Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 - ZPOP-1A), 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 128. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 - ZdZPVHVVR), 72. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13 in 101/13-ZDavNepr.) ter na podlagi 6. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12) minister za izobraževanje, znanost in šport, minister za kmetijstvo in okolje in direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejmejo

Spremembe in dopolnitve Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020

ki določa obliko in način izvedbe ter financiranja Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« (v nadaljevanju: CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« ) za obdobje od 2011 do 2020, in sicer:

  1. V celotnem besedilu Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020, z dne 8. 6. 2011 se spremenita naziva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo tako, da se glasita:

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem besedilu: MKO) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ).

  1. Za 3. točko se doda nova 3.a točka, ki se glasi:

"Izvedba drugega javnega razpisa CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« je predvidena za leto 2014."

  1. Za 6. točko se doda nova 6.a točka, ki se glasi:

"Okvirni obseg sredstev za javni razpis CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri" v letu 2014, s trajanjem projektov do največ 3 leta, je 4.725.000,00 EUR, skladno s proračunskimi možnostmi."

  1. Spremeni se zadnji stavek 7. točke tako, da se glasi:

"Način izvedbe financiranja izbranih projektov CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«, se uredi s pogodbo, sklenjeno skladno z določbami Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12)."

  1. Spremeni se prvi stavek 8. točke tako, da se glasi:

"Projekti izbranih izvajalcev se financirajo na podlagi pogodbe, sklenjene skladno z določbami Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12).."

  1. Spremenita se prvi stavek drugega odstavka in tretji odstavek 10. točke tako, da se glasita:

"Svet CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« sestavlja 11 članov.

Člane Sveta CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« imenuje minister pristojen za znanost in sicer sedem (7) članov na predlog MKO, tri (3) člane na predlog ARRS in enega (1) člana na predlog MIZŠ, za obdobje štirih (4) let."

  1. Za 13. točko se doda nova 13.a točka, ki se glasi:

"ARRS ob upoštevanju določb Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020 in Spremembe in dopolnitve Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020 izvede Razpis CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2014."

Datum: 3. 2. 2014

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
dr. Jernej Pikalo,
minister
Številka zadeve: 430-36/2014/1

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
mag. Dejan Židan,
minister
Številka zadeve: 631-3/2011/5

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
dr. Franci Demšar,
direktor
Številka zadeve: 6316-3/2014-1