Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 - ZPOP-1A), 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 128. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 - ZdZPVHVVR), 72. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US, 56/99 - ZON, 67/02, 110/02 - ZGO-1, 115/06 - ORZG40, 110/07, 8/10 - ZSKZ-B, 106/10, 63/13 in 101/13-ZDavNepr.) ter na podlagi 6. in 7. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12), ministrica za izobraževanje, znanost in šport, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejmejo

Spremembe in dopolnitve Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020

ki določa obliko in način izvedbe ter financiranja Ciljnega raziskovalnega programa "Zagotovimo.si hrano za jutri" (v nadaljevanju: CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri" ) za obdobje od 2011 do 2020, in sicer:

 1. V celotnem besedilu Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa "Zagotovimo.si hrano za jutri" v obdobju 2011 do 2020, z dne 8. 6. 2011 se spremeni naziv Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo tako, da se glasi:
   
  "Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ)."
   
 2. Za 3.a točko se doda nova 3.b točka, ki se glasi:
   
  "Izvedba tretjega javnega razpisa CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri" je predvidena za leto 2016."
   
 3. Spremeni se druga alineja drugega odstavka 4. točke tako, da se glasi:
 • "prednostne tematske sklope in"
 1. Za 6.a točko se doda nova 6.b točka, ki se glasi:
   
  "Okvirni obseg sredstev za javni razpis CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri" v letu 2016, s trajanjem projektov do največ 3 leta, je 3.050.000,00 EUR, skladno s proračunskimi možnostmi."
   
 2. Spremeni se zadnji stavek 7. točke tako, da se glasi:
   
  "Način izvedbe financiranja izbranih projektov CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri", se uredi s pogodbo, sklenjeno skladno z določbami Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12)."
   
 3. Spremeni se prvi stavek 8. točke tako, da se glasi:
   
  "Projekti izbranih izvajalcev se financirajo na podlagi pogodbe, sklenjene skladno z določbami Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12)."
   
 4. Spremeni se tretji odstavek 10. točke tako, da se glasi:
  "Člane Sveta CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri" imenuje ministrica pristojna za znanost, in sicer pet (5) članov na predlog MKGP, tri (3) člane na predlog ARRS in enega (1) člana na predlog MIZŠ, za obdobje štirih (4) let."
   
 5. Za 13.a točko se doda nova 13.b točka, ki se glasi:
   
  "ARRS ob upoštevanju določb Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa "Zagotovimo.si hrano za jutri" v obdobju 2011 do 2020 in Sprememb in dopolnitev Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa "Zagotovimo.si hrano za jutri" v obdobju 2011 do 2020 izvede javni razpis CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri" v letu 2016."


Datum: 31.5.2016

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Dr. Maja Makovec Brenčič,
ministrica

Številka zadeve: 631-5/2016/9 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Mag. Dejan Židan,
minister
Številka zadeve: 631-1/2016/6

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Prof. dr. József Györkös,
direktor
Številka zadeve: 6316-12/2016-2