Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 15. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12) in v skladu s Sklepi o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri«« v obdobju 2011 do 2020, z dne 8. 6. 2011, 3. 2. 2014, 31. 5. 2016, 24. 5. 2018 in 9. 6. 2020, ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme

Usmeritve za pripravo javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020

 

I.

Usmeritve za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020 (v nadaljnjem besedilu: Usmeritve) temeljijo na:

  • strateških ciljih opredeljenih v sektorskih dokumentih: Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva, Resoluciji o nacionalnem gozdnem programu, Strategiji prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam in predstavljajo okvir za določitev vsebinskih prioritet Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020 (v nadaljevanju: razpis CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« 2020);
  • Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije (RISS), ki predstavlja temeljni dokument za izvedbo razvojne politike na področju raziskovalne dejavnosti.

II.

Osnovni namen CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« je, z izvajanjem raziskovalnih projektov v okviru tega programa, nuditi ustrezno raziskovalno podporo sektorju za izvajanje temeljnih razvojnih nalog, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, prehrana in podeželje so področja posebnega družbenega pomena, ki prispevajo h kvaliteti življenja in ekonomski učinkovitosti, okoljskemu ter socialnemu ravnovesju.

Ker je osnovni namen CRP oblikovanje raziskovalnih podlag za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju razvojnih politik javnega interesa ter spremljanju in nadziranju njihovega izvajanja, je predmet razpisa CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« 2020 določen s prioritetnimi vsebinami v okviru štirih težišč CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« 2020, in sicer:
 

1. Težišče: Prehranska varnost Slovenije

Tematski sklopi:

1.1. Zdravstveno varstvo rastlin

1.2. Zdravstveno varstvo živali

1.3. Semenarstvo

1.4. Politika kakovosti

1.5. Trajnostna preskrba s hrano

1.6. Krožno gospodarstvo

 

2. Težišče: Konkurenčnost proizvodnje hrane in obnovljivih naravnih virov

Tematski sklopi:

2.1. Živinoreja

2.2. Gozdarstvo

2.3. Biogospodarstvo

 

3. Težišče: Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri

Tematski sklopi:

3.1. Kmetijstvo in upravljanje naravnih virov

3.2. Dobrobit živali

3.3. Gojenje gozdov

3.4. Varstvo gozdov

3.5. Ribištvo

 

4. Težišče: Razvoj podeželja

Tematski sklopi:

4.1. Socialni vidiki razvoja podeželja

4.2. Turizem na podeželju

4.3. Lovstvo

Predmet razpisa s temami po posameznih tematskih sklopih in v skladu s temi Usmeritvami sprejme Programski svet CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« (v nadaljnjem besedilu: Programski svet).
 

III.

Skupna okvirna vrednost razpisa za celotno obdobje trajanja projektov je 4.400.000,00 EUR.

Projekti lahko trajajo od enega do največ treh let. Triletne projekte morajo prijavitelji posebej utemeljiti.
 

IV.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS) zagotavlja sredstva za vse projekte v okviru CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020 pod pogojem, da je interes za izvedbo teh projektov izkazan z deležem financiranja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Delež sredstev ARRS predvidoma ne bo presegal 50 % celotne vrednosti razpisa, pri tem pa je delež sredstev za posamezen izbran projekt lahko različen.

V.

Na podlagi ocenjenih prijav Programski svet oblikuje predlog izbora projektov. Skupna ocena izbora prijav se oblikuje na podlagi kriterijev za ocenjevanje predlogov projektov v okviru CRP:

  • relevantnosti in potencialnega vpliva predloga projekta,
  • raziskovalne oziroma razvojne kakovosti predloga projekta,
  • izvedljivosti predloga projekta.

Za navedene kriterije se v metodologiji določijo kazalci, ki se uporabljajo pri ocenjevanju prijav.

Oceno po kazalcih kriterijev izdelajo ocenjevalci, ki jih določi predlagatelj razpisanih tem.

Ocenjevanje in izbor projektov natančneje določa Metodologija ocenjevanja in izbora prijav za (so)financiranje CRP (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), ki jo na podlagi teh Usmeritev sprejme Programski svet.

Metodologija, ki vključuje predvsem:

  • kazalce in merila za ugotavljanje uspešnosti prijave po navedenih kriterijih ter
  • postopek ocenjevanja in izbora prijav, je obvezni sestavni del razpisne dokumentacije.
     

VI.

Te Usmeritve začnejo veljati naslednji dan po podpisu, uporabljajo pa se za pripravo razpisa v letu 2020.

 

Številka: 631-1/2020/7
Datum: 9. 6. 2020

 

Dr. Simona Kustec,
ministrica