Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 15. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11  in 6/12) in v skladu s Sklepom o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19«, z dne 29. 6. 2020, ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme

Usmeritve za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« v letu 2020

 

I.

Usmeritve za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« v letu 2020 (v nadaljnjem besedilu: Usmeritve) temeljijo na:

 • Strategiji razvoja Slovenije 2030 (Vlada Republike Slovenije, 7. december 2017),
 • Resoluciji o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11),
 • Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19),
 • Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
 • Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 59/19) in
 • Zakonu o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15).

II.

 

Temeljni namen Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« (v nadaljnjem besedilu: CRP COVID-19) je oblikovanje raziskovalnih podlag za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju razvojnih politik javnega interesa ter spremljanju in nadziranju njihovega izvajanja.

Namen oblikovanja CRP COVID-19 je priprava strokovnih podlag za zaščito in varovanje zdravja prebivalcev Republike Slovenije, sprejemanje učinkovitih, varnih, predvsem pa sorazmernih ukrepov varovanja zdravja ter usklajeno delovanje vseh deležnikov v sistemu preprečevanja in obvladovanja COVID-19 v Sloveniji.

Namen je tudi razviti zdravilo in cepivo, ki bi bila primerna in učinkovita proti SARS-Cov-2, hkrati pa bi bila podobna tehnologija uporabna tudi za terapijo drugih sorodnih virusov, kot sta SARS-CoV ali MERS-CoV oz. morebitnih drugih (podobnih) groženj v prihodnosti.

Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa CRP COVID-19 v letu 2020 (v nadaljnjem besedilu: razpis CRP COVID-19) je določen s prioritetnimi vsebinami v okviru Težišča 1 izmed petih težišč, ki so v Strategiji razvoja Slovenije 2030 opredeljena kot strateške usmeritve.

 

III.

Vsebinske prioritete, prikazane v tematskih sklopih v okviru Težišča 1, ki so skladne z razvojnimi cilji Strategije razvoja Slovenije 2030 in se povezujejo s strateškimi usmeritvami, so določene na podlagi predlogov udeležencev: Ministrstva za zdravje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MZ) in Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MORS), v skladu z njihovimi dokumenti razvojnega načrtovanja in drugih gradiv, ki pomembno vplivajo na razvoj in so podlaga za oblikovanje in izvajanje CRP COVID-19.

Prednostne teme MZ in MORS v Težišču 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba predstavljata naslednja tematska sklopa  izmed 12 tematskih sklopov:
 

1.1. Zdravo in aktivno življenje,
1.11. Varna in globalno odgovorna Slovenija.

V skladu s temi Usmeritvami sprejme Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« (v nadaljnjem besedilu: Programski svet CRP COVID-19) predmet razpisa CRP COVID-19 s temami po posameznih tematskih sklopih.

IV.

Skupna okvirna vrednost razpisa CRP COVID-19 za celotno obdobje trajanja projektov je 1.240.000,00 EUR.

Projekti lahko trajajo od enega do največ treh let. Triletne projekte morajo prijavitelji posebej utemeljiti.

V.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) zagotavlja sredstva za vse projekte v okviru CRP COVID-19 v letu 2020 pod pogojem, da je interes za izvedbo teh projektov izkazan z deležem financiranja na strani MZ in MORS.

Delež sredstev agencije predvidoma ne bo presegal 50 % celotne vrednosti razpisa CRP COVID-19, pri tem pa je delež sredstev za posamezen izbran projekt lahko različen.
 

VI.

Kriteriji za ocenjevanje predlogov projektov v okviru razpisa CRP COVID-19 so: 

 • relevantnost in potencialni vpliv predloga projekta,
 • raziskovalna oziroma razvojna kakovost predloga projekta,
 • izvedljivost predloga projekta.

Ocenjevanje in izbor projektov natančneje določa Metodologija ocenjevanja in izbora prijav za (so)financiranje CRP COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), ki jo na podlagi teh Usmeritev sprejme Programski svet CRP COVID-19.

Metodologija vključuje predvsem:

 • kazalce in merila za ugotavljanje uspešnosti prijave po navedenih kriterijih in
 • postopek ocenjevanja in izbora prijav.

Oceno po kazalcih in merilih izdelajo ocenjevalci, ki jih določi predlagatelj razpisanih tem.

Na podlagi ocenjenih prijav Programski svet CRP COVID-19 oblikuje predlog izbora projektov.

Metodologija je obvezni sestavni del razpisne dokumentacije.
 

VII.

Te Usmeritve začnejo veljati naslednji dan po podpisu, uporabljajo pa se za pripravo razpisa CRP COVID-19 v letu 2020.

 

Številka: 631-8/2020/4
Datum:   29. 6. 2020

 

Prof. dr. Simona Kustec Lipicer,
ministrica