Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in v. d. direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka 32. člena v povezavi z 12. členom, v zvezi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) in 6. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11, 6/12 in 186/22 - ZZrID) sprejmejo 

 

Sklep o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v obdobju 2022 do 2027


 

Sklep o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v obdobju 2022 do 2027 določa obliko in način izvedbe ter financiranja Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v obdobju 2022 do 2027 (v nadaljevanju: CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«), in sicer:

 1. Namen in cilj izvajanja in financiranja CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« je z izvajanjem raziskovalnih projektov v okviru tega programa nuditi ustrezno raziskovalno podporo sektorju za izvajanje temeljnih razvojnih nalog, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja ter za doseganje ciljev iz Strategije razvoja Slovenije. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, prehrana in podeželje so področja posebnega družbenega pomena, ki prispevajo h kvaliteti življenja vsega prebivalstva in ekonomski učinkovitosti, okoljskemu ter socialnemu ravnovesju. Ta družbeni interes se uveljavlja s kmetijsko politiko in posebej tudi z oblikovanjem in razvojem znanj s podporo javnih institucij in sredstev.
   
 2. Javni interes na področju ciljev iz prejšnjega odstavka se zagotavlja tudi z oblikovanjem posebnih razvojno raziskovalnih programov, ki se ob definiranju družbenih prioritet uresničuje z načrtovanimi in ciljnimi raziskavami. Temeljne družbene prioritete, zapisane v nacionalnih strateških dokumentih, so zagotavljanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja. Resorno ministrstvo zagotavlja uresničevanje teh ciljev preko javnih evropskih in nacionalnih politik in instrumentov. Cilje na področju raziskovanja pa uresničuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z ministrstvom, pristojnim za izobraževanje, znanost in šport. Vzpostavitev skupnega ciljnega raziskovalnega programa CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« je neposredno orodje nacionalne kmetijsko gozdarske politike in znanstvene politike za obdobje 2022 do 2027.

  CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v obdobju 2022 do 2027 predstavlja pomemben instrument povezovanja potreb države in raziskovalne sfere na posebej določenih prednostnih temah, ki so pomembne za odločanje v zvezi z razvojnimi usmeritvami kmetijske politike na posameznem področju javnega interesa ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja.
   
 3. Dokumenti razvojnega načrtovanja in druga gradiva, ki pomembno vplivajo na razvoj in so podlaga za oblikovanje in izvajanje CRP, so: - Strategija razvoja Slovenije 2030; - Resolucija o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021« (Uradni list RS, št. 8/20); - Resolucija o nacionalnem gozdnem programu; - Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (Uradni list RS, št. 119/21); - evropski strateški dokumenti (Evropski zeleni dogovor, Strategija Od vil do vilic, Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 in drugi).
   
 4. Udeleženci CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« so:
  • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija);
  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP).
    
 5. Okvir za oblikovanje prednostnih tem predstavljajo težišča kot širša tematska področja raziskav, ki so skladno z Resolucijo o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021« opredeljena kot strateške usmeritve in na podlagi razvojnih dokumentov iz tretjega odstavka tega sklepa povezujejo področja sektorskega delovanja ter predstavljajo skupen programski okvir za izbor in izvajanje raziskovalnih projektov.

  Težišča so:
  Težišče 1: Pametno, odporno in konkurenčno kmetijstvo, gozdarstvo in živilskopredelovalni sektor;
  Težišče 2: Varovanje okolja in trajnostno upravljanje z naravnimi viri;
  Težišče 3: Kakovost življenja, varna in zdrava hrana, krepitev gospodarske aktivnosti na podeželju;
  Težišče 4: Oblikovanje in prenos znanja in na dejstvih utemeljena politika.
   
 6. Raziskovalni projekti v okviru navedenih težišč bodo izbrani na podlagi javnih razpisov CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« po metodologiji prijavljanja, vrednotenja in financiranja projektov, ki bo omogočala čimbolj transparentno, učinkovito in koristno uporabo javnih sredstev za raziskovalno delo v funkciji uresničevanja ciljev CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«. Izvedba prvega javnega razpisa je predvidena za leto 2022, za obdobje do leta 2027 pa se bodo glede na proračunske možnosti in uspešnost javnega razpisa v letu 2022 financerji dogovorili o možnosti izvedbe nadaljnjih dveh razpisov.
   
 7. Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov v okviru Ciljnega raziskovalnega programa financiranja »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022 (v nadaljnjem besedilu: Javni razpis CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«) bo temeljil na strateških ciljih, opredeljenih v Resoluciji o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021« in v drugih dokumentih razvojnega načrtovanja in gradivih MKGP, ter v skladu s Strategijo Republike Slovenije 2030.
   
 8. Raziskovalni projekti bodo v okviru navedenih težišč izbrani na podlagi javnih razpisov CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v skladu s Pravilnikom o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11, 6/12 in 186/22 - ZZrID) (v nadaljevanju: Pravilnik o CRP) in Metodologijo ocenjevanja in izbora prijav na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«, kar omogoča transparentno, učinkovito in koristno uporabo javnih sredstev za raziskovalno delo v funkciji uresničevanja ciljev CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«.

  Usmeritve za določitev raziskovalnih prioritet razpisov na posameznih težiščih izhajajo iz prednostnih programskih usmeritev Resolucije o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021« ter drugih sektorskih strateških dokumentov. V okviru težišč se glede na skupne razvojne cilje in glede na pristojnosti resorja pri uresničevanju teh ciljev oblikujejo in razpišejo prednostne teme CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« kot podlaga za izbiro raziskovalnih projektov.

  Prednostne teme morajo biti oblikovane tako, da se nanašajo na ključne razvojne probleme na področju, ki ga zajema težišče, in za reševanje katerega je potrebno zagotoviti raziskovalno podporo.
   
 9. Naloge koordinatorja CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« izvaja MKGP. Izvajalec nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« je agencija, ki v okviru teh nalog izvaja tudi naloge, ki so vezane na pripravo in izvedbo razpisa CRP. Te naloge agencija izvaja na podlagi Pravilnika o CRP in Usmeritev za pripravo javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022 (v nadaljnjem besedilu: usmeritve), ki so podlaga in okvir za pripravo in izvedbo razpisa in ki jih na podlagi nabora predlogov prednostnih tem za izvedbo posameznega javnega razpisa skupaj sprejmeta MIZŠ in MKGP.

  Usmeritve vključujejo osnovne elemente:
  • okvirni obseg sredstev, ki jih za izvedbo javnega razpisa CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« zagotavljajo MKGP in agencija ter
  • tematske sklope v okviru težišč.
    
 10. Okvirni obseg sredstev za Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022 s trajanjem projektov od enega do največ treh let je 5.400.000,00 EUR, skladno s proračunskimi možnostmi.

  Stroški, ki bodo nastali v zvezi z oblikovanjem in postopkom izvedbe CRP, bodo poravnani skladno s Pravilnikom o financiranju sodelovanja zunanjih sodelavcev v postopkih ocenjevanja raziskovalne dejavnosti št. 007-6/2012-1 in nasl. z dne 5. 10. 2012, ki ga je sprejela agencija.
   
 11. Sredstva za izvajanje CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« bosta zagotavljala MKGP in agencija iz proračunskih sredstev za ta namen. Delež sredstev, ki ga bo iz svojega proračuna zagotavljala agencija, predstavlja največ 50 % skupnih sredstev za izvedbo programa CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«. Vsi projekti v okviru CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« so sofinancirani iz sredstev agencije pod pogojem, da je interes za izvedbo teh projektov izkazan z deležem financiranja s strani MKGP.
   
 12. Agencija sofinancira izbrane izvajalce s sredstvi, ki jih s strani MIZŠ pridobi na podlagi redne letne pogodbe o financiranju programa dela agencije.
   
 13. Projekti izbranih izvajalcev se financirajo na podlagi pogodbe, sklenjene skladno z določbami Pravilnika o CRP.
   
 14. Postopek oblikovanja razpisa in postopek izbora projektov na podlagi razpisa vodi Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« (v nadaljnjem besedilu: Programski svet CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«).
   
 15. Programski svet CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« sestavlja devet (9) članov.

  Člane Programskega sveta CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« imenuje minister, pristojen za znanost, na predlog MKGP in na predlog agencije. Predsednik Programskega sveta CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« je predstavnik koordinatorja CRP (to je MKGP) in je imenovan na njegov predlog. Člani in predsednik so imenovani za obdobje štirih (4) let.
   
 16. Naloge Programskega sveta CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« so:
  • sprejema prioritetne teme za potrebe javnih razpisov CRP;
  • sprejme metodologijo;
  • sprejme seznam ocenjevalcev;
  • določi člane Programskega sveta CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«, ki so v okviru CRP zadolženi za posamezno težišče CRP;
  • v skladu z metodologijo sodeluje v postopku ocenjevanja in izbora prijav ter pripravlja predloge finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav po posameznih težiščih CRP;
  • sprejme predlog seznama izbranih in neizbranih prijav skupaj s predlogom deleža sredstev za izvedbo izbranih projektov z navedbo sredstev posebej za agencijo in posebej za MKGP;
  • razpravlja o vsebinskih in strokovnih vprašanjih, vezanih na uresničevanje ciljev CRP in na raziskovalne projekte, s katerimi se CRP izvaja;
  • opravlja druge naloge, določene s pravilnikom CRP.
    
 17. Način dela Programskega sveta CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« določa poslovnik, ki ga sprejme Programski svet CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« na prvi seji z večino glasov navzočih članov.
   
 18. Sedež Programskega sveta CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« je na agenciji, ki zagotavlja tudi sekretarja Programskega sveta CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«.
   
 19. Agencija ob upoštevanju določb tega Sklepa izvede Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022.

 

Datum: 8. 4. 2022
 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
dr. Simona Kustec,
ministrica
Številka zadeve: 631-9/2022/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Podgoršek,
minister
Številka zadeve: 631-8/2022/3

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
dr. Mitja Lainščak,
v. d. direktorja
Številka zadeve: 6316-4/2022-1