Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 15. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12) in v skladu s Sklepom o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017, številka 631-5/2017/11, z dne 31. 8. 2017, ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme

Usmeritve za pripravo Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017

I.

Usmeritve za pripravo javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017  (v nadaljnjem besedilu: usmeritve) temeljijo na:

 • Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije (RISS), ki predstavlja temeljni dokument za izvedbo razvojne politike na področju raziskovalne dejavnosti,
 • Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - UPB1, 61/06 -ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A),
 • Strateških ciljih opredeljenih v dokumentih, in sicer:

Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (MIZŠ, 2011), Nacionalnem okvirju za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (MIZŠ, 2017), Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),Zakonu o ratifikaciji Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 1/08), Nacionalnem programu ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021 št. 09501-5/2016/11, z dne 25. 5. 2017, Strategiji vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (Dopolnilo k Strategiji 2004) (MIZŠ, 2011), Zakonu o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 102/07 – ZOsn-F), Načrtu ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015-2018 št. 61400-2/2015/5, z dne 23. 7. 2015, Resoluciji o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015-2020 (Uradni list RS, št. 84/15), Zakonu o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.), Strategiji odnosov Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Vlada Republike Slovenije, št. 53000-4/2016/4 z dne 5. 5. 2016), Zakonu o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10), 7. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT), Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Uradni list RS, št. 23/08), Zakonu o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04-ZdZPZ, 61/06-ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 - ZFfS-1), Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (Uradni list Evropske unije, L 158/7), Uredbi o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta ES o obstojnih organskih onesnaževalih (Uradni list RS, št. 4/2005), Zakonu o ratifikaciji Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 9/04 in 32/04), Direktivi 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 5. 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (Uradni list Evropske unije, L152/1), Strategiji Republike Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020 (Vlada Republike Slovenije, št. 18100-1/2014 z dne 1. 12. 20144), Akcijskem načrtu za izvajanje Strategije Republike Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020 (Vlada Republike Slovenije, julij 2015),Parmski deklaraciji o okolju in zdravju (WHO, 2010), Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 – ZPPreb-1 in 29/17 – ZŠpo-1), Resoluciji o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (Uradni list RS, št. 99/13), Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 7. členu Uredbe (EU), št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja "naložbe za rast in delovna mesta" ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006, Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (MOP, 2004), Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt), Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016-2025 (MOP, 2016),Uredbi o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016-2025 (Uradni list RS, št. 34/16), Strategiji razvoja prometa v Republiki Sloveniji (Vlada Republike Slovenije, št. 37000-3/2015/8 z dne 29. julij 2015), Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15), Uredbi o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti pred poplavami (Uradni list RS, št. 7/10), Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), Uredbi o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08), Načrtu upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016-2021 (Vlada Republike Slovenije, oktober 2016), Načrtu upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega mora za obdobje 2016-2021 (Vlada Republike Slovenije, oktober 2016), Uredbi o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 67/16), Programu ukrepov upravljanja voda (Vlade Republike Slovenije, št. 35500-7/2016/5, z dne 27. 10. 2016), Direktivi 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (Uradni list Evropske unije, L 288/27), Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (SVRK, 2014), Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06, ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), Zakonu o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US in 79/12 – odl. US), Zakonu o državnem geodetskem referenčnem sistemu (Uradni list RS, št. 25/14), Zakonu o infrastrukturi za prostorske informacije (Uradni list RS, št. 8/10 in 84/15), Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (Uradni list RS, št. 8/10 in 84/15) Direktivi 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (Uradni list Evropske unije, L 275/32), Uredbi (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES (Uradni list Evropske unije, L 165/13), Resoluciji o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna policija za varno Slovenijo« (Uradni list RS, št. 75/15), Temeljnimi usmeritvami za izdelavo srednjeročnega načrta razvoja in dela policije za obdobje 2018-2022, št. 007-185/2017/1 (141-02) z dne 23. 5. 2017 (MNZ, 2017), Strategiji policijskega dela v skupnosti, št. 2214-41/2012/4 (207-07) z dne 13. 3. 2013 (MNZ, 2013), Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030(Uradni list RS, št. 75/16), Resoluciji o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/13), Zakonu o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10, 25/14 in 85/16 – ZVoz-1), Direktivi 2009/28/ES z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (Uradni list Evropske unije, L 140/16), Direktivi 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (Uradni list Evropske unije, L 315/1), Direktivi 2010/31/EU z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (Uradni list Evropske unije, L 153/13), Strategiji EU za ogrevanje in hlajenje COM(2016), Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Direktivi 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (2. odstavek 30. člena, priloga V) (Uradni list Evropske unije, L 343/67), Zakonu o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo), Direktivi 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (prenovitev) (Uradni list Evropske unije, L 191/1), Zakonu o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 56/13 – uradno prečiščeno besedilo, 91/13, 82/15, 84/15 – ZZelP-J, 85/16 in 41/17), Viziji Slovenije 2050 (SVRK, 2016) in Nacionalnem reformnem programu 2017-2018 (Vlade Republike Slovenije, z dne 26. 4. 2017), 14. členu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A).

II.

Osnovni namen Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« je oblikovanje raziskovalnih podlag za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju razvojnih politik javnega interesa ter spremljanju in nadziranju njihovega izvajanja. Predmet javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je določen s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč CRP 2017 udeležencev:

 • Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija),
 • Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ),
 • Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (v nadaljnjem besedilu: USZS),
 • Ministrstva za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ),
 • Urada Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: URSK),
 • Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: MGRT),
 • Ministrstva za kulturo (v nadaljnjem besedilu: MK),
 • Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP),
 • Ministrstva za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GURS),
 • Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: MNZ),
 • Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: AVP),
 • Ministrstva za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: MzI),
 • Ministrstva za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: MP)  in
 • Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ),

in sicer:

Težišče 1: Ukrepi in aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja in raziskovanja

Cilj: Ukrepi in aktivnosti na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovanja in športa.

Težišče 2: Slovenci zunaj Republike Slovenije

Cilj: Splošno poznavanje in razumevanje slovenske skupnosti zunaj Republike Slovenije in sodelovanje z njo.

Težišče 3: Krepitev in varovanje zdravja ter optimizacija zdravstvene oskrbe

Cilj: Povečanje učinkovitosti ukrepov na področju varovanja in krepitve zdravja ter optimizacije zdravstvene oskrbe.

Težišče 4: Ugotavljanje izpostavljenosti ljudi in okolja kemikalijam

Cilj: Priprava ukrepov za zmanjševanje izpostavljenosti ljudi in okolja kemikalijam.

Težišče 5: Regionalni razvoj: povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja in spodbujanje povečanja konkurenčnosti slovenskega turizma

Cilj: Vzpostaviti metodologijo in izhodišča za usmerjanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja ter omogočiti učinkovitejše razvojno usklajevanje nacionalne, regionalne in lokalne ravni in vzpostaviti trajnostni model upravljanja z obiskom in identificirati potrebna znanja in veščine kadrov za dvig konkurenčnosti slovenskega turizma in gospodarsko rast.

Težišče 6: Sodelovanje v kulturi

Cilj: Rezultati projekta bodo služili za pripravo akcijskih načrtov – izvedbenih dokumentov Nacionalnega programa za kulturo 2018–2025.

Težišče 7: Okolje in prostor

Cilj: Vzpostaviti in izboljšati podlage za uveljavljanje ukrepov s področij javnega interesa, izboljšanje celovitega upravljanja na področju okolja, trajnostnega urbanega razvoja, prostora in voda ter vzpostaviti ključne povezave z in med sektorji za doseganje večjih sinergij pri izvajanju skupnih ciljev.

Težišče 8: Učinkovito upravljanje nasilne radikalizacije in sovražnega govora ter učinkovito delovanje pluralne policijske dejavnosti v Sloveniji

Cilj: Raziskati različne vidike nasilne radikalizacije, sovražnega govora in pluralne policijske dejavnosti z namenom nadgradnje in izboljšav nacionalne varnosti.

Težišče 9: Učinkovita in cenejša država

Cilj: Evalvacija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa; opredeliti rizične ciljne skupine – žrtev, storilcev, izbrati ustrezne strategije za zaščito potencialnih žrtev, izbrati ustrezno ravnanje s storilci, prilagoditi zakonodajo za izboljšanje stanja varnosti cestnega prometa, z izvajanjem vseh ukrepov izboljšati stanje na področju varnosti v cestnem prometu in zmanjševati število prometnih nesreč z najhujšimi posledicami.

Težišče 10: Razvoj in načrtovanje spremljanja rabe energije preko povezovanja različnih podatkovnih baz in inovativne tehnologije v železniški infrastrukturi

Cilj: prispevati k bolj kvalitetnem načrtovanju in izvajanju energetske politike za prehod Slovenije v nizkoogljično družbo in trajnostno gospodarstvo. Prispevati k doseganju nacionalnih ciljev na področju učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije, emisij toplogrednih plinov in onesnaževanju zraka ter zanesljivosti oskrbe z energijo.

Cilj razvoja inovativnega železniškega praga je daljša življenjska doba, ekonomski prihranek ter izboljšana varnost (tudi v smislu požara) novo razvitega praga v primerjavi z obstoječimi pragovi v železniški infrastrukturi. Daljša življenjska doba inovativnega železniškega praga zaradi manjših stroškov obnove in vzdrževanja železniške infrastrukture posredno prispeva k trajnostnem razvoju in nizkoogljični družbi. Dodaten vidik v tem okviru je možnost ponovne uporabe (recikliranja) izrabljenih materialov.

Težišče 11: Krepitev zaupanja v pravosodne institucije

Cilj težišča: Učinkovitost delovanja pravne države je z vidika javnosti posebej pomembna zlasti na področju kazenskega pravosodja. Spremljanje implementacije najbolj občutljivih institutov kazenskega postopka v praksi teži k doseganju dolgoročnega strateškega cilja Republike Slovenije, in sicer krepitvi zaupanja (krovni strateški dokument Republike Slovenije »Vizija Slovenija 2050«).

Težišče 12: Izboljševanje delovanja trga dela

Cilj težišča: Oblikovanje ukrepov za omejevanje negativnih učinkov prekarnosti na posameznika in družbo v celoti

III.

Vsebinske prioritete, prikazane v tematskih sklopih v okviru posameznih težišč CRP 2017, so določene na podlagi predlogov MIZŠ, USZS, MZ, URSK, MGRT, MK, MOP, GURS, MNZ, AVP, MzI, MP, MDDSZ in  agencije.

Tematski sklopi v okviru posameznih težišč CRP 2017 sledijo strateškim ciljem, ki so opredeljeni v sektorskih dokumentih in so naslednji:

Težišče 1: Ukrepi in aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja in raziskovanja

1.1  Tematski sklop: Motivacija za učenje in kakovost procesov poučevanja

1.2  Tematski sklop: Nesnovna kulturna dediščina in izobraževanje

1.3  Tematski sklop: Vključevanje Romov v izobraževalni sistem

1.4  Tematski sklop: Dvojezično izobraževanje v Prekmurju

1.5  Tematski sklop: Izobraževanje, raziskovanje

1.6  Tematski sklop: Šport

Težišče 2: Slovenci zunaj Republike Slovenije

2.1    Tematski sklop: Ozaveščenost širše slovenske javnosti glede problematike slovenstva zunaj Republike Slovenije

Težišče 3: Krepitev in varovanje zdravja ter optimizacija zdravstvene oskrbe

3.1 Tematski sklop: Povezovanje ukrepov za preprečevanje bolezni

3.2 Tematski sklop: Razvoj in optimizacija služb v zdravstveni dejavnosti

Težišče 4: Ugotavljanje izpostavljenosti ljudi in okolja kemikalijam

4.1    Tematski sklop: Pridobivanje podatkov za pripravo ukrepov za zmanjševanje tveganj za ljudi in okolje zaradi kemikalij

Težišče 5: Regionalni razvoj: povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja in spodbujanje povečanja konkurenčnosti slovenskega turizma

5.1    Tematski sklop: Trajnostni razvoj

5.2    Tematski sklop: Trajnostni turizem

Težišče 6: Sodelovanje v kulturi

6.1 Tematski sklop: Kultura

Težišče 7: Okolje in prostor

7.1  Tematski sklop: Trajnostni urbani razvoj in zemljiška politika

7.2  Tematski sklop: Državni koordinatni sistem in državna geoinformacijska

infrastruktura

7.3  Tematski sklop: Celovito upravljanje območij/prostora

7.4  Tematski sklop: Trajnostni urbani in prostorski razvoj, strateško prostorsko načrtovanje

7.5  Tematski sklop: Preventiva pred naravnimi nesrečami in prilagajanje na podnebne spremembe: zmanjšanje poplavne ogroženosti

7.6  Tematski sklop: Podnebne spremembe

Težišče 8: Učinkovito upravljanje nasilne radikalizacije in sovražnega govora ter učinkovito delovanje pluralne policijske dejavnosti v Sloveniji

8.1 Tematski sklop: Notranje zadeve in nacionalna varnost

Težišče 9: Učinkovita in cenejša država

9.1    Tematski sklop: Strateški razvoj delovanja nacionalnega sistema varnosti cestnega prometa

Težišče 10: Razvoj in načrtovanje spremljanja rabe energije preko povezovanja različnih podatkovnih baz in inovativne tehnologije v železniški infrastrukturi

10.1 Tematski sklop: Implementacija trajnostnega pristopa v energetski in železniški infrastrukturi z uporabo inovativnih tehnologij in materialov

Težišče 11: Krepitev zaupanja v pravosodne institucije

11.1     Tematski sklop: Empirična podpora oblikovanju ustrezne politike na področju kazenskega postopka

Težišče 12: Izboljševanje delovanja trga dela

12.1 Tematski sklop: Zmanjševanje segmentacije na trgu dela in zagotavljanje dostojnega dela za vse

Predlog tem po posameznih tematskih sklopih v skladu s temi Usmeritvami sprejme Programski svet ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017«.

IV.

Okvirni obseg sredstev za Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017«, s trajanjem projektov do največ 3 leta, je 3.171.200,00 EUR, skladno s proračunskimi možnostmi.

Stroški, ki bodo nastali v zvezi z oblikovanjem in izvedbo CRP, bodo poravnani skladno s Pravilnikom o financiranju sodelovanja zunanjih sodelavcev v postopkih ocenjevanja raziskovalne dejavnosti št. 007-6/2012-1 z dne 5.10. 2012 in nasl..

V.

Za vse projekte v okviru CRP 2017 zagotavlja sredstva agencija pod pogojem, da je interes za izvedbo teh projektov izkazan z deležem financiranja s strani MIZŠ, USZS, MZ, URSK, MGRT, MK, MOP, GURS, MNZ, AVP, MzI, MP, MDDSZ.

Delež sredstev, ki ga bo iz svojega proračuna zagotavljala agencija, predstavlja največ 50 % skupnih sredstev za izvedbo programa »CRP 2017«.

VI.

Te Usmeritve začnejo veljati z dnem podpisa.

 

Številka:  631-5/2017/12
Datum:    1. 9. 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
dr. Maja Makovec Brenčič
ministrica