Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

Višina financiranja

      

Na podlagi Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22 in 144/22) direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejme

Sklep o začasni ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2023

I.

  1. Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2023 se za določitev cene ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2023 začasno, do določitve redne cene ekvivalenta polne zaposlitve, uporablja vrednost obračunske točke v višini 314,7903399 evrov ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki ne preidejo v stabilno financiranje ter raziskovalnih projektov, iz leta 2022.
     
  2. Za pripravo pogodb in aneksov h pogodbam za leto 2023 o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki ne preidejo v stabilno financiranje ter raziskovalnih projektov, se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja začasna višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v evrih:
 
RAZISKOVALNI PROGRAMI  
 

vrednost izražena v evrih / FTE

Kategorija / Elementi cene FTE A B C D E F
Plača 41.514,00 41.514,00 41.514,00 41.514,00 41.514,00 41.514,00
Prispevki delodajalca 6.681,00 6.681,00 6.681,00 6.681,00 6.681,00 6.681,00
Stroški materiala in storitev 11.118,00 15.674,00 20.842,00 26.078,00 31.059,00 36.057,00
Amortizacija 3.162,00 5.865,00 9.928,00 13.192,00 16.541,00 19.890,00
Skupaj 62.475,00 69.734,00 78.965,00 87.465,00 95.795,00 104.142,00

 

RAZISKOVALNI PROJEKTI  
 

vrednost izražena v evrih / FTE

Kategorija / Elementi cene FTE A B C D E F
Plača 37.638,00 37.638,00 37.638,00 37.638,00 37.638,00 37.638,00
Prispevki delodajalca 6.052,00 6.052,00 6.052,00 6.052,00 6.052,00 6.052,00
Povračila v zvezi z delom 3.774,00 3.774,00 3.774,00 3.774,00 3.774,00 3.774,00
Stroški materiala in storitev 11.118,00 15.674,00 20.842,00 26.078,00 31.076,00 36.057,00
Amortizacija 3.162,00 5.865,00 9.928,00 13.192,00 16.541,00 19.890,00
Skupaj 61.744,00 69.003,00 78.234,00 86.734,00 95.081,00 103.411,00

 

INFRASTRUKTURNI PROGRAMI  
 

vrednost izražena v evrih / FTE

Kategorija / Elementi cene FTE  
Plača 22.729,00
Prispevki delodajalca 3.655,00
SKUPAJ 26.384,00

II.

Ta sklep se objavi na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

Številka: 410-34/2023-1
Datum:  31. 1. 2023

 

Prof. dr. Mitja Lainščak,
direktor