Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

Višina financiranja

      

Na podlagi Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22) direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejme

 

Sklep o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2022

I.

  1. Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2022 se za določitev cene ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2022 uporablja vrednost obračunske točke v višini 314,7903399 evrov ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki ne preidejo v stabilno financiranje ter raziskovalnih projektov, skladno z Uredbo o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22).
     
  2. Za pripravo pogodb in aneksov h pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki ne preidejo v stabilno financiranje ter raziskovalnih projektov za leto 2022, se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v evrih:

 

RAZISKOVALNI PROGRAMI            
 

vrednost izražena v evrih / FTE

Kategorija / Elementi cene FTE A B C D E F
Plača 41.055 41.055 41.055 41.055 41.055 41.055
Prispevki delodajalca 6.613 6.613 6.613 6.613 6.613 6.613
Stroški materiala in storitev 11.118 15.674 20.842 26.078 31.059 36.057
Amortizacija 3.162 5.865 9.928 13.192 16.541 19.890
Skupaj 61.948 69.207 78.438 86.938 95.268 103.615
             
RAZISKOVALNI PROJEKTI            
 

vrednost izražena v evrih / FTE

Kategorija / Elementi cene FTE A B C D E F
Plača 37.213 37.213 37.213 37.213 37.213 37.213
Prispevki delodajalca 5.984 5.984 5.984 5.984 5.984 5.984
Povračila v zvezi z delom 3.774 3.774 3.774 3.774 3.774 3.774
Stroški materiala in storitev 11.118 15.674 20.842 26.078 31.076 36.057
Amortizacija 3.162 5.865 9.928 13.192 16.541 19.890
Skupaj 61.251 68.510 77.741 86.241 94.588 102.918
             
INFRASTRUKTURNI PROGRAMI          
 

vrednost izražena v evrih / FTE

Kategorija / Elementi cene FTE  
PLAČ 22.474
PRISPEVKOV DELODAJALCA 3.621
SKUPAJ 26.095

 

II.

Ta sklep se objavi na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

Številka: 410-4/2021-2
Ljubljana: 13. 5. 2022
 

Prof. dr. Mitja Lainščak, direktor