Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 15. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11, 6/12 in 186/22 – ZZrID) v zvezi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) in v skladu s Sklepom o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v obdobju 2022 do 2027, številka 631-9/2022/2, z dne 8. 4. 2022, sprejme

Usmeritve za pripravo Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v obdobju 2022 do 2027

 

I.

Usmeritve za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022 (v nadaljnjem besedilu: usmeritve) temeljijo na:

  • strateških ciljih, opredeljenih v sektorskih dokumentih: Resoluciji o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021« (Uradni list RS, št. 8/20), Resoluciji o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (Uradni list RS, št. 119/21), Resoluciji o nacionalnem gozdnem programu in evropskih strateških dokumentih;
  • Strategiji razvoja Slovenije 2030 (Vlada Republike Slovenije, 7. december 2017).

II.

Osnovni namen Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« (v nadaljnjem besedilu: CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«) je z izvajanjem raziskovalnih projektov v okviru tega programa nuditi ustrezno raziskovalno podporo sektorju za izvajanje temeljnih razvojnih nalog, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, prehrana in podeželje so področja posebnega družbenega pomena, ki prispevajo h kvaliteti življenja in ekonomski učinkovitosti, okoljskemu ter socialnemu ravnovesju. Predmet Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022 (v nadaljnjem besedilu: Javni razpis CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«) je določen s prioritetnimi vsebinami v okviru štirih težišč CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«, ki so v Resoluciji o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021« opredeljena kot strateške usmeritve in so v skladu z razvojnimi cilji Strategije razvoja Slovenije 2030.

Težišča so:

Težišče 1: Pametno, odporno in konkurenčno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in živilskopredelovalni sektor;
Težišče 2: Varovanje okolja in trajnostno upravljanje z naravnimi viri;
Težišče 3: Kakovost življenja, varna in zdrava hrana, krepitev gospodarske aktivnosti na podeželju;
Težišče 4: Oblikovanje in prenos znanja in na dejstvih utemeljena politika.

III.

Vsebinske prioritete, prikazane v tematskih sklopih po posameznih težiščih, so določene na podlagi predloga MKGP v skladu z njihovimi dokumenti razvojnega načrtovanja in drugih gradiv, ki pomembno vplivajo na razvoj in so podlaga za oblikovanje in izvajanje CRP.

Tematski sklopi v okviru posameznih težišč so naslednji:

Težišče 1: Pametno, odporno in konkurenčno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in živilskopredelovalni sektor 1.1 Preobrazba proizvodnih sistemov pridelave hrane z inovativnimi rešitvami v smeri krepitve odpornosti, konkurenčnosti, razogljičenja in trajnosti 1.2 Izboljšanje poslovnega okolja, krepitev podjetništva, tržne usmerjenosti, in poslovne organiziranosti z inovativnimi rešitvami v agro-živilskih verigah 1.3 Spodbujanje razvoja biogospodarstva na načelih krožnosti v kmetijstvu, živilski industriji in gozdarstvu

Težišče 2: Varovanje okolja in trajnostno upravljanje z naravnimi viri 2.1 Prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter k trajnostni proizvodnji energije 2.2 Spodbujanje trajnostnega razvoja in učinkovitega upravljanja naravnih virov, kot so voda, tla in zrak 2.3 Prispevanje k varstvu biotske raznovrstnosti, krepitev ekosistemskih storitev ter ohranjanje habitatov in krajine

Težišče 3: Kakovost življenja, varna in zdrava hrana, krepitev gospodarske aktivnosti na podeželju 3.1 Zdravje rastlin in živali ter izboljšanje dobrega počutja živali 3.2 Zdravje, hrana in odpadki hrane

Težišče 4: Oblikovanje in prenos znanja in na dejstvih utemeljena politika 4.1 Podatkovni viri in orodja v podporo odločanju kmetijske, gozdarske in ribiške politike 4.2 Uvajanje digitalizacije v kmetijstvu gozdarstvu in živilski industriji

Predloge prednostnih tem po posameznih tematskih sklopih v skladu s temi Usmeritvami sprejme Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri«.

IV.

Okvirni obseg sredstev za Javni razpis CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«, s trajanjem projektov od enega do največ teh let, je 5.400.000,00 EUR, skladno s proračunskimi možnostmi.

Stroški, ki bodo nastali v zvezi z oblikovanjem in postopkom izvedbe CRP, bodo poravnani skladno s Pravilnikom o financiranju sodelovanja zunanjih sodelavcev v postopkih ocenjevanja raziskovalne dejavnosti št. 007-6/2012-1 z dne 5. 10. 2012 in nasl., ki ga je sprejela agencija.

V.

Za vse projekte v okviru CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« zagotavlja sredstva agencija pod pogojem, da je interes za izvedbo teh projektov izkazan z deležem sofinanciranja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Delež sredstev, ki ga bo iz svojega proračuna zagotavljala agencija, predstavlja največ 50 % skupnih sredstev za izvedbo programa CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«.

VI.

Na podlagi ocenjenih prijav Programski svet oblikuje predlog izbora projektov. Skupna ocena izbora prijav se oblikuje na podlagi kriterijev za ocenjevanje predlogov projektov v okviru CRP:

  • relevantnosti in potencialnega vpliva predloga projekta,
  • raziskovalne oziroma razvojne kakovosti predloga projekta, - izvedljivosti predloga projekta.

Za navedene kriterije se v Metodologiji ocenjevanja in izbora prijav za (so)financiranje CRP (v nadaljnjem besedilu: Metodologija) določijo kazalci, ki se uporabljajo pri ocenjevanju prijav. Metodologijo na podlagi teh Usmeritev sprejme Programski svet.

Oceno po kazalcih kriterijev izdelajo ocenjevalci, ki jih določi predlagatelj razpisanih tem.

Metodologija, ki med drugim vključuje:

  • kazalce in merila za ugotavljanje uspešnosti prijave po navedenih kriterijih,
  • postopek ocenjevanja in izbora prijav, je obvezni sestavni del razpisne dokumentacije.

VII.

Te usmeritve začnejo veljati z dnem podpisa.

 

Številka: 631-9/2022/3
Datum: 8. 4. 2022

Prof. dr. Simona Kustec,
ministrica