Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana sprejme na podlagi14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti(Uradni list RS, št. 22/06 - UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A) in 6. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12) ter v zvezi z Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (MIZŠ, 2011), Nacionalnim okvirjem za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (MIZŠ, 2017), Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),Zakonom o ratifikaciji Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 1/08), Nacionalnim programom ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021 št. 09501-5/2016/11, z dne 25. 5. 2017, Strategijo vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (Dopolnilo k Strategiji 2004) (MIZŠ, 2011), Zakonom o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 102/07 – ZOsn-F), Načrtom ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015-2018 št. 61400-2/2015/5 z dne 23. 7. 2015, Resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015-2020 (Uradni list RS, št. 84/15), Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.), Strategijo odnosov Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Vlada Republike Slovenije, št. 53000-4/2016/4 z dne 5. 5. 2016), Zakonom o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10), 7. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT), Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Uradni list RS, št. 23/08), Zakonom o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04-ZdZPZ, 61/06-ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 - ZFfS-1), Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (Uradni list Evropske unije, L 158/7), Uredbo o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta ES o obstojnih organskih onesnaževalih (Uradni list RS, št. 4/2005), Zakonom o ratifikaciji Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 9/04 in 32/04), Direktivo 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 5. 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (Uradni list Evropske unije, L152/1), Strategijo Republike Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020 (Vlada Republike Slovenije, št. 18100-1/2014 z dne 1. 12. 20144), Akcijskim načrtom za izvajanje Strategije Republike Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020 (Vlada Republike Slovenije, julij 2015),Parmsko deklaracijo o okolju in zdravju (WHO, 2010), Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 – ZPPreb-1 in 29/17 – ZŠpo-1), Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (Uradni list RS, št. 99/13), Zakonom o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 7. členom Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja "naložbe za rast in delovna mesta" ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006, Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (MOP, 2004), Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt), Načrtom upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016-2025 (MOP, 2016),Uredbo o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016-2025 (Uradni list RS, št. 34/16), Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji (Vlada Republike Slovenije št. 37000-3/2015/8 z dne 29. julij 2015), Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15), Uredbo o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti pred poplavami (Uradni list RS, št. 7/10), Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08), Načrtom upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016-2021 (Vlada Republike Slovenije, oktober 2016), Načrtom upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega mora za obdobje 2016-2021 (Vlada Republike Slovenije, oktober 2016), Uredbo o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 67/16), Programom ukrepov upravljanja voda (Vlade Republike Slovenije št. 35500-7/2016/5 z dne 27. 10. 2016), Direktivo 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (Uradni list Evropske unije, L 288/27), Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (SVRK, 2014), Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06, ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), Zakonom o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US in 79/12 – odl. US), Zakonom o državnem geodetskem referenčnem sistemu (Uradni list RS, št. 25/14), Zakonom o infrastrukturi za prostorske informacije (Uradni list RS, št. 8/10 in 84/15), Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (Uradni list RS, št. 8/10 in 84/15) Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (Uradni list Evropske unije, L 275/32), Uredbo (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in  ravni Unije ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES (Uradni list Evropske unije, L 165/13), Resolucijo o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna policija za varno Slovenijo« (Uradni list RS, št. 75/15), Temeljnimi usmeritvami za izdelavo srednjeročnega načrta razvoja in dela policije za obdobje 2018-2022št. 007-185/2017/1 (141-02) z dne 23. 5. 2017 (MNZ, 2017), Strategijo policijskega dela v skupnosti, št. 2214-41/2012/4 (207-07) z dne 13. 3. 2013 (MNZ, 2013), Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030(Uradni list RS, št. 75/16), Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/13), Zakonom o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10, 25/14 in 85/16 – ZVoz-1), Direktivo 2009/28/ES z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (Uradni list Evropske unije, L 140/16), Direktivo 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (Uradni list Evropske unije, L 315/1), Direktivo 2010/31/EU z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (Uradni list Evropske unije, L 153/13), Strategijo EU za ogrevanje in hlajenje COM(2016), Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Direktivo 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (2. odstavek 30. člena, priloga V) (Uradni list Evropske unije, L 343/67), Zakonom o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo), Direktivo 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (prenovitev) (Uradni list Evropske unije, L 191/1), Zakonom o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 56/13 – uradno prečiščeno besedilo, 91/13, 82/15, 84/15 – ZZelP-J, 85/16 in 41/17), Vizijo Slovenije 2050 (SVRK, 2016) in Nacionalnim reformnim programom 2017-2018 (Vlade Republike Slovenije, z dne 26. 4. 2017), sklepa Programskega sveta Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017«, na 1. seji, dne 18. 9. 2017 ter v skladu s predlogom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z dne 18. 9. 2017, ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme

 

Sklep o spremembi Sklepa o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017, št. 631-5/2017/11, z dne 31. 8. 2017
 

I.

Sklep o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017, št. 631-5/2017/11, z dne 31. 8. 2017, se spremeni tako, da se v trinajsti alineji 2. točke beseda »in« nadomesti z vejico, na koncu štirinajste alineje pika nadomesti z besedo »in« in doda petnajsta alineja, ki se glasi:

» - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP).«

 II.

V prvem odstavku 4. točke se za kratico »MDDSZ« doda vejica in kratica »MKGP«.

III.

V prvem in v drugem odstavku 6. točke se za kratico »MDDSZ« doda vejica in kratica »MKGP«.

IV.

V prvem odstavku 7. točke se znesek »3.171.200,00 EUR«nadomesti z zneskom»3.201.200,00 EUR«.

V. 

V 8. točki se za kratico »MDDSZ« črta pika in doda besedilo »in MKGP.«.

 

Številka zadeve: 631-5/2017/15
Datum: 21. 9. 2017

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
dr. Maja Makovec Brenčič
ministrica