Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 10. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12) je Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Zagotovimo.si hrano za jutri" na 1. seji dne 7. 6. 2016 sprejel

Metodologija ocenjevanja in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« za izvedbo javnega razpisa v letu 2016

1.

(Merila za ocenjevanje)

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Zagotovimo.si hrano za jutri" (v nadaljevanju: Programski svet) oblikuje predlog izbora projektov na podlagi naslednjih kriterijev in meril:

I. Relevantnost in potencialni vpliv predlaganega projekta (skupaj 20 točk)
 

Relevantnost predlaganega projekta glede na težišča, cilje in poudarke iz tega razpisa 0-5 točk
Potencialni vpliv, ki ga bodo imeli rezultati projekta na povečanje konkurenčnosti kmetijstva, gozdarstva, ribištva, lovstva in/ali živilstva, večjo socialno kohezivnost in/ali trajnostni razvoj, skladno z vsebino razpisa 0-5 točk
Uporabnost rezultatov projekta kot podlaga za sprejemanje strateških odločitev, oblikovanje politik in/ali za prenos znanja v prakso 0-10 točk

II. Raziskovalna ali razvojna kakovost predlaganega projekta (skupaj 20 točk)
 

Znanstveni, tehnološki in/ali inovacijski prispevek 0-5 točk
Izvirnost in jasnost projekta 0-5 točk
Metodološka ustreznost 0-5 točk
Preglednost, merljivost in preverljivost pričakovanih rezultatov 0-5 točk

III. Izvedljivost in gospodarnost predlaganega projekta (skupaj 10 točk)
 

Izvedljivost projekta glede sestave in opremljenosti projektne skupine 0-5 točk
Gospodarnost predloga višine financiranja projekta glede na zahtevnost projekta, glede na sestavo projektne skupine in predvideno trajanje projekta 0-5 točk

2.

(Postopek ocenjevanja)

V postopku ocenjevanja prijav se obravnavajo prijave, ki jih je komisija za odpiranje prijav ocenila kot pravočasne, pravilno označene in popolne.

Vodje predlaganih projektov morajo izpolnjevati pogoje za vodjo, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06-Zdru-1 in 112/07), Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11) in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016 - uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-26 in 6319-2/2013-27 z dne 4. 3. 2016.

Predlagatelj teme imenuje vsaj dva ocenjevalca, od katerih mora imeti najmanj eden magisterij znanosti ali doktorat znanosti, drugi pa najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje oziroma primerljivo raven izobrazbe po študijskih programih za pridobitev izobrazbe, sprejetih pred 11. junijem 2004 (Raven 6/2).

Ocenjevalca/ci iz vrst predlagatelja teme izpolnita/jo ocenjevalni list in ocenita/jo vse kriterije iz 1. točke in sicer z oceno kriterijev in meril, ki so določeni v 1. točki, in kratko utemeljitvijo ocen po kriterijih. Ocenjevalca/ci v ocenjevalnih listih obvezno podata/jo mnenje k oceni prijave, lahko pa v dodatnih predlogih podata/jo tudi utemeljen predlog za morebitno združevanje vsebinsko podobnih projektov in/ali utemeljene predloge za morebitno spremembo trajanja in spremembo obsega predlaganih sredstev za izvedbo projekta.

Ocena projekta je določena kot povprečno skupno število točk ocenjevalcev posamezne prijave.

Predlagatelj teme v roku, ki ga določi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija), agenciji posreduje ocenjevalne liste ocenjevalcev v elektronski in pisni obliki in rezultate ocenjevanja pripravi v obliki skupnega seznama vseh ocenjenih prijav po posameznih težiščih CRP.

Za uvrstitev v izbor projektov je potrebno za vsakega od treh kriterijev prejeti najmanj polovico možnih točk pri posameznem kriteriju.

Programski svet v primeru 20 % ali večjega razhajanja med skupnimi povprečnimi ocenami posameznih ocenjevalcev pri posamezni prijavi ali v primeru, da dve ali več prijav dobi enako skupno oceno, lahko določi dodatnega ocenjevalca.

V primeru, ko ocenjevalec oziroma Programski svet predlaga združevanje prijav, bistveno skrajšanje trajanja projektov in/ali bistveno zmanjšanje obsega sredstev, je o tem potrebno obvestiti prijavitelje zadevnih prijav, ki k predlogu podajo soglasje oziroma nestrinjanje. Te predloge se obravnava na ocenjevalnem panelu, ki ga vodi in koordinira za ta namen imenovan član Programskega sveta. Panel pripravi končni predlog glede uvrstitve prijav.

Agencija pripravi končni seznam ocenjenih prijav ter ga posreduje v obravnavo Programskemu svetu.

3.

(Postopek izbora)

Programski svet na podlagi skupnega seznama vseh ocenjenih prijav oblikuje in sprejme prednostno listo prijav, ki vključuje vse ocenjene prijave s posebej označenimi prijavami, ki so dosegle prag za uvrstitev v izbor, ki ga določi Programski svet, in prijavami, ki tega praga niso dosegle, pri čemer je potrebno upoštevati, da se za vsako razpisano temo izbere vsaj en projekt, ki je dosegel prag za uvrstitev v izbor in je za vsakega od treh kriterijev prejel najmanj polovico možnih točk pri posameznem kriteriju. Posebej se označi skupne projekte, ki so bili združeni iz dveh ali več prijav.

Prednostna lista poleg ocen projektov po vseh treh kriterijih vključuje tudi obseg potrebnih sredstev za izvedbo posameznega projekta s strani udeležencev CRP in trajanje posameznega projekta.

V primeru, da na posamezni temi predvidena sredstva niso porabljena, jih lahko Programski svet prerazporedi na drugo temo, če se s tem doseže boljše izpolnjevanje ciljev.

Programski svet posreduje predlog prednostnega seznama vsem udeležencem CRP, ki sprejmejo obrazložene delne sklepe o izboru prijav. Na podlagi teh delnih sklepov direktor agencije sprejme ugotovitveni Sklep o izboru projektov.

4.

(Ocenjevalci)

Ocenjevalce določijo udeleženci CRP (predlagatelji razpisanih tem). Ocenjevalci so praviloma zaposleni pri udeležencih CRP in so kot strokovnjaki na določenih področjih pristojni za problematiko, ki je predmet razpisane teme. V posebnih primerih je ocenjevalec na predlog udeležencev CRP lahko tudi strokovnjak, ki ni zaposlen pri udeležencu CRP.

Ocenjevalci izdelajo oceno s komentarjem v pisni in elektronski obliki.

Ocenjevalci podpišejo izpolnjene ocenjevalne liste ali zbirni seznam, ki vsebuje vse elementa iz ocenjevalnega lista.

Ocenjevalci s posebno pisno izjavo o nepristranskosti in zaupnosti ter izjavo o izločitvi iz postopka v primeru konflikta interesov potrdijo, da bodo s prijavami ravnali kot z dokumenti interne narave in jih ne bodo reproducirali ali drugače razširjali ter da z njihovo vsebino ne bodo seznanjali nepooblaščenih oseb. Po opravljenem ocenjevanju bodo vso originalno dokumentacijo vrnili agenciji, pomožno dokumentacijo uničili, elektronske datoteke pa izbrisali.

 
Mag. Tanja Strniša,
predsednica Programskega sveta

 
Številka: 012-3/2016-10
Datum: 7. 6. 2016