Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 15. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12) in v skladu s Sklepom o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017, številka 631-5/2017/11, z dne 31. 8. 2017, sklepom Programskega sveta Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017«, na 1. seji dne 18. 9. 2017 ter v skladu s predlogom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z dne 18. 9. 2017, ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme

Usmeritve o spremembi Usmeritev za pripravo Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017, številka 631-5/2017/12, z dne 1. 9. 2017

I.

Usmeritve za pripravo javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017, številka 631-5/2017/12, z dne 1. 9. 2017, se spremenijo tako, da se na koncu štirinajste alineje prvega odstavka II. točke pika nadomesti z vejico in doda petnajsta alineja, ki se glasi: » - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP).«.

II.

V III. točki se za točko 1.6 v Težišču 1 v novi vrstici doda točka, ki se glasi: » 1.7 Tematski sklop: Soočanje javnega šolskega sistema z rastočimi izzivi religijsko in svetovnonazorsko pluralne družbe«.

III.

V prvem odstavku IV. točke se znesek »3.171.200,00 EUR« nadomesti z zneskom »3.201.200,00 EUR«.

IV.

V prvem odstavku V. točke se za kratico »MDDSZ« črta pika in doda besedilo »in MKGP.«.

V.

Te usmeritve začnejo veljati z dnem podpisa.

 

Številka: 631-5/2017/16
Datum: 21. 9. 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
dr. Maja Makovec Brenčič
ministrica