta (skupaj največ 10 točk)
 

Kazalec Merilo
Izvedljivost projekta glede sestave in opremljenosti projektne skupine 0-5 točk
Ustreznost predloga višine financiranja projekta glede na zahtevnost projekta, glede na sestavo projektne skupine in predvideno trajanje projekta 0-5 točk

 

Ocenjevalec razvojne kakovosti projekta ocenjuje kriterije in kazalce iz 1. točke te metodologije  na Ocenjevalnem listu B (ARRS-RPROJ-CRP-OL-B-2022):

I. Relevantnost in potencialni vpliv predlaganega projekta (skupaj največ 20 točk)

 

Kazalec Merilo
Relevantnost predlaganega projekta glede na težišča, cilje in poudarke iz tega razpisa 0-5 točk
Potencialni vpliv, ki ga bodo imeli rezultati projekta na povečanje konkurenčnosti Slovenije, večjo socialno kohezivnost ter trajnostni razvoj, skladno z vsebino razpisa 0-5 točk
Uporabnost rezultatov projekta kot podlaga za sprejemanje strateških odločitev, oblikovanje politik in/ali za prenos znanja v prakso 0-10očk

 

II. Raziskovalna oziroma razvojna kakovost predlaganega projekta (skupaj največ 20 točk)

II.b  Razvojna kakovost predlaganega projekta

Kazalec Merilo
Preglednost, merljivost in preverljivost pričakovanih rezultatov 0-10 točk
Izvirnost in jasnost zastavljenih ciljev 0-5 točk
Metodološka ustreznost 0-5 točk

 

III. Izvedljivost predlaganega projekta (skupaj največ 10 točk)
 

Kazalec Merilo
Izvedljivost projekta glede sestave in opremljenosti projektne skupine 0-5 točk
Ustreznost predloga višine financiranja projekta glede na zahtevnost projekta, glede na sestavo projektne skupine in predvideno trajanje projekta 0-5 točk

Ocenjevalca izdelata oceno s komentarjem v pisni in elektronski obliki.

Ocenjevalca podpišeta izpolnjena ocenjevalna lista za posamezno prijavo.

Ocenjevalca s posebno pisno izjavo o nepristranskosti in zaupnosti ter izjavo o izločitvi iz postopka v primeru konflikta interesov potrdita, da bosta s prijavami ravnala kot z dokumenti interne narave in jih ne bosta reproducirala ali drugače razširjala ter, da z njihovo vsebino ne bosta seznanjala nepooblaščenih oseb. Po opravljenem ocenjevanju bosta vso originalno dokumentacijo vrnila Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija), pomožno dokumentacijo pa uničila.

Ocenjevalni list A in Ocenjevalni list B sta prilogi k metodologiji in k Javnemu razpisu za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« v letu 2022.

 

3.

(Postopek ocenjevanja)

V postopku ocenjevanja prijav se obravnavajo prijave, za katere je komisija za odpiranje prijav ugotovila, da so pravočasne, pravilno označene in popolne, da so jih vložile upravičene osebe, ter izpolnjujejo razpisne pogoje.

Ocenjevalec raziskovalne kakovosti projekta izpolni Ocenjevalni list A in oceni vse kriterije po posameznih kazalcih in v razponu določenega merila (št. točk) in obvezno poda obrazložitev ocen po kazalcih.

Ocenjevalec razvojne kakovosti projekta izpolni Ocenjevalni list B in oceni vse kriterije po posameznih kazalcih in v razponu določenega merila (št. točk) in obvezno poda obrazložitev ocen po kazalcih.

Ocenjevalca v ocenjevalnih listih obvezno podata zaključno mnenje k oceni prijave, lahko pa v dodatnih predlogih podata tudi utemeljen predlog za morebitno združevanje vsebinsko podobnih projektov in/ali utemeljene predloge za morebitno spremembo trajanja in spremembo obsega predlaganih sredstev za izvedbo projekta.

Ocena projekta je določena kot povprečno skupno število točk ocenjevalcev posamezne prijave.

Predlagatelj razpisane teme v roku, ki ga določi agencija, agenciji posreduje ocenjevalne liste ocenjevalcev v elektronski in pisni obliki in rezultate ocenjevanja pripravi v obliki skupnega seznama vseh ocenjenih prijav.

Agencija pripravi skupni seznam ocenjenih prijav po posameznih temah ter ga posreduje v obravnavo Programskemu svetu.

Za uvrstitev v izbor projektov mora posamezna prijava doseči skupni mejni prag, ki ga določi Programski svet. Za uvrstitev v izbor projektov mora posamezna prijava pri I. in III. kriteriju prejeti najmanj polovico možnih točk, pri čemer se upošteva skupna povprečna ocena posameznega kriterija. Pri II. kriteriju mora prijava prejeti najmanj polovico možnih točk pri vsakem od podkriterijev (II.a in II.b). Prijava, ki ne doseže skupnega in/ali posamičnega mejnega praga (pri I. in III. kriteriju ter II.a in II.b podkriteriju) se zavrne. Prednost pri izboru v okviru posamezne teme imajo prijave z višjim skupnim številom točk.

Programski svet v primeru 10 % ali večjega odstopanja med skupno oceno posameznega ocenjevalca od povprečne skupne ocene obeh ocenjevalcev pri posamezni prijavi ali v primeru, da dve ali več prijav dobi enako skupno oceno, lahko določi tretjega ocenjevalca, ki je, na podlagi predloga udeleženca CRP – predlagatelja razpisane teme, lahko ocenjevalec raziskovalne kakovosti projekta ali ocenjevalec razvojne kakovosti projekta. Programski svet se pri določitvi tretjega ocenjevalca odloči za poudarek na raziskovalni ali razvojni oceni. Ocena projekta je tudi v navedenih primerih določena kot povprečno skupno število točk treh ocenjevalcev posamezne prijave.

V primeru, ko ocenjevalec oziroma Programski svet predlaga združevanje prijav, bistveno skrajšanje trajanja projektov in/ali bistveno zmanjšanje obsega sredstev, je o tem potrebno obvestiti prijavitelje zadevnih prijav, ki k predlogu podajo soglasje oziroma nestrinjanje. Te predloge se obravnava na ocenjevalnem panelu, ki ga vodi in koordinira za ta namen imenovan član Programskega sveta. Panel pripravi končni predlog glede uvrstitve prijav.

 

4.

(Postopek izbora)

Programski svet na podlagi skupnega seznama vseh ocenjenih prijav oblikuje in sprejme prednostno listo prijav, ki vključuje vse ocenjene prijave s posebej označenimi prijavami, ki so dosegle skupni in posamični mejni prag za uvrstitev v izbor in prijavami, ki tega praga niso dosegle. Posebej se označi skupne projekte, ki so bili združeni iz dveh ali več prijav.

Prednostna lista poleg ocen projektov po vseh treh kriterijih vključuje tudi obseg potrebnih sredstev za izvedbo posameznega projekta s strani udeležencev CRP in trajanje posameznega projekta.

Programski svet posreduje predlog prednostnega seznama vsem udeležencem CRP, ki sprejmejo obrazložene delne sklepe o izboru prijav. Na podlagi teh delnih sklepov direktor agencije sprejme ugotovitveni Sklep o izboru projektov.

 

 

 

Dr. Mitja Slavinec,
predsednik Programskega sveta

 

 

Številka: 012-2/2022-48
Datum:   10. 3. 2022

 

Prilogi:

  • Ocenjevalni list A

  • Ocenjevalni list B