Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

Višina financiranja

      

Na podlagi 3. odstavka 29. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012,  15/14, 103/15, 27/17 in 9/18) direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejme

Sklep o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2018

I.

  1. Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2018 se uporablja vrednost obračunske točke v višini 293,943510 EUR ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih oziroma infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012, 15/2014, 103/2015, 27/2017 in 9/2018).
     
  2. Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2018 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v EUR:

 

RAZISKOVALNI PROGRAMI            
  vrednost izražena v EUR / FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
PLAČ 35.649 35.649 35.649 35.649 35.649 35.649
PRISPEVKOV DELODAJALCA 5.746 5.746 5.746 5.746 5.746 5.746
BLAGA IN STORITEV 10.370 14.637 19.465 24.344 29.019 33.677
AMORTIZACIJE 2.941 5.474 9.282 12.308 15.453 18.581
SKUPAJ 54.706 61.506 70.142 78.047 85.867 93.653

 

RAZISKOVALNI PROJEKTI            
  vrednost izražena v EUR / FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
PLAČ 32.538 32.538 32.538 32.538 32.538 32.538
PRISPEVKOV DELODAJALCA 5.236 5.236 5.236 5.236 5.236 5.236
BLAGA IN STORITEV 10.370 14.637 19.465 24.344 29.019 33.677
AMORTIZACIJE 2.941 5.474 9.282 12.308 15.453 18.581
SKUPAJ 51.085 57.885 66.521 74.426 82.246 90.032

 

RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE          
  vrednost izražena v EUR / FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
BLAGA IN STORITEV 10.370 14.637 19.465 24.344 29.019 33.677
AMORTIZACIJE 2.941 5.474 9.282 12.308 15.453 18.581
SKUPAJ 13.311 20.111 28.747 36.652 44.472 52.258
             

 

INFRASTRUKTURNI PROGRAMI          
  vrednost izražena v EUR / FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV:  
PLAČ 19.669
PRISPEVKOV DELODAJALCA 3.162
SKUPAJ 22.831

 

II.

Ta sklep se objavi na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

Številka: 410-55/2018-3
Ljubljana: 17. 5. 2018

 

Prof. dr. József Györkös, 
direktor ARRS