Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17), Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18), Zakona o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (MKPI) (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/08), Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17), Zakona o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18), Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15)), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Pravil Pakta stabilnosti in rasti (SGP) (https://ec.europa.eu/info/node/4287/), Strategije razvoja Slovenije 2030 (Vlada Republike Slovenije, 7. december 2017), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 (Vlada Republike Slovenije, 5. oktober 2017), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), EU pravil državnih pomoči; Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014 str. 1), spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20.6.2017, str. 1), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Uredbe o obmejnih problemskih območjih (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18), Slovenske Strategije pametne specializacije, S4 (Vlada Republike Slovenije, 2015), Slovenske industrijske politike, SIP (Vlada Republike Slovenije, 6. februar 2013), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (ReNPŠ14–23) (Uradni list RS, št. 26/14), Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 11/18), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17), Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12 in 30/18), Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP), Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/07, 70/08, 5/11, 56/14, 66/15, 47/17 in 24/18), Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 21/18 – ZNOrg), Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17), Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), Digitalne Slovenije 2020 - Strategije razvoja informacijske družbe do leta 2020 (Vlada Republike Slovenije, marec 2016), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11), Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list RS, št. 41/11), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), European Reference Framework for Key Competences in Lifelong Learning, Opening up Education: Innovative teaching and learning for all through new Technologies and Open Educational Resources, 2013, Europeana for Education and Learning (Policy Recommendations), maj 2015, 72. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), 32.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 30. člena Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 100/13), Resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/10), Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 77/17), Pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije (Ur. list RS, št. 51/13), Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11), Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/11, Pravilnika o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/11), Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš), Deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 53/15), Strategije zunanje politike Republike Slovenije (MZZ, 2015), Strategije razvoja javne uprave 2015 – 2020 (Vlada Republike Slovenije, 29. april 2015), Akcijskega načrta elektronskega poslovanja javne uprave od 2010 do 2015 (AN SREP) (Vlada Republike Slovenije, 8. april 2010), Strategije kibernetske varnosti Republike Slovenije (Vlada Republike Slovenije, februar 2016), Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04), Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020) (Vlada Republike Slovenije, 9. 4. 2015), Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18), Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07), Zakona o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/96), Uredbe (EU) št. 511/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o ukrepih za izpolnjevanje obveznosti uporabnikov iz Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, v Uniji, Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/1866 z dne 13. oktober 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 511/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede registra zbirk, spremljanja izpolnjevanja obveznosti uporabnikov in najboljših praks, Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za izpolnjevanje obveznosti uporabnikov iz Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, v Uniji (Uradni list RS, št. 22/17), Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18), Zakona o ratifikaciji protokolov o izvajanju alpske konvencije (MPIAK, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 28/03), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1) (Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17 – ZAID), Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS) (Uradni list RS, št. 25/14 in 61/17 – ZAID), Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN) (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID in 7/18), Zakona o evidentiranju državne meje s Hrvaško (ZEDMRH) (Uradni list RS, št. 69/17), Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), Strategije pravosodja 2020 (Vlada Republike Slovenije, 19. julij 2012), Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US in 10/17), Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 49/17), Akcijskega programa za invalide 2014-2021 (API) (Vlada Republike Slovenije, 9. 1. 2014), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), sedme alineje prvega odstavka 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K), Kohezijske politike http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja, posebej Uredbe o skupnih določbah -Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, Strategije odnosov Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Vlada Republike Slovenije, št. 53000-4/2016/4 z dne 5. 5. 2016), Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZORSSZNM) (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10), Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Uradni list RS, št. 23/08), Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), Okvirja EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do 2020 (UL EU, Svet EU, 2011), Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021, št. 09501-5/2016/16/11 z dne 25. 5. 2017, Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a), Zakona o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg), Mednarodne konvencije za odpravo vseh oblik rasne diskriminacije in Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/92, 9/93, 5/99, 9/08, 13/11, 9/13 in 5/17)), Zakona o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A in 33/16 – ZVarD), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17), Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 (Uradni list RS, št. 39/13), Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg), Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji (Vlada Republike Slovenije, 29. 7. 2015), Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/16), 67. člena Zakona o motornih vozilih (ZMV-1) (Uradni list RS, št. 75/17), skladno s Pozivom za posredovanje predlogov prednostnih raziskovalnih tem za pripravo Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019«, z dne 25. 1. 2019 ter na podlagi 6. in 7. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12), minister za izobraževanje, znanost in šport sprejme

Sklep o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019


 

ki določa obliko in način izvedbe ter financiranja Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019 (v nadaljevanju: CRP 2019), in sicer:

 1. Cilj izvajanja in financiranja CRP 2019 je z izvajanjem usmerjenih raziskovalnih projektov v okviru tega programa nuditi ustrezno raziskovalno podporo vladi za temeljne razvojne naloge, ki so nujne za izboljšanje razvoja Slovenije. CRP 2019 predstavlja pomemben instrument povezovanja potreb države in raziskovalne sfere na posebej določenih prednostnih temah, ki so pomembne za odločanje v zvezi z razvojnimi politikami na posameznem področju javnega interesa ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja.
 1. Udeleženci CRP 2019 so:

-          Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija),

-          Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ),

-          Ministrstvo za finance (v nadaljnjem besedili: MF),

-          Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo(v nadaljnjem besedilu: MGRT),

-          Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ),

-          Ministrstvo za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: MJU),

-          Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: MK),

-          Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: MNZ),

-          Ministrstvo za zunanje zadeve (v nadaljnjem besedilu: MZZ),

-          Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP),

-          Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP),

-          Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MOP GURS),

-          Ministrstvo za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: MP),

-          Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ),

-          Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: SVRK),

-          Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (v nadaljnjem besedilu: USZS),

-          Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: MZ URSK),

-          Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti (v nadaljnjem besedilu: UN),

-          Zagovornik načela enakosti (v nadaljnjem besedilu: ZNE),

-          Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: AVP)

 1. Namen oblikovanja CRP.

Pri MDDSZ je namen oblikovanja CRP 2019 pridobitev informacij in predlogov za ustrezno načrtovanje politike zaposlovanja in štipendiranja nadarjenih v prihodnosti; pridobitev informacij o ključnih dejavnikih, ki bodo vplivali na življenje invalidov s ciljem ustreznega načrtovanja invalidske politike v prihodnosti ter v skladu s Konvencijo o pravicah invalidov in Zakonom o izenačevanju možnosti invalidov zagotoviti bazo dostopnosti objektov v javni rabi ter standardov za zagotavljanje dostopa brez ovir. 

Pri MF je namen oblikovanja CRP 2019 zagotovitev srednjeročne uravnoteženosti javnih financ in ustreznega odziva javnih financ.

Pri MGRT je namen oblikovanja CRP 2019 neposredna podpora za uresničevanje Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 in priprava ustreznih ukrepov na področju politike kadrov v turizmu; vzpostavitev sistema koordiniranega nastopa nosilcev ekonomske politike v zgodnji recesijski fazi gospodarskega cikla z namenom preprečitve prezadolženosti in nelikvidnosti gospodarstva; nadgradnja regionalne politike s sistemsko rešitvijo za obmejna problemska območja po načelih več nivojskega upravljanja; podpora za uresničevanje cilja 8 Strategije razvoja Slovenije 2030, podpora oblikovanju industrijske politike ter priprava ustreznih ukrepov za pospeševanje prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo.

Pri MIZŠ je namen CRP 2019 oblikovanje raziskovalnih podlag za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju razvojnih politik, ukrepov in aktivnosti na področju vzgoje in izobraževanja ter znanosti.

Pri MJU je namen oblikovanja CRP 2019 strokovno preveriti izvajanje tistih določb Zakona o financiranju občin, ki opredeljujejo lastne vire občin. Analiza bo podlaga za morebitne korekcije normativnih podlag in bo hkrati prispevala k uresničevanju Evropske listine lokalne samouprave v delu, ki državam članicam Sveta Evrope nalaga, da morajo biti viri občin sorazmerni z njihovimi nalogami in pristojnostmi. 

Pri MK je namen oblikovanja CRP 2019 preučiti različne vidike vključevanja digitalizirane kulturne dediščine v izobraževalne procese na različnih stopnjah izobraževanja ter popisati, analizirati in ovrednotiti primarne in razpoložljive sekundarne vire slovenskih raziskovalcev o »Posoškem staroverstvu«, ki vključujejo vsaj področja zgodovine, religiologije in etnologije (in varovanja kulturne dediščine). 

Pri MNZ je namen oblikovanja CRP 2019 spodbuditi znanstveni prispevek k nadaljnji krepitvi sistema nacionalne varnosti, katerega stebra sta tudi državna in privatna policija. Slovenska policija zagotavlja visoko stopnjo javne varnosti vsem ljudem, poleg nje pa so za specifične varnostne storitve posameznikom proti plačilu na voljo še zasebna varnostna podjetja in detektivi, ki sodijo v t.i. privatno policijo. Prek raziskovalnih projektov notranje ministrstvo pridobiva relevantne informacije za nadaljnji razvoj sistemov in reguliranih storitev iz svoje pristojnosti in tako bolj učinkovito vpliva na prilagajanje delovanja policije in drugih varnostnih subjektov sodobnim izzivom, okoliščinam in nenazadnje pričakovanjem javnosti in posameznikov glede različnih vidikov varnosti v Sloveniji.

Pri MZZ je namen oblikovanja CRP 2019 raziskati področje umetne inteligence za potrebe priprave takih javnih politik in mednarodnih stališč Republike Slovenije, ki bi prispevala k uporabi tehnologij umetne inteligence v korist prebivalcev Slovenije in širše ter se izogniti morebitnim nevarnostim in pastem te tehnologije. Ciljni razvojni program bo hkrati eden od pomembnih prispevkov za dejavno vključitev področja umetne inteligence med prioritete predsedovanja Slovenije Evropski uniji, ki bo potekalo v drugi polovici leta 2021.

Pri MOP in MKGP je namen oblikovanja CRP 2019 ohranjanje narave, varstvo biotske raznovrstnosti, sanacijski ukrepi in varstvo okolja na področju ravnanja z odpadki, ter okrepitev trajnostnega prostorskega razvoja s celovitim prostorskim načrtovanjem in upravljanjem prostora.

Pri MOP GURS je namen oblikovanja CRP 2019 povezovati znanje uprave, akademskega sektorja in javnih razvojnih inštitucij, pri čemer skušajo slediti Strategiji razvoja Slovenije 2030, predvsem v prostorskem in okoljskem delu aktivnosti. Geodetske storitve so del e-uprave, prostorski podatki pa del odprtih podatkov javnega sektorja. Geodetska uprava Republike Slovenije skrbi za kakovost in nadzor storitev ter podatkov, zato ima s tem neposredni vpliv na kakovost življenja državljanov in delovanje gospodarstva. Hkrati mora podatke distribuirati do uporabnikov, pri čemer se mora trajno ohranjati kakovost tako na virtualni strani storitev (podatki, procesi) kot na njihovi materializaciji (geodetska znamenja in omrežja). Geodezija in geoinformatika na splošno sta znanosti z eno najkrajših razpolovnih dob znanja in podvržena hitremu tehnološkemu napredku. Zato mora tudi Geodetska uprava Republike Slovenije slediti razvoju tehnologij, ki temeljito spreminjajo storitve, infrastrukturo, podatke in poslovne modele delovanja tako v podjetniškem, kot v javnem sektorju.

Pri MP so namen oblikovanja CRP 2019 učinkoviti civilni sodni postopki in sistemski pristop k ureditvi dveh pomembnih vprašanj na področju nepremičnin in investicij pravosodnih organov, in sicer vprašanja enakih možnosti za funkcionalno ovirane osebe in vprašanja sistematičnega nabora podatkov o nepremičninah v upravljanju ministrstva in v uporabi pravosodnih organov.

Pri MZ je namen oblikovanja CRP 2019 priprava strokovnih podlag za strateške usmeritve za povečanje učinkovitosti ukrepov na področju varovanja in krepitve zdravja, optimizacijo zdravstvene oskrbe ter sledenje učinkov implementiranih politik. Opredeljeni cilji vključujejo področje javnega zdravja in zdravstvene oskrbe obenem pa temeljijo na področnih strategijah.

Pri SVRK je namen oblikovanja CRP 2019 vzpostavitev sistema presoje učinkovitosti razvojnih grozdov (strateških razvojnih inovacijskih partnerstev – SRIP), kar neposredno podpira cilje v točkah a) do e) Strategije razvoja Slovenije 2030 v poglavju 6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor.

Pri USZS je namen oblikovanja CRP 2019 oblikovanje znanstvenih besedil na temo delovanja slovenske antropologinje dr. Branislave Sušnik v Paragvaju ob obhajanju 100-letnice njenega rojstva – vključno s primerjalnimi deskripcijami in analizami vloge drugih znanstvenikov in raziskovalcev slovenskega rodu v Južni Ameriki in raziskava preteklosti in trenutnega stanja znotraj slovenske narodne skupnosti na območjih hrvaških občin Novigrad, Brtonigla, Umag, Buje, Grožnjan, Oprtalj, Buzet, Lanišče, Lupoglav (Istrska županija) ter Matulji, Kastav, Viškovo, Klana (Primorsko-Goranska županija) - z etnološkega, zgodovinskega, lingvističnega in sociološkega vidika. 

Pri MZ URSK je namen oblikovanja CRP 2019 ugotavljanje izpostavljenosti in obremenjenosti snovem v okolju in priprava ustreznih ukrepov za zmanjševanje tveganja za človekovo zdravje in okolje.

Pri UN je namen oblikovanja CRP 2019 pridobiti kvalitativni vpogled v probleme in ovire, ki prebivalcem romskih naselij onemogočajo ali otežujejo doseganje razmer za dostojno življenje in povzročajo njihovo socialno izključenost, in pripraviti priporočila za pripravo strateškega okvirja in ukrepov programa ukrepov na podlagi 6. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) po letu 2021.

Pri ZNE je namen oblikovanja CRP 2019 priprava predlogov strokovnih podlag za načrtovanje strateških usmeritev oblikovanja in spremljanja ukrepov za uresničevanje načela enakosti in varstva pred diskriminacijo v skladu z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg). Cilj je primerjalno in celovito nasloviti aktualno stanje strukturne diskriminacije glede na zaščitene osebne okoliščine in različna področja življenja ter podrobneje raziskati prisotnost različnih oblik diskriminacije na podlagi etničnega porekla, rase in/ali vere na izbranih področjih družbenega življenja.

Pri AVP je namen oblikovanja CRP 2019 ugotoviti ali so rehabilitacijski programi, ki jih določa Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg) in izvaja AVP, učinkoviti do mere, da se to dejansko odrazi na spremenjenem vedenju in stališčih posameznikov po zaključenih programih ter na podlagi ugotovitev pripraviti potrebne predloge sprememb področne zakonodaje, da bodo cilji, ki se jim z izvedbo rehabilitacijskih programov sledi, še bolj učinkovito doseženi; z ustrezno metodologijo zagotoviti podlago doseganja evropsko primerljivega zmanjšanja žrtev cestnega prometa. Vpliv bi bil predvsem na izboljšanje zakonodaje, na spremenjeno vedenje udeležencev v prometu, na izboljšanje/dopolnjevanje programov, ukrepov in akcij, na učinkovitejše usklajevanje in sodelovanje relevantnih subjektov ter na politični razmislek o širših družbenih določilnicah nevarnosti v cestnem prometu in o ustreznejših značilnostih želene, socialno bolj kohezivne in (zato) vsestransko varnejše družbe.Namen je izboljšanje varnosti v cestnem prometu.
 

 1. Okvir za oblikovanje prednostnih tem predstavljajo težišča kot širša tematska področja raziskav, ki so skladno s Strategijo razvoja Slovenije 2030 opredeljena kot strateške usmeritve za doseganje kakovostnega življenja in na podlagi razvojnih dokumentov udeležencev CRP povezujejo več sektorskih področij na osnovi ključnih razvojnih prioritet Republike Slovenije ter predstavljajo skupen programski okvir za izbor in izvajanje raziskovalnih projektov.

Težišča so:

Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,,

Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,

Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje,

Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje,

Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

 

Cilji težišč in področja javnega interesa, ki definirajo težišče po udeležencih CRP so razvojni cilji Slovenije iz Strategije razvoja Slovenije 2030, in sicer:

Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba
 

1.1. Zdravo in aktivno življenje
1.2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
1.3. Dostojno življenje za vse
1.4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete
1.7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta
1.8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo
1.9. Trajnostno upravljanje naravnih virov
1.10. Zaupanja vreden pravni sistem
1.11. Varna in globalno odgovorna Slovenija

 

Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse
 

2.2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
2.5. Gospodarska stabilnost
2.6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor
2.7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta
2.8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo
2.9. Trajnostno upravljanje naravnih virov
2.10. Zaupanja vreden pravni sistem
2.11. Varna in globalno odgovorna Slovenija
2.12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve

 

Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje
 

3.1. Zdravo in aktivno življenje
3.2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
3.4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete
3.6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor
3.7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta
3.8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo
3.12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve

Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje
 

4.1. Zdravo in aktivno življenje
4.8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo
4.9. Trajnostno upravljanje naravnih virov
4.11. Varna in globalno odgovorna Slovenija

 

Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja
 

5.3. Dostojno življenje za vse
5.5. Gospodarska stabilnost
5.6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor
5.10. Zaupanja vreden pravni sistem
5.11. Varna in globalno odgovorna Slovenija
5.12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve
 1. Raziskovalni projekti bodo v okviru navedenih težišč izbrani na podlagi javnega razpisa CRP 2019 v skladu s Pravilnikom o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12) (v nadaljevanju: Pravilnik o CRP) in Metodologijo ocenjevanja in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« za izvedbo javnega razpisa v letu 2019 (v nadaljnjem besedilu: metodologija), kar omogoča transparentno, učinkovito in koristno uporabo javnih sredstev za raziskovalno delo v funkciji uresničevanja ciljev CRP 2019.

V okviru težišč se, glede na skupne razvojne cilje in glede na pristojnosti posameznih udeležencev pri uresničevanju teh ciljev, oblikujejo prednostne teme CRP kot podlaga za izbiro raziskovalnih projektov.

Prednostne teme morajo biti oblikovane tako, da se nanašajo na ključne razvojne probleme na področju, ki ga zajema težišče, in za reševanje katerega je potrebno dobiti raziskovalno podporo.

 1. Naloge koordinatorja CRP 2019 izvaja MIZŠ. Izvajalec nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem CRP 2019 je agencija, ki v okviru teh nalog izvaja tudi naloge, ki so vezane na pripravo in izvedbo razpisa CRP. Te naloge agencija izvaja na podlagi Pravilnika o CRP in Usmeritev za pripravo javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019 (v nadaljnjem besedilu: usmeritve), ki so podlaga in okvir za pripravo in izvedbo razpisa in ki jih na podlagi nabora predlogov prednostnih tem udeležencev CRP: MDDSZ, MF, MGRT, MIZŠ, MJU, MK, MNZ, MZZ, MOP, MKGP, MOP GURS, MP, MZ, SVRK, USZS, MZ URSK, UN, ZNE, AVP in agencije, sprejme MIZŠ.

Usmeritve vključujejo osnovne elemente:

 • okvirni obseg sredstev, ki jih za izvedbo javnega razpisa CRP 2019 zagotavljajo MDDSZ, MF, MGRT, MIZŠ, MJU, MK, MNZ, MZZ, MOP, MKGP, MOP GURS, MP, MZ, SVRK, USZS, MZ URSK, UN, ZNE, AVP in agencije,
 • tematske sklope.
 1. Okvirni obseg sredstev za Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019 s trajanjem projektov do največ tri leta je 3.615.000,00 EUR, skladno s proračunskimi možnostmi.

Stroški, ki bodo nastali v zvezi z oblikovanjem in postopkom izvedbe CRP, bodo poravnani skladno s Pravilnikom o financiranju sodelovanja zunanjih sodelavcev v postopkih ocenjevanja raziskovalne dejavnosti št. 007-6/2012-1 in nasl., z dne 5.10. 2012, ki ga je sprejela agencija.

 1. Sredstva za izvajanje »CRP 2019« bodo zagotavljali udeleženci in agencija iz proračunskih sredstev za ta namen. Delež sredstev, ki ga bo iz svojega proračuna zagotavljala agencija, predstavlja največ 50 % skupnih sredstev za izvedbo programa »CRP 2019«. Vsi projekti v okviru »CRP 2019« so sofinancirani iz sredstev agencije, pod pogojem, da je interes za izvedbo teh projektov izkazan z deležem financiranja s strani MDDSZ, MF, MGRT, MIZŠ, MJU, MK, MNZ, MZZ, MOP, MKGP, MOP GURS, MP, MZ, SVRK, USZS, MZ URSK, UN, ZNE in AVP.
 1. Agencija sofinancira izbrane izvajalce s sredstvi, ki jih s strani MIZŠ pridobi na podlagi redne letne pogodbe o financiranju programa dela agencije.
 1. Projekti izbranih izvajalcev se financirajo na podlagi pogodbe, sklenjene skladno z določbami Pravilnika o CRP.
 1. Postopek oblikovanja razpisa in postopek izbora projektov na podlagi razpisa vodi Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« (v nadaljnjem besedilu: Programski svet CRP 2019.
 1. Programski svet CRP 2019 sestavlja petindvajset (25) članov.
 1. Člane Programskega sveta CRP 2019 imenuje minister, pristojen za znanost in sicer: dva (2) člana na predlog MDDSZ, enega (1) člana na  predlog MF, dva (2) člana na predlog MGRT, dva (2) člana na predlog MIZŠ, enega (1) člana na  predlog MJU, enega (1) člana na  predlog MK, enega (1) člana na  predlog MNZ, enega (1) člana na  predlog MZZ, dva (2) člana na predlog MOP, enega (1) člana na  predlog MKGP, enega (1) člana na  predlog MOP GURS, enega (1) člana na  predlog MP, dva (2) člana na predlog MZ, enega (1) člana na  predlog SVRK, enega (1) člana na  predlog USZS, enega (1) člana na  predlog MZ URSK, enega (1) člana na  predlog UN, enega (1) člana na  predlog ZNE, enega (1) člana na predlog AVP in enega (1) člana na predlog agencije. Predsednik Programskega sveta CRP 2019 je predstavnik koordinatorja CRP (to je MIZŠ) in je imenovan na njegov predlog. Člani in predsednik so imenovani za obdobje štirih (4) let.
 1. Naloge Programskega sveta CRP 2019 so:

-          sprejema prioritetne teme za potrebe javnih razpisov CRP;

-          sprejme metodologijo;

-          sprejme seznam ocenjevalcev;

-          določi člane Programskega sveta »CRP 2019«, ki so v okviru CRP-a zadolženi za posamezno težišče CRP;

-          v skladu z metodologijo sodeluje v postopku ocenjevanja in izbora prijav ter pripravlja predloge finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav po posameznih težiščih CRP;

-          sprejme predlog seznama izbranih in neizbranih prijav, skupaj s predlogom deleža sredstev za izvedbo izbranih projektov, z navedbo sredstev posebej za agencijo in posebej za vsakega drugega udeleženca CRP;

-          razpravlja o vsebinskih in strokovnih vprašanjih, vezanih na uresničevanje ciljev CRP in na raziskovalne projekte, s katerimi se CRP izvaja;

-          opravlja druge naloge, določene s pravilnikom CRP.

 1. Način dela Programskega sveta CRP 2019 določa poslovnik, ki ga sprejme Programski svet CRP 2019 na prvi seji z večino glasov navzočih članov.
 1. Sedež Programskega sveta CRP 2019 je na agenciji, ki zagotavlja tudi sekretarja Programskega sveta CRP 2019.
 1. Agencija ob upoštevanju določb tega Sklepa izvede Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019.

 

 

 

Številka zadeve: 631-10/2019/12

Datum: 16. 4. 2019


Dr. Jernej Pikalo,
minister