Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 15. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12) in v skladu s Sklepom o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019, številka 631-10/2019/12, z dne 16. 4. 2019, minister za izobraževanje, znanost in šport sprejme

Usmeritve za pripravo Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019

I.

Usmeritve za pripravo javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019  (v nadaljnjem besedilu: usmeritve) temeljijo na:

-       Strategiji razvoja Slovenije 2030 (Vlada Republike Slovenije, 7. december 2017),

-       Resoluciji o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11),

-       Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19),

-       Strateških ciljih opredeljenih v dokumentih, in sicer:

Zakonu o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17), Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18), Zakonu o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (MKPI) (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/08), Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17), Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18), Zakonu o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15)), Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Pravilih Pakta stabilnosti in rasti (SGP) (https://ec.europa.eu/info/node/4287/), Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 (Vlada Republike Slovenije, 5. oktober 2017), Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), EU pravil državnih pomoči; Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014 str. 1), spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20.6.2017, str. 1), Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Uredbi o obmejnih problemskih območjih (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17), Uredbi o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15), Uredbi o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18),Slovenski Strategiji pametne specializacije, S4 (Vlada Republike Slovenije, 2015), Slovenski industrijski politiki, SIP (Vlada Republike Slovenije, 6. februar 2013),Zakonu o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resoluciji o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (ReNPŠ14–23) (Uradni list RS, št. 26/14), Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 11/18),Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L), Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17), Pravilniku o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12 in30/18), Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP), Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/07, 70/08, 5/11, 56/14, 66/15, 47/17 in 24/18), Družinskem zakoniku (Uradni list RS, št. 15/17 in 21/18 – ZNOrg), Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17), Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17),Digitalni Sloveniji 2020 - Strategije razvoja informacijske družbe do leta 2020 (Vlada Republike Slovenije, marec 2016), Resoluciji o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11), Resoluciji o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list RS, št. 41/11),Zakonu o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), European Reference Framework for Key Competences in Lifelong Learning,Opening up Education: Innovative teaching and learning for all through new Technologies and Open Educational Resources, 2013, Europeana for Education and Learning (Policy Recommendations), maj 2015, 72. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), 32.a členu Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 30. členu Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 100/13),Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/10),Zakonu o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 77/17),Pravilniku o usmerjanju in nadzoru policije (Ur. list RS, št. 51/13), Zakonu o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11),Zakonu o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/11, Pravilniku o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/11),Zakonu o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš), Deklaraciji o zunanji politiki Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 53/15), Strategiji zunanje politike Republike Slovenije (MZZ, 2015), Strategiji razvoja javne uprave 2015 – 2020 (Vlada Republike Slovenije, 29. april 2015), Akcijskem načrtu elektronskega poslovanja javne uprave od 2010 do 2015 (AN SREP) (Vlada Republike Slovenije, 8. april 2010), Strategiji kibernetske varnosti Republike Slovenije (Vlada Republike Slovenije, februar 2016),Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04), Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020) (Vlada Republike Slovenije, 9. 4. 2015),Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18), Odloku o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07), Zakonu o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/96), Uredbe (EU) št. 511/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o ukrepih za izpolnjevanje obveznosti uporabnikov iz Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, v Uniji, Izvedbeni Uredbi Komisije (EU) 2015/1866 z dne 13. oktober 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 511/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede registra zbirk, spremljanja izpolnjevanja obveznosti uporabnikov in najboljših praks, Uredbi o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za izpolnjevanje obveznosti uporabnikov iz Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, v Uniji (Uradni list RS, št. 22/17), Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18),Zakonu o ratifikaciji protokolov o izvajanju alpske konvencije (MPIAK, uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 28/03),Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18),Zakonu o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1) (Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17 – ZAID), Zakonu o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS) (Uradni list RS, št. 25/14 in 61/17 – ZAID), Zakonu o evidentiranju nepremičnin (ZEN) (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID in 7/18), Zakonu o evidentiranju državne meje s Hrvaško (ZEDMRH) (Uradni list RS, št. 69/17),Zakon o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št. 69/17) Zakonu o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), Strategiji pravosodja 2020 (Vlada Republike Slovenije, 19. julij 2012), Zakonu o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US in 10/17), Pravilniku o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 49/17), Akcijskem programu za invalide 2014-2021 (API) (Vlada Republike Slovenije, 9. 1. 2014), Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), sedmi alineji prvega odstavka 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT,61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),Kohezijski politiki http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja, posebej Uredba o skupnih določbah - Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,Strategiji odnosov Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Vlada Republike Slovenije, št. 53000-4/2016/4 z dne 5. 5. 2016), Zakonu o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZORSSZNM) (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10),Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Uradni list RS, št. 23/08),Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Uradni list RS, št. 23/08) Zakonu o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), Okvirju EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do 2020 (UL EU, Svet EU, 2011), Nacionalnem programu ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021, št. 09501-5/2016/16/11 z dne 25. 5. 2017, Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a), Zakonu o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg), Mednarodni konvenciji za odpravo vseh oblik rasne diskriminacije in Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/92, 9/93, 5/99, 9/08, 13/11, 9/13 in 5/17)), Zakonu o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A in 33/16 – ZVarD), Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg) Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), Zakonu o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17),Resoluciji o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 (Uradni list RS, št. 39/13),Zakonu o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg), Strategiji razvoja prometa v Republiki Sloveniji (Vlada Republike Slovenije, 29. 7. 2015), Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/16), in 67. členu Zakona o motornih vozilih (ZMV-1) (Uradni list RS, št. 75/17).

II.

Osnovni namen Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« je oblikovanje raziskovalnih podlag za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju razvojnih politik javnega interesa ter spremljanju in nadziranju njihovega izvajanja. Predmet javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je določen s prioritetnimi vsebinami v okviru  petih težišč CRP 2019, ki so v Strategiji razvoja Slovenije 2030 opredeljena kot strateške usmeritve.

Udeleženci CRP 2019 so:

-          Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija),

-          Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ),

-          Ministrstvo za finance (v nadaljnjem besedili: MF),

-          Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo(v nadaljnjem besedilu: MGRT),

-          Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ),

-          Ministrstvo za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: MJU),

-          Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: MK),

-          Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: MNZ),

-          Ministrstvo za zunanje zadeve (v nadaljnjem besedilu: MZZ),

-          Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP),

-          Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP),

-          Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MOP GURS),

-          Ministrstvo za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: MP),

-          Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ),

-          Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: SVRK),

-          Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (v nadaljnjem besedilu: USZS),

-          Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: MZ URSK),

-          Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti (v nadaljnjem besedilu: UN),

-          Zagovornik načela enakosti (v nadaljnjem besedilu: ZNE),

-          Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: AVP).

 

Težišča so:

Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,

Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,

Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje,

Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje,

Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

 

III.

Vsebinske prioritete, prikazane v tematskih sklopih po posameznih težiščih, ki so skladne z razvojnimi cilji Strategije razvoja Slovenije 2030, ki se povezujejo s strateškimi usmeritvami, so določene na podlagi predlogov udeležencev MDDSZ, MF, MGRT, MIZŠ, MJU, MK, MNZ, MZZ, MOP, MKGP, MOP GURS, MP, MZ, SVRK, USZS, MZ URSK, UN, ZNE in AVP, v skladu z njihovimi dokumenti razvojnega načrtovanja in drugih gradiv, ki pomembno vplivajo na razvoj in so podlaga za oblikovanje in izvajanje CRP.

Tematski sklopi v okviru posameznih težišč so naslednji:

1. Zdravo in aktivno življenje,

2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo,

3. Dostojno življenje za vse,

4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete,

5. Gospodarska stabilnost,

6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor,

7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta,

8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo,

9. Trajnostno upravljanje naravnih virov,

10. Zaupanja vreden pravni sistem,

11. Varna in globalno odgovorna Slovenija,

12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve.

 

Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba

Tematski sklopi:
 

1.1. Zdravo in aktivno življenje
1.2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
1.3. Dostojno življenje za vse
1.4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete
1.7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta
1.8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo
1.9. Trajnostno upravljanje naravnih virov
1.10. Zaupanja vreden pravni sistem
1.11. Varna in globalno odgovorna Slovenija

 

Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse

Tematski sklopi:
 

2.2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
2.5. Gospodarska stabilnost
2.6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor
2.7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta
2.8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo
2.9. Trajnostno upravljanje naravnih virov
2.10. Zaupanja vreden pravni sistem
2.11. Varna in globalno odgovorna Slovenija
2.12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve

 

Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje

Tematski sklopi:
 

3.1. Zdravo in aktivno življenje
3.2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
3.4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete
3.6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor
3.7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta
3.8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo
3.12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve

 

Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje

Tematski sklopi:
 

4.1. Zdravo in aktivno življenje
4.8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo
4.9. Trajnostno upravljanje naravnih virov
4.11. Varna in globalno odgovorna Slovenija

 

Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja

Tematski sklopi:
 

5.3. Dostojno življenje za vse
5.5. Gospodarska stabilnost
5.6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor
5.10. Zaupanja vreden pravni sistem
5.11. Varna in globalno odgovorna Slovenija
5.12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve

 Predloge prednostnih tem po posameznih tematskih sklopih v skladu s temi Usmeritvami sprejme Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019«.
 

IV.

Okvirni obseg sredstev za Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019«, s trajanjem projektov do največ 3 leta, je 3.615.000,00 EUR, skladno s proračunskimi možnostmi.

Stroški, ki bodo nastali v zvezi z oblikovanjem in postopkom izvedbe CRP, bodo poravnani skladno s Pravilnikom o financiranju sodelovanja zunanjih sodelavcev v postopkih ocenjevanja raziskovalne dejavnosti št. 007-6/2012-1 z dne 5.10. 2012 in nasl., ki ga je sprejela agencija.

V.

Za vse projekte v okviru CRP 2019 zagotavlja sredstva agencija pod pogojem, da je interes za izvedbo teh projektov izkazan z deležem financiranja s strani MDDSZ, MF, MGRT, MIZŠ, MJU, MK, MNZ, MZZ, MOP, MKGP, MOP GURS, MP, MZ, SVRK, USZS, MZ URSK, UN, ZNE in AVP.

Delež sredstev, ki ga bo iz svojega proračuna zagotavljala agencija, predstavlja največ 50 % skupnih sredstev za izvedbo programa »CRP 2019«.

VI.

Te Usmeritve začnejo veljati z dnem podpisa.

 

 

Številka:  631-10/2019/13
Datum:    16. 4. 2019
 

Dr. Jernej Pikalo,
minister