Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

Višina financiranja

      

Na podlagi 3. odstavka 29. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012,  15/14, 103/15, 27/17 in 9/18) direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejme 

Sklep o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2019

I.

  1. Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2019 se uporablja vrednost obračunske točke v višini 298,05872 evrov ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012, 15/2014, 103/2015, 27/2017 in 9/2018).
     
  2. Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2019 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v EUR:

RAZISKOVALNI PROGRAMI

  vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
PLAČ 37.485 37.485 37.485 37.485 37.485 37.485
PRISPEVKOV DELODAJALCA 6.035 6.035 6.035 6.035 6.035 6.035
BLAGA IN STORITEV 10.523 14.841 19.737 24.684 29.410 34.136
AMORTIZACIJE 2.992 5.542 9.401 12.495 15.657 18.836
SKUPAJ 57.035 63.903 72.658 80.699 88.587 96.492

 
RAZISKOVALNI PROJEKTI

  vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
PLAČ 34.221 34.221 34.221 34.221 34.221 34.221
PRISPEVKOV DELODAJALCA 5.508 5.508 5.508 5.508 5.508 5.508
BLAGA IN STORITEV 10.523 14.841 19.737 24.684 29.410 34.136
AMORTIZACIJE 2.992 5.542 9.401 12.495 15.657 18.836
SKUPAJ 53.244 60.112 68.867 76.908 84.796 92.701

 
RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE

  vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D E F
BLAGA IN STORITEV 10.523 14.841 19.737 24.684 29.410 34.136
AMORTIZACIJE 2.992 5.542 9.401 12.495 15.657 18.836
SKUPAJ 13.515 20.383 29.138 37.179 45.067 52.972

 
INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
 

KATEGORIJA /
ZA POKRIVANJE STROŠKOV:
vrednost izražena
v EUR/FTE
PLAČ 20.944
PRISPEVKOV DELODAJALCA 3.366
SKUPAJ 24.310

 
II.

Ta sklep se objavi na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 
Številka: 410-4/2019-2
Ljubljana: 19. 6. 2019

 
Prof. dr. József Györkös,
direktor