Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 15. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 6/12) in v skladu z Spremembami in dopolnitvami Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri«« v obdobju 2011 do 2020 (številka dopolnitvenega sklepa: 6316-3/2014-1 z dne 03. 02. 2014) minister za izobraževanje, znanost in šport sprejme

Usmeritve za pripravo javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2014

I.

Usmeritve za pripravo javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2014 (v nadaljnjem besedilu: Usmeritve) temeljijo na:

  • Strategiji razvoja Slovenije (SRS) (30.06.2005), ki je krovna nacionalna razvojna strategija in širši okvir za določitev vsebinskih prioritet Ciljnih raziskovalnih programov;
  • strateških ciljih opredeljenih v sektorskih dokumentih: Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva, Resoluciji o nacionalnem gozdnem programu, Strategiji prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam in predstavljajo okvir za določitev vsebinskih prioritet Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2014 (v nadaljevanju: razpis CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« 2014);
  • Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije (RISS), ki predstavlja temeljni dokument za izvedbo razvojne politike na področju raziskovalne dejavnosti.

 

II.

Osnovni namen CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« je z izvajanjem raziskovalnih projektov v okviru tega programa nuditi ustrezno raziskovalno podporo sektorju za izvajanje temeljnih razvojnih nalog, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja ter za doseganje ciljev iz Strategije razvoja Slovenije. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, prehrana in podeželje so področja posebnega družbenega pomena, ki prispevajo h kvaliteti življenja in ekonomski učinkovitosti, okoljskemu ter socialnemu ravnovesju.

Ker je osnovni namen CRP oblikovanje raziskovalnih podlag za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju razvojnih politik javnega interesa ter spremljanju in nadziranju njihovega izvajanja, je predmet razpisa CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« 2014 določen s prioritetnimi vsebinami v okviru treh težišč CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« 2014, in sicer:

I. Prehranska varnost Slovenije
Cilj: Zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane;

II. Konkurenčnost proizvodnje hrane in obnovljivih naravnih virov
Cilj: Povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, gozdarstva, ribištva in živilstva;

III. Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri
Cilj: Trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom gozdarstvom in ribištvom povezanih javnih dobrin;

Težišča CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« 2011-2020 odgovarjajo tudi dvema razvojnima prioritetam SRS razvojnima prioritetama SRS, in sicer: (i) Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast in (ii) Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.

Vsebinske prioritete, prikazane v tematskih sklopih v okviru posameznih težišč CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« 2014, so določene na podlagi predlogov resornega ministrstva.

Tematski sklopi

Tematski sklopi v okviru posameznih težišč CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« 2014 sledijo strateškim ciljem, opredeljenih v sektorskih dokumentih in SRS in so naslednji:

1. Težišče: Prehranska varnost Slovenije

Tematski sklopi:

1.1 Zdravstveno varstvo domačih živali

1.2 Zdravstveno varstvo rastlin

2. Težišče: Konkurenčnost proizvodnje hrane in obnovljivih naravnih virov

Tematski sklopi:

2.1 Rastlinska pridelava

2.2 Živinoreja

2.3 Gozdarstvo, ribištvo in lovstvo

2.4 Presoja učinkov politik

3. Težišče: Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri

Tematski sklopi:

3.1 Voda, zrak, tla in podnebje

3.2 Biotska raznovrstnost in genski viri

3.3 Gozdni viri.

Predmet razpisa s temami po posameznih tematskih sklopih in v skladu s temi Usmeritvami sprejme Programski svet CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«.

III.

Skupna okvirna vrednost razpisa za celotno obdobje trajanja projektov je 4.725.000,00 EUR.

Projekti lahko trajajo od enega do največ treh let. Triletne projekte morajo prijavitelji posebej utemeljiti.

IV.

 

Za vse projekte v okviru CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« 2014 zagotavlja sredstva Javna agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS), pod pogojem, da je interes za izvedbo teh projektov izkazan z deležem financiranja s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Delež sredstev ARRS predvidoma ne bo presegal 40 % celotne vrednosti razpisa, pri tem pa je delež sredstev za posamezen izbran projekt lahko različen.

V.

 

Na podlagi ocenjenih prijav Programski svet oblikuje predlog izbora projektov. Skupna ocena izbora prijav se oblikuje na podlagi kriterijev za ocenjevanje predlogov projektov v okviru CRP:

  • relevantnosti in potencialnega vpliva predloga projekta,
  • raziskovalne oziroma razvojne kakovosti predloga projekta
  • izvedljivosti predloga projekta.

Za navedene kriterije se v metodologiji določijo kazalci, ki se uporabljajo pri ocenjevanju prijav.

Oceno po kazalcih kriterijev izdelajo ocenjevalci s strani predlagateljev razpisanih tem.

Ocenjevanje in izbor projektov natančneje določa Metodologija ocenjevanja in izbora prijav za (so)financiranje CRP, ki jo na podlagi teh Usmeritev sprejme Programski svet.

Metodologija, ki vključuje predvsem:

  • kazalce in natančnejša merila za ugotavljanje uspešnosti prijave po navedenih kriterijih ter
  • postopek ocenjevanja in izbora prijav,

je obvezni sestavni del razpisne dokumentacije.

VI.

Te Usmeritve začnejo veljati naslednji dan po podpisu, uporabljajo pa se za pripravo razpisa v letu 2014.

 

Številka: 430-36/2014/2

Datum: 10.02.2014

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

dr. Jernej Pikalo

minister