Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 15. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12), Sklepa o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019, številka 631-10/2019/12, z dne 16. 4. 2019, Sklepa o spremembi Sklepa o Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019, številka 631-10/2019/12 z dne 16. 4. 2019, številka 631-10/2019/15, z dne 20. 5. 2019, ter v skladu s sklepom Programskega sveta Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019«, na 1. seji, dne 16. 5. 2019 in predlogom Ministrstva za zunanje zadeve, z dne 16. 5. 2019, minister za izobraževanje, znanost in šport sprejme

Usmeritve o spremembi Usmeritev za pripravo Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019, številka 631-10/2019/13 z dne 16. 4. 2019

I.

Usmeritve za pripravo javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu številka 631-10/2019/13, z dne 16. 4. 2019, se spremenijo tako, da se v prvem odstavku IV. točke znesek »3.615.000,00 EUR« nadomesti z zneskom »3.625.000,00 EUR«.

II.

Te Usmeritve začnejo veljati z dnem podpisa.
 

Številka zadeve: 631-10/2019/16
Datum: 20. 5. 2019


Dr. Jernej Pikalo,

minister