Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

Višina financiranja

      

Na podlagi 3. odstavka 29. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12,  15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19) v. d. direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejme

Sklep o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020

I.

  1. Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2020 se uporablja vrednost obračunske točke v višini 303,42378 evrov ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19).
     
  2. Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2020 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v evrih:

 

RAZISKOVALNI PROGRAMI

  vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
PLAČ 39.508 39.508 39.508 39.508 39.508 39.508
PRISPEVKOV DELODAJALCA 6.358 6.358 6.358 6.358 6.358 6.358
BLAGA IN STORITEV 10.710 15.096 20.094 25.126 29.954 34.765
AMORTIZACIJE 3.043 5.644 9.571 12.716 15.946 19.176
SKUPAJ 59.619 66.606 75.531 83.708 91.766 99.807

 

RAZISKOVALNI PROJEKTI

  vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
PLAČ 35.853 35.853 35.853 35.853 35.853 35.853
PRISPEVKOV DELODAJALCA 5.780 5.780 5.780 5.780 5.780 5.780
BLAGA IN STORITEV 10.710 15.096 20.094 25.126 29.954 34.765
AMORTIZACIJE 3.043 5.644 9.571 12.716 15.946 19.176
SKUPAJ 55.386 62.373 71.298 79.475 87.533 95.574

 

RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE

  vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D E F
BLAGA IN STORITEV 10.710 15.096 20.094 25.126 29.954 34.765
AMORTIZACIJE 3.043 5.644 9.571 12.716 15.946 19.176
SKUPAJ 13.753 20.740 29.665 37.842 45.900 53.941

 

INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
 

KATEGORIJA /
ZA POKRIVANJE STROŠKOV:
vrednost izražena
v EUR/FTE
PLAČ 21.913
PRISPEVKOV DELODAJALCA 3.536
SKUPAJ 25.449

 
 

II.

 Ta sklep se objavi na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

Številka:  410-26/2020-2
Ljubljana:  28. 4. 2020

 

Prof. dr. József Györkös, 
v. d. direktorja