Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17), Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18), Zakona o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (MKPI) (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/08), Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17), Zakona o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18), Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15)), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Pravil Pakta stabilnosti in rasti (SGP) (https://ec.europa.eu/info/node/4287/), Strategije razvoja Slovenije 2030 (Vlada Republike Slovenije, 7. december 2017), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 (Vlada Republike Slovenije, 5. oktober 2017), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), EU pravil državnih pomoči; Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014 str. 1), spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20.6.2017, str. 1), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Uredbe o obmejnih problemskih območjih (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18), Slovenske Strategije pametne specializacije, S4 (Vlada Republike Slovenije, 2015), Slovenske industrijske politike, SIP (Vlada Republike Slovenije, 6. februar 2013), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (ReNPŠ14–23) (Uradni list RS, št. 26/14), Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 11/18), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17), Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12 in 30/18), Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP), Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/07, 70/08, 5/11, 56/14, 66/15, 47/17 in 24/18), Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 21/18 – ZNOrg), Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17), Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), Digitalne Slovenije 2020 - Strategije razvoja informacijske družbe do leta 2020 (Vlada Republike Slovenije, marec 2016), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11), Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list RS, št. 41/11), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), European Reference Framework for Key Competences in Lifelong Learning, Opening up Education: Innovative teaching and learning for all through new Technologies and Open Educational Resources, 2013, Europeana for Education and Learning (Policy Recommendations), maj 2015, 72. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), 32.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 30. člena Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 100/13), Resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/10), Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 77/17), Pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije (Ur. list RS, št. 51/13), Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11), Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/11, Pravilnika o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/11), Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš), Deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 53/15), Strategije zunanje politike Republike Slovenije (MZZ, 2015), Strategije razvoja javne uprave 2015 – 2020 (Vlada Republike Slovenije, 29. april 2015), Akcijskega načrta elektronskega poslovanja javne uprave od 2010 do 2015 (AN SREP) (Vlada Republike Slovenije, 8. april 2010), Strategije kibernetske varnosti Republike Slovenije (Vlada Republike Slovenije, februar 2016), Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04), Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020) (Vlada Republike Slovenije, 9. 4. 2015), Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18), Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07), Zakona o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/96), Uredbe (EU) št. 511/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o ukrepih za izpolnjevanje obveznosti uporabnikov iz Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, v Uniji, Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/1866 z dne 13. oktober 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 511/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede registra zbirk, spremljanja izpolnjevanja obveznosti uporabnikov in najboljših praks, Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za izpolnjevanje obveznosti uporabnikov iz Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, v Uniji (Uradni list RS, št. 22/17), Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18), Zakona o ratifikaciji protokolov o izvajanju alpske konvencije (MPIAK, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 28/03), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1) (Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17 – ZAID), Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS) (Uradni list RS, št. 25/14 in 61/17 – ZAID), Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN) (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID in 7/18), Zakona o evidentiranju državne meje s Hrvaško (ZEDMRH) (Uradni list RS, št. 69/17), Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), Strategije pravosodja 2020 (Vlada Republike Slovenije, 19. julij 2012), Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US in 10/17), Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 49/17), Akcijskega programa za invalide 2014-2021 (API) (Vlada Republike Slovenije, 9. 1. 2014), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), sedme alineje prvega odstavka 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K), Kohezijske politike http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja, posebej Uredbe o skupnih določbah -Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, Strategije odnosov Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Vlada Republike Slovenije, št. 53000-4/2016/4 z dne 5. 5. 2016), Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZORSSZNM) (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10), Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Uradni list RS, št. 23/08), Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), Okvirja EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do 2020 (UL EU, Svet EU, 2011), Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021, št. 09501-5/2016/16/11 z dne 25. 5. 2017, Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a), Zakona o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg), Mednarodne konvencije za odpravo vseh oblik rasne diskriminacije in Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/92, 9/93, 5/99, 9/08, 13/11, 9/13 in 5/17)), Zakona o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A in 33/16 – ZVarD), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17), Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 (Uradni list RS, št. 39/13), Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg), Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji (Vlada Republike Slovenije, 29. 7. 2015), Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/16), 67. člena Zakona o motornih vozilih (ZMV-1) (Uradni list RS, št. 75/17), skladno s Pozivom za posredovanje predlogov prednostnih raziskovalnih tem za pripravo Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019«, z dne 25. 1. 2019, 6. in 7. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12), sklepa Programskega sveta Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019«, na 1. seji, dne 16. 5. 2019 ter v skladu s predlogom Ministrstva za zunanje zadeve, z dne 16. 5. 2019, minister za izobraževanje, znanost in šport sprejme

Sklep spremembi Sklepa o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019, št. 631-10/2019/12, z dne 16. 4. 2019


 

I.

Sklep o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019, št. 631-10/2019/12, z dne 16. 4. 2019, se spremeni tako, da se v prvem odstavku 7. točke znesek »3.615.000,00 EUR« nadomesti z zneskom »3.625.000,00 EUR«.

 

Številka zadeve: 631-10/2019/15
Datum: 20. 5. 2019

 

Dr. Jernej Pikalo,
minister