Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - UPB1, 61/06 -ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJF-C9), Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (ReNPK14–17) (Uradni list RS, št. 99/13), Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) (Uradni list RS, št. 16/2008), Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 102/07 – ZOsn-F), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 57/12 (ZSRR-2)), Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (Uradni list RS, št. 87/09 (ZRPPR 1015)), Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/2010 (ZTNP)), Strategije razvoja slovenskega turizma 2012-2016 ter na podlagi 6. in 7. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12) ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme

Sklep o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015

ki določa obliko in način izvedbe ter financiranja Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015 (v nadaljevanju: CRP 2015), in sicer:

 1. Cilj izvajanja in financiranja CRP 2015 je z izvajanjem usmerjenih raziskovalnih projektov v okviru tega programa nuditi ustrezno raziskovalno podporo vladi za temeljne razvojne naloge, ki so nujne za izboljšanje razvoja Slovenije. CRP 2015 predstavlja pomemben instrument povezovanja potreb države in raziskovalne sfere na posebej določenih prednostnih temah, ki so pomembne za odločanje v zvezi z razvojnimi politikami na posameznem področju javnega interesa ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja.

Udeleženci CRP 2015 so Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija): Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ), Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: MK), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: MGRT). Koordinator CRP 2015 je MIZŠ.

Pri Ministrstvu za zdravje je namen oblikovanja CRP 2015 priprava podlag za strateške usmeritve za povečanje učinkovitosti ukrepov na področju varovanja in krepitve zdravja ter povečanju dostopnosti zdravstvenega varstva za skupine uporabnikov.

Pri Ministrstvu za kulturo je namen oblikovanja CRP 2015 razvijati in promovirati bralno kulturo, povečati aktivno vlogo splošnih knjižnic pri vseživljenjskem razvijanju bralne kulture ter razvijati jezikovne zmožnosti vseh skupin govorcev s ciljem dviga ravni bralne pismenosti.

Pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je namen oblikovanja CRP 2015 proučevanje vloge znanosti kot motivacijskega vzgojno-izobraževalnega dejavnika družbenega razvoja – spodbujanje in pospeševanje interdisciplinarnosti. Prav tako je namen pripraviti priporočila za reševanje pravnih dolžnosti strokovnih delavcev pri obravnavi nasilja v šolskem prostoru in pripraviti strokovne podlage za Slovar madžarskega jezika.

Pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (Direktorat za regionalni razvoj) je namen CRP 2015 spodbujanje skladnega regionalnega razvoja; zagotavljanje raziskovalnih podlag na področju regionalnega razvoja in skrb za prenos dobrih praks; preprečevanje nastajanja problemskih območij; aktiviranje degradiranih območij za razvojne potrebe, izboljšanje demografske slike.

Pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (Direktorat za turizem in internacionalizacijo) je namen oblikovanja CRP 2015 razvoj učinkovitih turističnih destinacij s kakovostnimi turističnimi produkti in storitvami, ki bodo vodile v odlično izkušnjo turistov in lokalnega prebivalstva na slovenskih turističnih destinacijah.

 1. Okvir za oblikovanje prednostnih tem predstavljajo težišča, ki tematsko in problemsko ustrezajo strateškim in drugim razvojnim dokumentom MZ, MK, MIZŠ ter MGRT in so naslednja:

Težišče 1: Povezovanje ukrepov za preprečevanje bolezni
Cilj: Povečanje učinkovitosti ukrepov na področju varovanja in krepitve zdravja

Težišče 2: Zdravstveno varstvo - zmanjševanje neenakosti v zdravju
Cilj: Povečanje dostopnosti zdravstvenega varstva za skupine uporabnikov

Težišče 3: Krepitev znanj in spretnosti za pozitivne družbene in gospodarske učinke
Cilj: Dvig ravni bralne pismenosti osnovnošolcev prek krepitve bralne kulture

Težišče 4: Človeški viri in socialna kohezivnost
Cilj: Proučevanje vloge znanosti kot motivacijskega vzgojno-izobraževalnega dejavnika družbenega razvoja – spodbujanje in pospeševanje interdisciplinarnosti

Težišče 5: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanj za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta
Cilj: Priprava priporočil za reševanje pravnih dolžnosti strokovnih delavcev pri obravnavi nasilja v šolskem prostoru ter priprava strokovnih podlag za Slovar madžarskega jezika

Težišče 6: Regionalni razvoj: povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja
Cilj: Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja; zagotavljanje raziskovalnih podlag na področju regionalnega razvoja in skrb za prenos dobrih praks; preprečevanje nastajanja problemskih območij; aktiviranje degradiranih območij za razvojne potrebe; izboljšanje demografske slike.

Težišče 7: Spodbujanje povečanja konkurenčnosti slovenskega turizma
Cilj: Razvoj učinkovitih turističnih destinacij s kakovostnimi turističnimi produkti in storitvami, ki bodo vodile v odlično izkušnjo turistov in lokalnega prebivalstva na slovenskih turističnih destinacijah.

 1. Raziskovalni projekti v okviru navedenih težišč bodo izbrani na podlagi javnega razpisa CRP 2015 po Metodologiji ocenjevanja in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« za izvedbo javnega razpisa v letu 2015 (v nadaljnjem besedilu: metodologija), ki bo omogočala čim bolj transparentno, učinkovito in koristno uporabo javnih sredstev za raziskovalno delo v funkciji uresničevanja ciljev CRP 2015.

V okviru težišč se, glede na skupne razvojne cilje in glede na pristojnosti posameznih ministrstev pri uresničevanju teh ciljev, oblikujejo prednostne teme CRP kot podlaga za izbiro raziskovalnih projektov.

Prednostne teme morajo biti oblikovane tako, da se nanašajo na ključne razvojne probleme na področju, ki ga zajema težišče, in za reševanje katerega je potrebno dobiti raziskovalno podporo.

 1. Naloge koordinatorja CRP 2015 izvaja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvajalec nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem CRP 2015 je agencija, ki v okviru teh nalog izvaja tudi naloge, ki so vezane na pripravo in izvedbo razpisa CRP. Te naloge agencija izvaja na podlagi Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) in Usmeritev za pripravo javnega razpisa CRP 2015 (v nadaljnjem besedilu: usmeritve), ki so podlaga in okvir za pripravo in izvedbo razpisa in, ki jih na podlagi nabora predlogov prednostnih tem udeležencev CRP MZ, MK, MIZŠ in MGRT sprejme MIZŠ.

Usmeritve vključujejo osnovne elemente:

 • okvirni obseg sredstev, ki jih za izvedbo javnega razpisa CRP 2015 zagotavljajo agencija, MZ, MK, MIZŠ in MGRT,
 • prednostne tematske sklope in teme javnega razpisa in
 • osnovne elemente evalvacijskega postopka za izbor prijavljenih projektov.
 1. Okvirni obseg sredstev za Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015 s trajanjem projektov do največ 3 leta je 880.000,00 EUR, v katerem je vključen tudi delež sredstev za pokrivanje ostalih stroškov v zvezi z oblikovanjem in izvedbo CRP, skladno s proračunskimi možnostmi.
   
 2. Sredstva za izvajanje »CRP 2015« bodo zagotavljala ministrstva in agencija iz proračunskih sredstev za ta namen. Delež sredstev, ki ga bo iz svojega proračuna zagotavljala agencija, predstavlja največ 50 % skupnih sredstev za izvedbo programa »CRP 2015«. Deleži bodo natančneje določeni z Usmeritvami. Vsi projekti v okviru »CRP 2015« so sofinancirani iz sredstev agencije, pod pogojem, da je interes za izvedbo teh projektov izkazan z deležem financiranja s strani MZ, MK, MIZŠ in MGRT. Način izvedbe financiranja izbranih projektov »CRP 2015«, se uredi s pogodbo.
   
 3. Projekti izbranih izvajalcev se financirajo na podlagi pogodbe, sklenjene skladno z določbami Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12).
   
 4. Agencija sofinancira izbrane izvajalce s sredstvi, ki jih s strani MIZŠ pridobi na podlagi redne letne pogodbe o financiranju programa dela agencije.
   
 5. Postopke oblikovanja razpisa in postopke izbora projektov na podlagi razpisa vodi Programski svet ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« (v nadaljnjem besedilu: Programski svet »CRP 2015«.
   
 6.  Programski svet »CRP 2015« sestavlja osemnajst (18) članov.
   
 7. Člane Programskega sveta »CRP 2015« imenuje minister, pristojen za znanost in sicer štiri (4) člane na predlog MZ, dva (2) člana na predlog MK, šest (6) članov na predlog MIZŠ, štiri (4) člane na predlog MGRT in dva (2) člana na predlog agencije, za obdobje štirih (4) let. Predsednik Programskega sveta »CRP 2015« je predstavnik koordinatorja CRP (to je MIZŠ) in je imenovan na njegov predlog.
   
 8. Sedež Programskega sveta »CRP 2015« je na agenciji, ki zagotavlja tudi sekretarja Programskega sveta in sredstva za njegovo delovanje.
   
 9. Programski svet »CRP 2015« vodi predsednik, ki je imenovan s Sklepom o imenovanju Programskega sveta »CRP 2015« s strani ministra, pristojnega za znanost.
   
 10. Programski svet »CRP 2015«:
 • sprejme predlog seznama izbranih in neizbranih prijav, skupaj s predlogom deleža sredstev za izvedbo izbranih projektov, z navedbo sredstev posebej za agencijo in posebej za vsakega drugega udeleženca CRP;
 • sprejema prioritetne teme za potrebe javnih razpisov CRP;
 • sprejme metodologijo;
 • sprejme seznam ocenjevalcev;
 • določi člane Programskega sveta »CRP 2015«, ki so v okviru CRP-a zadolženi za posamezno težišče CRP;
 • v skladu z metodologijo sodeluje v postopku ocenjevanja in izbora prijav ter pripravlja predloge finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav po posameznih težiščih CRP;
 • razpravlja o vsebinskih in strokovnih vprašanjih, vezanih na uresničevanje ciljev CRP in na raziskovalne projekte, s katerimi se CRP izvaja;
 • opravlja druge naloge, določene s pravilnikom CRP.

 

 1. Način dela Programskega sveta »CRP 2015« določa poslovnik, ki ga sprejme Programski svet »CRP 2015« na prvi seji z večino glasov navzočih članov.
   
 2. Agencija ob upoštevanju določb tega Sklepa izvede Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015.

 

Številka zadeve: 631-2/2015/3
Datum: 24. 6. 2015

dr. Maja Makovec Brenčič
ministrica