Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi sklepa Programskega sveta Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017«, na 1. seji dne 18. 9. 2017, v skladu s predlogom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z dne 18. 9. 2017, ter na podlagi dopisa Ministrstva za okolje in prostor, številka 631-2/2016-18, z dne 3. 10. 2017, ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme

Usmeritve št. 631-5/2017/20, z dne 3. 10. 2017

I.

Usmeritve o spremembi Usmeritev za pripravo Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017, številka 631-5/2017/16, z dne 21. 9. 2017, se razveljavijo v I. in IV. točki.

II.

Usmeritve o spremembi Usmeritev za pripravo Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017, številka 631-5/2017/16, z dne 21. 9. 2017, se v IV. točki spremenijo tako, da se znesek »3.201.200,00 EUR« nadomesti z zneskom »3.181.200,00 EUR«.

III.

Te usmeritve začnejo veljati z dnem podpisa.

 

Številka: 631-5/2017/20
Datum: 3. 10. 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
dr. Maja Makovec Brenčič
ministrica