Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

Višina financiranja

      

Na podlagi Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22 in 144/22) direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejme

Sklep o spremembi Sklepa o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2022

»I.

  1. Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2022 se za določitev cene ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2022 uporablja vrednost obračunske točke v višini 314,7903399 evrov ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki ne preidejo v stabilno financiranje ter raziskovalnih projektov, skladno z Uredbo o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22 in 144/22).
     
  2. Za pripravo pogodb in aneksov h pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki ne preidejo v stabilno financiranje ter raziskovalnih projektov za leto 2022, se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v evrih:

 

RAZISKOVALNI PROGRAMI  
 

vrednost izražena v evrih / FTE

Kategorija / Elementi cene FTE A B C D E F
Plača 41.514,00 41.514,00 41.514,00 41.514,00 41.514,00 41.514,00
Prispevki delodajalca 6.681,00 6.681,00 6.681,00 6.681,00 6.681,00 6.681,00
Stroški materiala in storitev 11.118,00 15.674,00 20.842,00 26.078,00 31.059,00 36.057,00
Amortizacija 3.162,00 5.865,00 9.928,00 13.192,00 16.541,00 19.890,00
Skupaj 62.475,00 69.734,00 78.965,00 87.465,00 95.795,00 104.142,00

 

RAZISKOVALNI PROJEKTI   
 

vrednost izražena v evrih / FTE

Kategorija / Elementi cene FTE A B C D E F
Plača 37.638,00 37.638,00 37.638,00 37.638,00 37.638,00 37.638,00
Prispevki delodajalca 6.052,00 6.052,00 6.052,00 6.052,00 6.052,00 6.052,00
Povračila v zvezi z delom 3.774,00 3.774,00 3.774,00 3.774,00 3.774,00 3.774,00
Stroški materiala in storitev 11.118,00 15.674,00 20.842,00 26.078,00 31.076,00 36.057,00
Amortizacija 3.162,00 5.865,00 9.928,00 13.192,00 16.541,00 19.890,00
Skupaj 61.744,00 69.003,00 78.234,00 86.734,00 95.081,00 103.411,00

 

INFRASTRUKTURNI PROGRAMI  
 

vrednost izražena v evrih / FTE

Kategorija / Elementi cene FTE  
Plača 22.729,00
Prispevki delodajalca 3.655,00
SKUPAJ 26.384,00

»

II.

Ta sklep se objavi na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

Številka: 410-4/2021-3
Datum:  24. 11. 2022
 

Prof. dr. Mitja Lainščak, direktor